Bekendmakingen week 2 (09-01-2020)

Overzicht week 2

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Elshofweg 6, realisatie ‘Wild River’ wildwaterbaan met gebouw (23-12-2019)
 • Oosterholtweg 3, OBM melding (24-12-2019)
 • Rembrandtstraat 21, plaatsen dakopbouw (30-12-2019)
 • Bempte 31, plaatsen schutting (01-01-2020)

Lichtenvoorde

 • Léharstraat 12, bouwen dakkapel (23-12-2019)
 • Jacob Catsstraat 27, wijzigen voor- en zijgevel woning (3-1-2020)

Lievelde

 • Heringsaweg 18 (Uitspatting Besselinkschans), verruimen openingstijden op specifieke data (3-1-2020)

Vragender

 • Vragenderweg 69, bouwen ketelhuis (25-12-2019)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Rembrandtstraat 21, slopen t.b.v. plaatsen dakopbouw (30-12-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Delstraat 22, verbouwen woning (6-1-2020)

Zieuwent

 • Ottersweg 2, gebruiken recreatieruimte voor workshops en vergaderingen (30-12-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Subsidie instandhouding Cultuurhistorische waarden voor 2020

Op grond van artikel 3 lid 3 van de Subsidieregeling instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Groenlo 2005 maken we hierbij het subsidieplafond voor monumenten voor het jaar 2020 bekend.

 • Voor onderhoud is een budget van € 30.000,- beschikbaar.
 • Voor restauratie is een budget van € 50.000,- beschikbaar.

Indienen aanvraag

De aanvraag dient vóór 1 april van het jaar waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd en voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, te worden ingediend.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,- voor onderhoud en een maximum van € 25.000,- voor restauratie.

De gemeente subsidieert ook namens de provincie Gelderland. Op dit moment is het percentage van de provinciale subsidie nog niet bekend maar komt bovenop de gemeentelijke bijdrage.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Snoeihoutverbrandingen

Zieuwent

 • Wilgendijk 1, 15m3 (in de periode van 12-01-2020 t/m 09-02-2020) (30-12-2019)
 • Bedelaarsdijk 8, 45m3 (in de periode van 17-01-2020 t/m 14-02-2020) (3-01-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.