Bekendmakingen week 2 (14-01-2021)

Overzicht week 2

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Barkenkamp 11, wijzigen gebruik pand van dienstverlening naar kantoor (7-1-2021)
 • Bolwerk 6, aanbrengen gevelreclame (8-1-2021)

Harreveld

 • Nabij kruising N18/Kerkstraat, vervangen/vergroten fietsenstalling (11-1-2021)

Lichtenvoorde

 • Herman Olijslagerstraat 20, bouwen veranda (6-1-2021)
 • Weijenborgerdijk 13, uitbreiden/verbouwen woning (8-1-2021)

Vragender

 • Oorschotweg 2, kap 17 beuken (6-1-2021)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Marhulzenweg 43, wijzigen kantoor naar bedrijfswoning (11-1-2021)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Nieuwestraat 4, uitvoeren sloopwerkzaamheden (7-1-2020)

Lievelde

 • Stationsstraat 4, slopen aanbouw pand (6-1-2020)

Vragender

 • Oude Winterswijkseweg 25, verwijderen asbest (6-1-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Herman van Halterenstraat 2, uitbreiden woning aan zijgevel (6-1-2021)
 • Het Veen 9, bouwen overkapping (7-1-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen milieu

Lievelde

 • Koolmansdijk 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting voor de bouw van een werktuigenberging (7 januari 2021)

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lievelde

 • Hemmeledijk 2, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het bouwen van een nieuwe werktuigenberging, de realisatie van een nieuwe mestsilo, andere indeling stallen, realiseren van een extra kuilvoeropslag en een wijziging van de diercategorieën (6 januari 2021)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Vredenseweg 119, 2 m3 (in periode 26-1 t/m 23-2-2021) (10-1-2021)

Harreveld

 • Manschotterweg 19, 15 m3 (in periode 25-1 t/m 22-2-2021) (11-1-2021)

Vragender

 • Dwarsdijk 15, 22 m3 (in periode 22-1 t/m 19-2-2021) (9-1-2021)

Zieuwent

 • Kunnerij 8, 20 m3 (in periode 25-1 t/m 22-2-2021) (12-1-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

Ontwerpwijzigingsplannen

Ontwerpwijzigingsplan ‘Functieverandering met woningsplitsing Eimersweg 8 Lievelde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp- wijzigingsplan met ingang van 15 januari 2021 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).

Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het splitsen van de voormalige boerderij op het perceel Eimersweg 8 in Lievelde.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 15 januari 2021 tot en met 25 februari 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 15 januari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2015-OW01".

Zienswijze ontwerp wijzigingsplan

Procedure 2A en 2 I, van 15 januari 2021 tot en met 25 februari 2021.

 

Verkeersmaatregelen

Oost Gelre

Cyclomedia Technology B.V. heeft van 1 maart t/m 31 mei 2021 ontheffing voor het rijden op gesloten wegvlakken, voet- en fietspaden en voetgangersgebieden in het beheer van de gemeente Oost Gelre, voor zover dit nodig is voor het maken van omgevingsfoto’s in opdracht van de gemeente Oost Gelre.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

(Verordeningen en Beleid)

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet basisregistratie Personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom belangrijk zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen.

Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en moeten binnen 4 weken na verzenddatum van het voornemen contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van Oost Gelre via telefoonnummer (0544) 39 35 77. Melden deze personen zich niet binnen deze periode? Dan worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voornemen tot uitschrijving uit de BRP
Verzenddatum voornemen: Naam betrokkene:
7-01-2021 De heer E.J.M. Verhoogt
7-01-2021 Mevrouw A.J. Schulte Nordholt