Bekendmakingen week 18 (30-04-2020)

Overzicht week 18

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Ruurloseweg 13-13a, verbouwen en anders gebruiken pand (21-4-2020)

Lichtenvoorde

 • Veldstraat 51, opzetten cocktailbezorgservice (20-4-2020)
 • Ravelstraat 5, bouwen erker met balkon (21-4-2020)
 • IJsvogel 111, bouwen carport (23-4-2020)
 • Op den Akker 15, verbouwen woning (23-4-2020)
 • Vogelkersstraat 2, bouwen carport (23-4-2020)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 51, verbouwen woonboerderij (20-4-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Ruurloseweg 45, saneren asbest uit middenspanningsruimte (17-4-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Nieuwe Groeneweg 13, uitbreiden woning aan achterzijde (20-4-2020)
 • Vredenseweg 108a, bouwen autostalling (23-4-2020)

Lichtenvoorde

 • Meester Kuijpersplein 12, verbouwen woning (23-4-2020)

Vragender

 • Heelweg 3, wijzigen gebruik pastorie naar reguliere woning (22-4-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Steenbraakweg 5a, melding voor het starten van een dierfysiotherapie en revalidatie voor paarden, waarbij binnen de inrichten paarden worden gehouden (22 april 2020)

In het hierboven genoemde besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Let op: Fase 2: algeheel stookverbod

Door het droge weer, de zon en de wind van de afgelopen periode is de natuur snel erg droog geworden. Het risico op natuurbrand is daardoor groot. Daarom heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voor de hele regio fase 2 afgekondigd. De brandweer is dus ook in Oost Gelre extra alert vanwege de droogte. Heeft u een ontheffing voor snoeihoutverbranding? Dan mag u daar nu geen gebruik van maken. Houd www.natuurbrandrisico.nl in de gaten voor de laatste updates. Zodra het weer fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing voor snoeihoutverbranding.

Zieuwent

 • Boersweg 4, 25 m3 (in periode 8-5-2020 t/m 5-6-2020) (23-4-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Vooraankondiging bekendmaking bestemmingsplannen

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

Wijzigingsplan vergroten woning aan de Oostermeenweg 4 te Lievelde

De bestaande woonboerderij op het perceel wordt vergroot door de deel bij de woning te betrekken. De oppervlakte bebouwing of het aantal woningen breidt niet uit. Het perceel wordt landschappelijk ingepast. De uitbreiding wordt mogelijk gemaakt door toepassing van de wijzigingsbevoegdheid voor het vergroten van de woning.

Wijzigingsplan vergroten woning de Stegge 25 te Lievelde

De bestaande woonboerderij op het perceel wordt vergroot naar 850m3. De oppervlakte bebouwing of het aantal woningen breidt niet uit, omdat de deel wordt gesloopt. Het perceel wordt landschappelijk ingepast. De uitbreiding wordt mogelijk gemaakt door toepassing van de wijzigingsbevoegdheid voor het vergroten van de woning.

Bestemmingsplan voor Wilgendijk 4/4a (Zieuwent), Scheidingsweg 1 (Lievelde) en Oude Papendijk (ong.) (Groenlo)

Dit is een plan dat betrekking heeft op drie met elkaar samenhangende ontwikkelingen op drie verschillende percelen. Aan de Wilgendijk 4/4a worden stallen gesloopt. Aan de Scheidingsweg 1 wordt een extra woning gerealiseerd. Aan de Oude Papendijk wordt een nooit gerealiseerde woning ‘wegbestemd’. De percelen aan de Wilgendijk en Scheidingsweg worden landschappelijk ingepast. Voor deze ontwikkeling wordt één herziening van het bestemmingsplan voor de drie verschillende locaties opgesteld.

Bestemmingsplan voor Lepelstraat 2 en 4, Groenlo

Dit plan maakt het mogelijk om het voormalige horecabedrijf met bovenwoning om te zetten naar in totaal 4 huurwoningen. De horecabestemming wordt omgezet naar een woonbestemming.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids, Staatscourant en op onze website. Op dat moment kan door een ieder zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving, unit RO via telefoonnummer (0544) 39 34 78.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Albert Schweitzerstraat 33, Lichtenvoorde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 1 mei 2020 zes weken voor een ieder ter inzage ligt: het door de gemeenteraad bij besluit van 14 april 2020 vastgesteld bestemmingsplan ‘Albert Schweitzerstraat 33, Lichtenvoorde’, welke voorziet in het bestemmen van een perceel, nu bestemd als “Groen” zonder bebouwingsmogelijkheid, naar “Bedrijventerrein 1” met bebouwingsmogelijkheden overeenkomstig de overige percelen op het bedrijventerrein.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Inzage

Procedure 1, van 1 mei 2020 t/m 11 juni 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 1 mei). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586. BPBEDRIJVEN306-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 1 mei 2020 t/m 11 juni 2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

Vastgestelde wijzigingsplan

Vastgesteld wijzigingsplan Vrakkinkweg 4 Groenlo en besluit tot vaststelling hogere grenswaarden

Met ingang van 1 mei 2020 ligt voor een termijn van 6 weken, dus tot en met 11 juni 2020, voor iedereen op afspraak ter inzage (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het vastgestelde wijzigingsplan alsmede het bijbehorende besluit hogere grenswaarden geluid.

Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging in de bestemming ‘Agrarisch’ waarbij deze bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ met een nevenactiviteit ‘verblijfsrecreatie’. Daarnaast wordt de inhoud van de woning vergroot tot maximaal 850 m3.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer heeft met de gemeente een overeenkomst gesloten.

Besluit tot vaststelling hogere grenswaarden (Wet geluidhinder)

De gerealiseerde woning aan de Vrakkinkweg 4 is gelegen in de geluidscontour van de bedrijventerreinen De Laarberg en Den Sliem. Hiervoor is het voor de woning nodig om een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van het wijzigingsplan Vrakkinkweg 4 toe te staan ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder.

Inzage

Procedure 1, van 1 mei 2020 tot en met 11 juni 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 1 mei). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2011-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 1 mei 2020 tot en met 11 juni 2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

Verkeersmaatregelen

Harreveld

 • Korenbloemstraat 2, aanwijzing parkeervak als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (23-4-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon aan te wijzen als gemeentesecretaris volgens artikel 102 van de Gemeentewet: de heer J. Heerkens. Hij is per 1 mei 2020 aangesteld bij de gemeente Oost Gelre.

Het besluit kunt u -op afspraak- inzien op het gemeentehuis en treedt op het moment van publicatie in werking. Voor vragen kunt u contact opnemen met Kirsten Rondeel, adviseur personeel en organisatie via k.rondeel@oostgelre.nl.

Vaststelling regelingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de volgende regelingen vastgesteld:

 • Beleidsregels Bestuurlijke boete basisregistratie personen (BRP) en
 • het Privacyreglement basisregistratie personen gemeente Oost Gelre, 2020

Deze regelingen kunt u inzien op www.overheid.nl en of onze website op de pagina Regelgeving.