Bekendmakingen week 20 (14-05-2020)

Overzicht week 20

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Meddoseweg 29b, bouwen schuur (1-5-2020)
 • Oostermeenweg 17/19, splitsen voormalige boerderij (1-5-2020)
 • Den Sliem 35, stallen kranen en machines (1-5-2020)
 • Willem Neerfeldtstraat 20, bouwen schutting (9-5-2020)

Lichtenvoorde

 • Bronckhorststraat 33, uitbreiden woning (30-4-2020)
 • Havik 37, uitbreiden woning aan achterzijde (1-5-2020)
 • Van Raesfeltstraat 11, wijzigen bestaande kozijn in bloemkozijn (4-5-2020)
 • Lievelderweg 43, veranderen oprit (8-5-2020)
 • Bilderdijkstraat 24, aanleg uitrit (28-4-2020)

Lievelde

 • Oude Lievelderweg 6, realiseren trimsalon (5-5-2020)

Mariënvelde

 • Kroosdijk 6, kap 1 eik (bijzondere boom) (4-5-2020)

Vragender

 • Vragenderweg 69, aanleg 2e uitrit (1-5-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Meddoseweg 29b, slopen schuur (1-5-2020)
 • De Bempte 2, slopen kassen en schuur (4-5-2020)

Harreveld

 • Lindeboomweg 28, slopen bijgebouwen (1-5-2020)

Vragender

 • Meddoseweg 5, saneren asbest (8-5-2020)
 • Kapelweg 17, saneren asbest uit cv-ruimte (11-5-2020)

Zieuwent

 • Dorpsstraat 27a, verwijderen asbest (6-5-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Brouwhuis 1, plaatsen erfafscheiding (1-5-2020)

Lichtenvoorde

 • Zuivelstraat 33, bouwen carport (7-5-2020)
 • Vogelkersstraat 2, bouwen carport (7-5-2020)
 • Varkensmarkt 10-01 t/m 10-35 en 14-02 t/m 14-20, renoveren van 35 appartementen (7-5-2020)

Vragender

 • Steenkampweg 3, bouwen loods voor agrarische doeleinden (7-5-2020)

Lichtenvoorde

 • Ds. Van Krevelenstraat, aanleg uitweg vanuit perceel Varsseveldseweg 19 (7-5-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Harreveld

 • Heideweg 6, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het niet meer houden van varkens, het wel houden van vleeskalveren en een kleine toename van het aantal melkkoeien en jongvee (4 mei 2020)

Vragender

 • Steenkampweg 3, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het wijzigen van het aantal paarden (7 mei 2020)

Zieuwent

 • Grensweg 8, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het wijzigen van de veebezetting, het uitbreiden van de bestaande stalling en het toekomst gericht van het vergunning bestand maken (7 mei 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

 • De Bothweg 13, 30 m3 (in periode van 18-05 t/m 15-06-2020) (4-5-2020)

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 41 a, 20 m3 (in periode van 19-05 t/m 16-06-2020) (6-5-2020)
 • Japikweg 6A, 5 m3 (in periode van 23-05 t/m 20-06-2020) (9-5-2020)

Lievelde

 • Hemmeledijk 2, 15 m3 (in periode van 18-05 t/m 15-06-2020) (5-5-2020)

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 53, 10 m3 (in periode 14 mei t/m 11 juni 2020) (7-5-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit “Omgevingsvergunning herbouw en bewoning achterhuis Klaverdijk 4 te Groenlo”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de aanvraag om omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor de herbouw en bewoning van het achterhuis van de Klaverdijk 4 te Groenlo met ingang van 15 mei 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en voorziet in herbouw en het mogelijk maken van bewoning van het achterhuis van de woonboerderij aan de Klaverdijk 4 te Groenlo. Bewoning van het voorhuis is daarmee niet meer toegestaan.

Inzage

Procedure 1, van 15 mei tot en met 25 juni 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 15 mei). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2021-OW01".

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 15 mei tot en met 25 juni 2020.

Ontwerpwijzigingsplan

Ontwerpwijzigingsplan “wijzigingsplan vergroten woning Oostermeenweg 4 te Lievelde”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp-wijzigingsplan met ingang van 15 mei 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het vergroten van de woning door het achterhuis bij de woning in het voorhuis te betrekken. Het bouwplan wordt landschappelijk ingepast.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer sluit met de gemeente een overeenkomst af.

Inzage

Procedure 1, van 15 mei tot en met 25 juni 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 15 mei). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2012-OW01".

Zienswijze

Procedure 2-A en 2-I, van 15 mei tot en met 25 juni 2020.

Ontwerpwijzigingsplan “wijzigingsplan uitbreiden woning de Stegge 25 te Lievelde”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp-wijzigingsplan met ingang van 15 mei 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het uitbreiden van het bestaande woongedeelte naar een inhoud van 850 m3. Een deel van de bestaande bebouwing op het perceel wordt gesloopt. Het perceel wordt landschappelijk ingepast.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer sluit met de gemeente een overeenkomst af.

Inzage

Procedure 1, van 15 mei tot en met 25 juni 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 15 mei). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2013-OW01".

Zienswijze

Procedure 2-A en 2-I, van 15 mei tot en met 25 juni 2020.

Besluit omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning ‘woningsplitsing Boerijendijk 8, 8a Groenlo’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor een woningsplitsing van de voormalige boerderij aan Boerijendijk 8, 8a te Groenlo is verleend. Het besluit ligt met ingang van 15 mei 2020 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor een periode van zes weken, dus tot en met 25 juni 2020.

Inzage

Procedure 1, van 15 mei 2020 tot en met 25 juni 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 15 mei). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2018-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 16 mei 2020 tot en met 26 juni 2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de verlening van de omgevingsvergunning.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lievelde

 • vergunning voor verkoop van vis en aanverwante producten op de standplaatsstrook op het Koningsplein aan de Lievelderweg in Lievelde op de vrijdagochtend (8-5-2020)

Zieuwent

 • vergunning voor verkoop van vis en aanverwante producten op standplaatsstrook op het Dorpsplein aan de Dorpsstraat in Zieuwent op de donderdagmiddag (8-5-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.