Bekendmakingen week 19 (07-05-2020)

Overzicht week 19

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Oude Papendijk 6, verbouwen woning (30-4-2020)
 • De Bempte 43, verbouwen woonhuis (30-4-2020)
 • Bolwerk 7, tijdelijk toestaan buitenopslag (28-4-2020)

Lichtenvoorde

 • Lievelderweg 26, bouwen vrijstaande woning (20-4-2020)
 • Bronckhorststraat 33, uitbreiden woning (30-4-2020)

Lievelde

 • Eimersweg 6, verbouwen schuur tot Bed & Breakfast (24-4-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Marhulzenpad 5, verwijderen asbest (24-4-2020)
 • Oude Papendijk 6, slopen asbestdakbeschot (30-4-2020)

Lichtenvoorde

 • Van Ostadestraat 13, verwijderen asbest (28-4-2020)

Mariënvelde

 • Waalderweg 39, verwijderen asbest (29-4-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Mozartstraat 42, verbreden uitweg (25-4-2020)
 • Bleekwal 3, verbreden uitweg (29-4-2020)
 • Veldstraat 51, tijdelijk toestaan van cocktailbereiding met webshop en bezorging (24-04-2020)
 • Schubertstraat 11, plaatsen dakopbouw (30-4-2020)
 • Beatrixstraat 40, vervangen kozijnen aan voorzijde (1-5-2020)

Vragender

 • Heringsaweg 6, bouwen twee loodsen bij woning (24-04-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerpbesluit Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Bedrijfspand en aanleg terreinverharding Batterij 18 in Groenlo

Van 8 mei t/m 18 juni 2020 ligt het ontwerpbesluit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de bouw van een bedrijfspand en aanleg terreinverharding op locatie RBT Laarberg, Batterij 18 te Groenlo (Rijksmonumentnummer 532275/) ter inzage.

Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijzen kenbaar maken.

2. Zienswijze

Procedure 2A en 2-I van 8 mei t/m 18 juni 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Vragender

Oude Winterswijkseweg 24, melding voor het veranderen van het bedrijf voor in hoofdzaak het realiseren van een overdekte paardenrijhal.(24 april 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Vredenseweg 104, 50 m3 (in periode van 19-05-2020 t/m 16-06-2020) (29-4-2020)

Mariënvelde

 • Heemselerweg 3, 8 m3 (in periode van 18-05-2020 t/m 15-06-2020) (30-4-2020)

Zieuwent

 • Ruurloseweg 7, 25 m3 (in periode van 13-05-2020 t/m 10-06-2020) (30-4-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Besluit omgevingsvergunning

‘Omgevingsvergunning Erve ’t Hag 13 en 13a te Harreveld’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning met mantelzorgwoning aan de Erve ’t Hag 13 en 13a te Harreveld is verleend. Het besluit ligt met ingang van 4 mei 2020 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen en voorziet in de bouw van een woning met mantelzorgwoning op het perceel Erve ’t Hag 13 en 13a te Harreveld. Na de beëindiging van de mantelzorgsituatie mag de mantelzorgwoning worden omgebouwd naar een ‘reguliere’ grondgebonden woning.

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal. Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage

Procedure 1, van 4 mei 2020 tot en met 14 juni 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 4 mei). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBHAR004-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 5 mei 2020 tot en met 15 juni 2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep kunnen instellen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het ter inzage leggen van dit besluit. De beroepstermijn start dus op 5 mei 2020 Beroep kan ook worden ingesteld tegen delen van de omgevingsvergunning die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd zijn vastgesteld.

Verkeersmaatregelen

Onderhoud wegen

De gemeente Oost Gelre voert de komende periode de wegonderhoudswerkzaamheden uit. Daarvoor worden de volgende weg(gedeelten) afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden:

 • dinsdag 28-4 t/m maandag 11-5-2020: Kamperweg Vragender
 • donderdag 7-5 t/m dinsdag 12-5-2020: Poelhuttersslatdijk Lichtenvoorde (tussen Koemaatsdijk en Berkendijk)
 • maandag 18-5 t/m vrijdag 29-5-2020: Heemselerweg Mariënvelde

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Stichting Nationaal MS Fonds, ophangen spandoek in Rapenburgsestraat (t.h.v. huisnrs. 15 en 18) van 16 t/m 21 november 2020 (1-5-2020)

Mariënvelde

 • EHBO Zieuwent-Mariënvelde, houden collecte in Zieuwent en Mariënvelde in week 29 (13 t/m 18 juli 2020) (25-4-2020)

Zieuwent

 • EHBO Zieuwent-Mariënvelde, houden collecte in Zieuwent en Mariënvelde in week 29 (13 t/m 18 juli 2020) (25-4-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.