Bekendmakingen week 19 (09-05-2019)

Overzicht week 19 2019

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Parallelweg 2, wijzigen gevels en brandscheiding van gebouw 2 (29-4-2019)
 • Emmasingel 37, bouwen kapschuur (2-5-2019)

Vragender

 • Pastoor Scheepersstraat 4, uitbreiden woning (1-5-2019)

Lichtenvoorde

 • Raadhuisstraat 4, tijdelijk wijzigen gebruik terrein ten behoeve van parkeerterrein (29-4-2019)

Zieuwent

 • Schoppenweg 11, verbouwen boerderij (3-5-2019)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Vragender

 • Winterswijkseweg 60, verwijderen asbest (29-4-2019)

Groenlo

 • Parallelweg 2, sloopwerkzaamheden t.b.v. verbouw gebouw 2 Nedap (29-4-2019)
 • Beltrumsestraat 12, verwijderen nokpannen (30-4-2019)
 • Borculoseweg 14t, verwijderen asbest en sloop middenspanningsruimte (1-5-2019)

Lichtenvoorde

 • Middachtenstraat 29, verwijderen asbest (1-5-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ontwerp omgevingsvergunning

Groenlo 

 • Bisschop Philip Roveniusstraat 11, uitbreiden woning (2-5-2019)
 • Den Koem 2, dichtzetten laad- en losdock en verplaatsen condensor met hekwerk (2-5-2019)

Zieuwent

 • Kennedystraat 3, verbouwen woning (6-5-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Vragender

 • Oude Winterswijkseweg 13, realiseren minicamping, sanitair gedeelte in bestaand bijgebouw en tijdelijk legaliseren tuinhuis (tot 19 juni 2019)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Den Koem 2, melding voor het voor veranderen van het bedrijf, zijnde het ombouwen van een bestaande supermarkt  (1 mei 2019)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Beusink Recreatie, Lievelderweg 106, 7137 MC Lievelde, 11-05-2019, 20.00 tot 01.00
 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 11-05-2019, 21.00 tot 01.00
 • Oude Calixtuskerk, Mattelierstraat 5, 7141 BP Groenlo, 11-05-2019, 13.30 tot 01.00

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Lichtenvoordseweg 99a, 3m3 (2-5-2019)

Mariënvelde

 • Waalderweg 49, 30m3 (7-5-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Besluit omgevingsvergunning

Koningslinde kavel 24 Lichtenvoorde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor kavel 24 op Lindebrook in Lichtenvoorde is verleend. Het besluit ligt met ingang van 13 mei 2019 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen en voorziet in een afwijking van het geldende bestemmingsplan voor het gebruiken van een kavel met een oppervlakte 7.499 m2.

Inzage

Procedure 1, van 13 mei 2019 t/m 23 juni 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 13 mei). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBBEDRIJVEN305-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 14 mei 2019 tot en met 24 juni 2019, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep kunnen instellen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het ter inzage leggen van dit besluit. De beroepstermijn start dus op 14 mei 2019. Beroep kan ook worden ingesteld tegen delen van de omgevingsvergunning die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd zijn vastgesteld.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Stichting Speelgoedbank Oost Achterhoek, organiseren toertocht op zondag 8 september 2019 met motoren voor kinderen in “verborgen” armoede over wegen in onder andere de gemeente Oost Gelre. (3-5-2019)

Lichtenvoorde

 • Organiseren buurtfeest op zaterdag 25 mei 2019 in speeltuin Kindervreugd. (7-5-2019)

Lievelde

 • De timp, organiseren reünie en fancy fair nabij "de Timp" aan de Hollandse Schans 2 op zondag 30 juni 2019 van 11.00 uur tot 15.00 uur. (3-5-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Vergunning Zwarte Cross Festival 2019

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben aan Alles Komt Goed BV te Hengelo (G) de benodigde vergunningen en ontheffingen verleend voor het houden van de Zwarte Cross  in de Besselinkschans op de grens van Lievelde en Vragender (03-05-2019).

Het gaat om het volgende:

 • Evenementenvergunning voor de Zwarte Cross van donderdag 18 juli tot en met zondag 21 juli 2019. De op- en afbouwwerkzaamheden vinden plaats tussen vrijdag 28 juni en dinsdag 30 juli 2019 (besluit van burgemeester).
 • Verkeersbesluit voor het instellen van diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals het gefaseerd afsluiten van de wegen rondom het evenemententerrein en het instellen van een snelheidsverlaging naar 30 km/uur op diverse wegen rond het evenemententerrein in de periode van vrijdag 28 juni tot en met dinsdag 30 juli 2019 (besluit van college van B&W).
 • Ontheffing voor het inrichten en gebruik van een tijdelijk kampeerterrein op het evenemententerrein van donderdag 18 juli tot en met maandag 22 juli 2019 en een crewcamping van maandag 1 juli t/m zaterdag 27 juli 2019 (besluit van college van B&W).
 • Vergunning voor het tijdelijk afwijken van het gebruik van de gronden en de opslag van afvalwater ten behoeve van het evenement de Zwarte Cross. De vergunning geldt voor het evenement de Zwarte Cross van 28 juni tot en met 30 juli 2019, dit is inclusief de op- en afbouwtijd (besluit van college van B&W).  

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing, daar waar het college van B&W het besluit heeft genomen.
Procedure 3B is van toepassing, daar waar de burgemeester het besluit heeft genomen.

Informatie

Heeft u vragen over de verleende vergunningen of ontheffingen? Dan kunt u contact opnemen met Hans Schuthof van de afdeling Publiek en Bestuur, telefoonnummer (0544) 39 35 44.

Verkeersmaatregelen

Permanente verkeersmaatregelen

Lichtenvoorde warenmarkt

De warenmarkt wordt verplaatst van de Dijkstraat naar de Markt, Korte Rapenburgsestraat en Varkensmarkt in Lichtenvoorde. In deze straten wordt het verkeer op zaterdagen afgesloten van 6:00 uur tot 14:00 uur

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Officiële viering 200 jarig jubileum molen Hermien, Harreveld 17 mei

Op vrijdag 17 mei 2019 van 8.00 tot 13.00 uur, wordt de Varsseveldseweg tussen Kerkstraat en Landstraat (gemeente Oude IJsselstreek) afgesloten.

Dweilorkestendag 30 mei Groenlo

In verband met de jaarlijkse Dweilorkestendag worden van 29 mei, 17.00 uur, tot 30 mei 23.00 uur, de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.