Bekendmakingen week 19 (10-05-2018)

Overzicht week 19 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Beatrixstraat 35, bouw garage/berging (3-5-2018)
 • Oostendorperdiek 21, omzetten tweede bedrijfswoning naar plattelandswoning (2-5-2018)
 • Walstraat 32, plaatsen schutting (4-5-2018)
 • Zwolseweg 7, wijzigen reeds verleende vergunning voor werktuigenberging (4-5-2018)

Lichtenvoorde

 • Haydnstraat, aanleggen waterberging (18-4-2018)
 • Brechtstraat 1, uitbreiden woonhuis (3-5-2018)
 • Boschlaan 8a, bouw berging en carport (2-5-2018)

Zieuwent

 • Kevelderstraat 4, vervangen dakpannen door ander type (3-5-2018)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Broekboomstraat 36, deels vervangen dakpannen door riet (3-5-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Boksveenweg 1, verwijderen asbest (30-4-2018)
 • Vredenseweg 117, saneren asbest stal (2-5-2018)
 • Parallelweg 2, slopen t.b.v. herinrichting gebouw 11a/15/15a (2-5-2018)

Harreveld

 • Landstraat 28, verwijderen asbest (30-4-2018)
 • Manschotterweg 19, slopen 2 schuren (2-5-2018)

Lievelde

 • De Stegge 19, verwijderen asbest 2 schuren en karloods (30-4-2018)
 • Kamperweg 18a, saneren asbest (4-5-2018)

Mariënvelde

 • Koolsteeweg 2a, slopen 2 bergingen (1-5-2018)
 • De Witte Rieteweg 31, verwijderen asbest (1-5-5-2018)
 • Kroosdijk 9, saneren en slopen kapschuur en renoveren 2 daken (2-5-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Harreveld

 • Veenweg 1, isoleren dak en plaatsen 2 dakkappellen (3-5-2018)

Lievelde

 • Gasteveldsdijk 8, tijdelijk plaatsen woonunit tot uiterlijk 1 juni 2019 (3-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Omgevingsvergunningvrij

Harreveld

 • Kroosdijk 5a, bouwen kapschuur (1-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Boerijendijk 9, melding voor het veranderen van het bedrijf (1 mei 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 18: 4 m3 (8-5-2018)

Vragender

 • Winterswijkseweg 59: 5 m3 (3-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpwijzigingsplan “Batsdijk 38a en 40 Zieuwent, functieverandering naar wonen”

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch met waarden-Landschapswaarden’ met agrarisch bouwvlak in de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Agrarisch met waarden- Landschapswaarden’, zonder agrarisch bouwvlak. Er wordt een nieuwe woning gerealiseerd op het perceel in ruil voor de sloop van de varkensstallen. Eén van de bestaande woningen wordt op termijn verplaatst binnen het perceel. Het nieuwe erf wordt landschappelijk ingepast.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer sluit met de gemeente een overeenkomst af.

Inzage

Procedure 1, van 11 mei tot en met 21 juni 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf11 mei 2018). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2006-OW01".

Zienswijze

Procedure 2-A en 2-I, van 11 mei tot en met 21 juni 2018.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan ‘woningsplitsing Oude Lievelderweg 2 Lievelde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 11 mei 2018 zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door het college van Oost Gelre op 1 mei 2018 vastgesteld wijzigingsplan:

‘Woningsplitsing Oude Lievelderweg 2 Lievelde’, welke voorziet in een splitsing van de voormalige boerderij in twee wooneenheden op het perceel Oude Lievelderweg 2 te Lievelde.

Het wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.WPBUI2004-VG01.

Inzage

Procedure 1, van 11 mei 2018 t/m 21 juni 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 11 mei 2018). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2004-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 11 mei 2018 t/m 21 juni 2018, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de vaststelling van het wijzigingsplan.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Stichting Wandel en Beleef Groenlo, organiseren van de Wandeldriedaagse in Groenlo op 30, 31 mei en 1 juni 2018, tussen 17.45 en 21.00 uur, met als start- en eindpunt het muziekkoepelterrein aan de Maliebaan in Groenlo (2-5-2018)

Harreveld

 • Corsogroep De Witte Brug, houden jubileumfeest op 12 mei 2018 op de bouwlocatie van de wagen aan de Rector Hulshofstraat 7 (4-5-2018)

Lichtenvoorde

 • Obbink B.V., organiseren Mannenavond in en om winkel Patronaatsstraat 15 op 25 mei 2018 (3-5-2018)
 • Buurtfeest op de Willemshof op 9 juni 2018 (4-5-2018)
 • Buurtfeest op grasveld achter speeltuin Kindervreugd op 25 augustus 2018 (4-5-2018)
 • Stichting DIDK, organiseren instructiemiddag voor de vrijwilligers en buurt t.b.v. ‘Over de Top’ op terrein van Schuttersgilde St. Switbertus aan de Hendrik Leemreizestraat 2 op 13 mei 2018 (9-5-2018)
 • Stichting DIDK, organiseren ‘Over de Top’ festival 19 en 20 mei 2018 op terrein van Schuttersgilde St. Switbertus aan de Hendrik Leemreizestraat 2 (9-5-2018)

Mariënvelde

 • Stichting Kermiscomité Marienvelde, houden jaarlijkse kermis in Mariënvelde, het plaatsen van diverse vermakelijkheden en het houden van volksspelen/vogelschieten op 12, 13 en 14 mei 2018 (5-5-2018)

Zieuwent

 • Velocé Zieuwent, organiseren toertocht voor race en ATB op 27 mei 2018 over wegen en paden in de gemeente Oost Gelre, plaatsen van obstakels op het Dorpsplein in Zieuwent en het ten gehore brengen van muziek via een geluidsinstallatie op het terrein (2-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Afsluiting Ottersweg 1 t/m 25 mei

Vanwege herstratingswerkzaamheden wordt de Ottersweg in Zieuwent tussen de Zegendijk en de Maatweg, van 1 mei t/m 25 mei 2018 afgesloten voor alle verkeer behalve voor aanwonenden.

Afsluiting Gasteveldsdijk 7 t/m 11 mei

Vanwege werkzaamheden wordt de Gasteveldsdijk in Lievelde, tussen de Eefselerweg en de spoorwegovergang, van 7 t/m 11 mei 2018 afgesloten alle verkeer.

Herinrichting Lievelderstraat, Europlein en Mattelierstraat Groenlo van 14 mei t/m 15 juni

Vanwege herinrichtingswerkzaamheden gelden de volgende verkeersmaatregelen:

 • van 14 mei t/m 15 juni 2018: afsluiting Lievelderstraat tussen de Wheme en Boompjeswal en het Europaplein op de Mattelierstraat na de Wheme;
 • van 14 mei t/m 15 juni 2018 18.00 uur: tijdelijk opheffing eenrichtingsverkeer op de Lievelderstraat t.h.v. kruising met de Boompjeswal/Nieuwstad;
 • van 4 juni t/m 15 juni 2018: afsluiting op de Mattelierstraat, vanaf parkeerterrein Wheme richting de Mattelierstraat.

Kermis Harreveld

Vanwege de jaarlijkse kermis worden de Kerkstraat en de Looweg gedeeltelijke afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, tussen 17 en 22 mei 2018.

Over de Top Lichtenvoorde 19 mei

Vanwege het Over de Top-festival wordt er van 19 mei (18.00 uur) t/m 21 mei 2018 (12.00 uur) een parkeerverbod ingesteld op de Gert Reindersstraat (tussen Pastoor Sandersstraat en Hendrik Leemreizestraat) en de Hendrik Leemreizestraat (tussen Herman van Halterenstraat en Gert Reindersstraat)

Hardloopevenement Swite-terrein 26 mei

Vanwege een hardloopevenement (runarchery) wordt op 26 mei 2018, van 9.30 uur tot 17.30 uur, de Frans ten Boschstraat, tussen Lindestraat en Goudenregenstraat, afgesloten.

Wandeldriedaagse Groenlo 30 mei t/m 1 juni

Vanwege de Wandeldriedaagse worden van 30 mei t/m 1 juni, van 17.45-21.00 uur, de Maliebaan (tussen huisnrs. 2 en 14) en De Wheme (tussen Barakkenplaats en Maliebaan), afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. Daarnaast worden op 1 juni 2017 van 18.30 en 21.00 uur, de Beltrumsestraat, de Markt (tussen Beltrumsestraat en Noteboomstraat) en de Nieuwestraat afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Gala-avond Marianum 12 juni

Vanwege de jaarlijkse Gala-avond van het Marianum worden op 12 juni 2018, tussen 18.30 en 22.00 uur, de Kerkstraat (tussen Lepelstraat en Ziekenhuisstraat), de Kloostersteeg (tussen Nieuwstad en Kerkstraat) en de Ziekenhuisstraat (tussen Beltrumsestraat en Kerkwal) afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Marvo Beach Mariënvelde 6 t/m 8 juli

Vanwege het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi wordt van 6 juli (17.00 uur) t/m 8 juli (00.00 uur) de Waalderweg, tussen Pastoor Deperinkweg en De Boog, afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Lichtenvoordseweg 49, uitoefenen horecabedrijf “De Huuskamer”, met café en terras (3-5-2018)
 • exploiteren van een openbare inrichting “De Huuskamer”, aan de Lichtenvoordseweg 49 (2-5-2018)
 • plaatsen tafels en stoelen (terras) op de openbare weg, ter hoogte van de Café De Huuskamer, Lichtenvoordseweg 49 (2-5-2018)

Vragender

 • standplaats op standplaatsenstrook aan de Kapelweg voor verkoop van vis en aanverwante producten op donderdagmiddag van 1 juli 2018 t/m 31 december 2019 (3-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing