Bekendmakingen week 19 (13-05-2021)

Overzicht week 19

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Oldenhuis kavel 14, bouwen halfvrijstaand woonhuis (7-5-2021)
 • Oldenhuis kavel 15, bouwen halfvrijstaand woonhuis (7-5-2021)

Lichtenvoorde

 • Beukstraat 15, bouwen aanbouw (04-05-2021)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Beukstraat 15, slopen bestaande uitbouw t.b.v. nieuwe uitbouw (4-5-2021)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • J.F. Kennedylaan 1, verbreden uitrit (27-4-2021)
 • Winterswijkseweg 20, verplaatsen uitweg (8-5-2021)
 • Buitenschans 94, uitbreiden woonhuis (6-5-2021)
 • Winterswijkseweg 18, verlengen tijdelijk gebruik gedeelte pand t.b.v. opslag auto’s tot uiterlijk 1-7-2024 (6-5-2021)
 • Redoute 18, uitbreiden bedrijfspand (6-5-2021)

Harreveld

 •  Kerkstraat 16, wijzigen voorgevel woonhuis (6-5-2021)

Lichtenvoorde

 • Nieuwe Maat 9, wijzigen achtergevel, aanbrengen zonnepanelen en spouwmuurisolatie (4-5-2021)
 • Mozartstraat 22, bouwen veranda/berging (6-5-2021)
 • Middachtenstraat 39, vervangen en verhogen dak (6-5-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Buiten behandeling aanvraag

Groenlo

 • Oranjestraat 5, gebruiken pand als woning (10-5-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Zieuwent

 • Batsdijk 41, vergunning uitbreiden melkveestal (4-5-2021)

Groenlo

 • Lichtenvoordseweg 25, vergunning verbouwen en uitbreiden woning (3-5-2021)
 • Lepelstraat 2-4, vergunning interne verbouw (4-5-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 26, melding veranderen bedrijf, zijnde realiseren kookstudio (4-5-2021)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verkeersmaatregelen

Wegwerkzaamheden Meddoseweg

Van 17 t/m 28 mei 2021 wordt de Meddoseweg (tussen nr. 9 en nr. 15) Groenlo vanwege wegwerkzaamheden afgesloten voor alle verkeer.

Onderhoudswerkzaamheden diverse wegen

In de periode 26 mei t/m 9 juli vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats op diverse wegen in Oost Gelre. Dat betekent dat de volgende weggedeelten tijdelijk worden afgesloten:

Datum

Afsluiting

26 en 27 mei 2021 Ruurloseweg Groenlo (tussen Zilversmid en N391)
27 mei (’s morgens) Deventer Kunstweg Groenlo (tussen Beltrumseweg en Oude Borculoseweg)
27 t/m 31 mei Winterswijkseweg (parallelweg) Groenlo (tussen Viaduct N18 en Oude Winterswijkseweg)
2 t/m 18 juni Scheiddijk Mariënvelde (tussen Batsdijk en Tolhutteweg)
28 juni t/m 5 juli Avinkweg Lievelde (tussen Eefselerweg en Eimersweg)
  Eimersweg Lievelde (tussen Avinkweg en Eefselerweg)
5 t/m 9 juli Rotonde Varsseveldseweg/Het Brook Lichtenvoorde

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op www.bereikbaargelderland.nl.