Bekendmakingen week 18 (06-05-2021)

Overzicht week 18

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Winterswijkseweg 20, verplaatsen inrit (22-4-2021)
 • Marhulzenweg 43a, verbouwen bedrijfspand tot bedrijfswoning (21-04-2021)
 • Garstenveld 13, uitbreiden woonhuis (2-5-2021)
 • Lichtenvoordseweg 85, bouwen woning (29-4-2021)

Harreveld

 • Dwarsweg 7, kap 1 beuk (30-3-2021)

Lichtenvoorde

 • Bentinckstraat 17, aanleg uitweg (21-4-2021)
 • Patrijsstraat 41, bouwen woning (22-04-2021)
 • Esstraat 9, bouwen woning (16-4-2021)
 • James Wattstraat 10 en Albert Schweitzerstraat 5, verbouwen bedrijfspand (20-4-2021)
 • Bleekwal 2, overkappen galerij (23-4-2021)
 • Koningslinde 6, uitbreiden bedrijfspand (26-4-2021)
 • James Wattstraat 8, uitbreiden bedrijfswoning met dakopbouw (28-4-2021)
 • Léharstraat 10, plaatsen dakkapel (28-4-2021)
 • Berkendijk 1, bouwen melkveestal (28-4-2021)

Mariënvelde

 • Verdelingsweg 6, verbreden uitrit en kap boom (23-4-2021)
 • Waalderweg 2, herontwikkeling van café tot woningen (23-04-2021)
 • Hof aan de Boog kavel 9, bouw halfvrijstaande woning (29-4-2021)
 • Hof aan de Boog kavel 11, bouw halfvrijstaande woning (29-4-2021)

 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Winterswijkseweg 18, verlengen termijn gebruiken pand voor opslag van auto’s met 6 jaar (23-4-2021)

 

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Wilgenstraat 6, verwijderen asbest (24-4-2021)
 • Berkendijk 1, slopen van mestsilo (28-04-2021)

Zieuwent

 • Oude Ruurloseweg 38, het verwijderen van asbest (29-4-2021)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Troelstrastraat 2, plaatsen dakkapel (29-4-2021)

Harreveld

 • Korenbloemstraat 13, tijdelijk plaatsen stacaravan tijdens verbouw woning (29-4-2021)
 • Heideweg (weiland), kap 1 eik (4-5-2021)

Lichtenvoorde

 • Gert Reindersstraat 19, plaatsen erfafscheiding (28-4-2021)
 • Rossinistraat 2, bouwen tuinoverkapping (29-4-2021)
 • Schatbergstraat 102, veranderen bestaande balkon naar ‘Frans balkon’ (3-5-2021)
 • Van Raesfeltstraat 9, aanleg uitweg (27-4-2021)

Mariënvelde

 • Pastoor Deperinkweg 3 t/m 17, verleggen achterpad en vergroten achtertuinen (29-4-2021)

Vragender

 • LTV sectie T350 en T676, drie kleinschalige bruggen / loopplanken in Korenburgerveen (29-04-2021)

Zieuwent

 • Boschlaan, kadastraal bekend LTV00K79, vervangen schuilhut (26-4-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

Meldingen kap

Onderstaande bomen zijn niet kapvergunningplichtig en hoeven alleen gemeld te worden.

Harreveld

 • Dwarsweg 7, kap 1 beuk

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Groenlo

 • Zuidgang 9, besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het onderdeel geluid (22 april 2021)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.
 

Snoeihoutverbrandingen

Let op: bij fase 2 geldt een algeheel stookverbod

Voor het verbranden van snoeihout heeft u een ontheffing nodig. Heef u een ontheffing en wilt u gaan branden? Kijk dan tevoren op www.natuurbrandrisico.nl. Als het fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing. Is het fase 2? Dan geldt een algeheel stookverbod. U mag dan geen gebruik maken van uw ontheffing. Bij fase 2 is de natuur al langere tijd droog. Het risico op natuurbrand is dan groot.

 

Lichtenvoorde

 • Boschlaan, 10 m3 (in periode 11-5 t/m 8-6-2021) (28-4-2021)
 • Storckhorsterdijk 2, 40 m3 (in periode 14-5 t/m 11-6-2021) (1-5-2021)

Lievelde

 • Grolsedijk 2, 6 m3 (in periode 10-5 t/m 7-6-2021) (29-4-2021)

Vragender

 • Huttendijk 4, 8 m3 (in periode 16-5 t/m 13-6-2021) (3-5-2021)

Zieuwent

 • Zegendijk 32, 20 m3 (in periode 15-5 t/ m12-6-2021 (29-4-2021)
 • Batsdijk 39A, 12 m3 (in periode 17-5 t/m 14-6-2021) (3-5-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Anterieure overeenkomst

Anterieure overeenkomst Ursulastraat 23 Harreveld

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat er op 26 april 2021 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro is afgesloten met de eigenaar en ontwikkelaar van het perceel aan de Ursulastraat 23, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie M, nummer 711. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van een woning in een voormalig bijgebouw op bovengenoemd perceel.

Omdat de overeenkomst is aangegaan voordat de gevraagde omgevingsvergunning wordt verleend, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelingen op bovengenoemd perceel, de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie
De zakelijke beschrijving ligt voor een periode van zes weken ter inzage, van 7 mei t/m 18 juni 2021. U kunt een kopie van de zakelijke beschrijving opvragen bij Irma Papen via (0544) 39 34 95. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning kookstudio Boschlaan 26 Lichtenvoorde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor het perceel Boschlaan 26 in Lichtenvoorde vanaf 7 mei 2021 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit “bouwen” en “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. De omgevingsvergunning voorziet in het realiseren van een kookstudio op recreatiepark Residence aan de Boschlaan 26 in Lichtenvoorde.

Inzage
Procedure 1, van 7 mei t/m 17 juni 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 7 mei). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is NL.IMRO.1586.PBBUI2032-OW01.

Zienswijze
Procedure 2 A en 2 I, van 7 mei 2021 t/m 17 juni 2021.

 

Lichtenvoorde

 • Varkensmarkt 8c, uitoefenen slijtersbedrijf De Heerlyckheid (5-4-2021)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing.