Bekendmakingen week 18 (03-05-2018)

Overzicht week 18 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Mozartstraat 8, plaatsen dakkapel aan achterzijde van woning (24-4-2018)
 • Buitenschans 18, uitbreiden woonhuis (24-4-2018)
 • Bedrijventerrein Laarberg, nabij kadastraal GRO F 835; bouwen tankstation, carwash voor personenauto’s en vrachtwagens en een truckstop (19-4-2018)
 • Stoelenmatter 9, bouwen dakkapel (26-4-2018)
 • Meddoseweg 6, bouwen aardappelloods/kantoor (26-4-2018)

Lievelde

 • Gasteveldsdijk 8, bouwen stal (28-4-2018)

Lichtenvoorde

 • Heckinckstraat 9, realiseren trimsalon aan huis (26-4-2018)
 • Broekboomstraat 36, vervangen van de pannen door deels riet en deels pannen (24-4-2018)

Harreveld

 • Kroosdijk 5a, bouwen kapschuur (24-4-2018)

Mariënvelde

 • Vremanstraat 3, bouwen berging (26-4-2018)
 • Tellashof 29, uitbreiden woonhuis (27-4-2018)

Zieuwent

 • Ruurloseweg 3, wijzigen gebruik van het pand (23-4-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lievelde

 • De Stegge 23, verwijderen asbest (24-4-2018)

Lichtenvoorde

 • Switbertushof 35, saneren asbest (25-4-2018)

Groenlo

 • Beatrixstraat 48, verwijderen asbest (26-4-2018))

Mariënvelde

 • Vremanstraat 3, slopen schuur (26-4-2018)
 • Beenekussteeg 14, verwijderen asbest (26-4-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Kern Zwolle, tussen Oude Klaverdijk en Banningweg, aanleggen watergang en hemelwaterafvoer (26-4-2018)
 • Maliebaan 14a, bouwen schutting (26-4-2018)
 • Berkenhofweg, verharden deel Berkenhofweg (23-04-2018)

Lichtenvoorde

 • Dijkstraat 28, plaatsen tuindeuren in achtergevel aanbouw (26-4-2018)
 • Tongerlosestraat 19, bouwen van kap op de aanbouw van de woning en bouw berging (26-4-2018)

Lievelde

 • Nieuwstraat 60 en Engelse Schans 20, 22 en 22a, het bouwen van een 4-onder-1-kap woning (25-4-2018)

Vragender

 • Heringsaweg 5, het aanleggen van een grondwal (30-4-2018)

Zieuwent

 • Lanthersweg 6, het verbouwen van een deel van de schuur tot 3 recreatieappartementen (24-4-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Oude Calixtuskerk, Mattelierstraat 5, 7141 BP Groenlo, 05-05-2018 van 20:00-01:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning uitbreiding agrarisch bedrijf Oostermeenweg 13 Lievelde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Oostermeenweg 13 in Lievelde vanaf 4 mei 2018 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Het plan voorziet in het uitbreiden van het agrarisch bedrijf aan de Oostermeenweg 13 in Lievelde, waarbij deels buiten het bouwvlak wordt gebouwd.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, bouwen en voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden.

Inzage

Procedure 1, van 4 mei 2018  t/m 14 juni 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 4 mei 2018). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBBUI2007-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 4 mei 2018 t/m 14 juni 2018.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Galileïstraat 41, Lichtenvoorde, buitenopslag zijde Buys Ballotstraat’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor Galileïstraat 41 Lichtenvoorde vanaf 4 mei 2018 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Het plan voorziet in het gebruiken voor buitenopslag van het buitenterrein tot aan het te verplaatsen of verplaatste hekwerk aan de achterzijde van het bedrijf aan de Galileïstraat 41, Lichtenvoorde, zijde Buys Ballotstraat.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening.

Inzage

Procedure 1, van 4 mei t/m 14 juni 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 4 mei). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBBEDRIJVEN303-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 4 mei 2018 t/m 14 juni 2018.

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning woningsplitsing Reindersweg 8, 8a te Zieuwent’

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning voorziet in splitsing van de voormalige boerderij op het perceel Reindersweg 8, 8a te Zieuwent.

Inzage

Procedure 1, van 4 mei t/m 14 juni 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl  en ook op deze website (vanaf 4 mei 2018). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2006-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 4 mei 2018 t/m 14 juni 2018.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • 4/5 mei comité en de Lopersgroep Lichtenvoorde en Groenlo, voor het organiseren van de Bevrijdingsvuurestafette op 5 mei 2018, een hardloopestafette van Wageningen naar Oost Gelre en het ontsteken van 8 x het bevrijdingsvuur in de 8 kernen met als eindpunt de Markt in Lichtenvoorde tussen 10.00 uur tot 15.00 uur (1-5-2018)

Groenlo

 • Buurtfeest op 8 september 2018 op De Kunne in Groenlo (25-4-2018)
 • Stichting Organisatie Open Achterhoeks Dweilorkesten Kampioenschap, voor het organiseren van een dweilorkestenfestival op donderdag 10 mei 2018 in de binnenstad van Groenlo van 12.00 tot 19.30 uur en aansluitend een Beachparty in de Kerkhofsteeg tot 23.00 uur.

Harreveld

 • Kunstenmakers Harreveld, organiseren rommelmarkt ‘handel en wandel’ op 3 juni 2018 in alle straten van Harreveld (25-4-2018)

Lichtenvoorde

 • Promotie Lichtenvoorde, organiseren koopzondag met als thema ‘Veiligheid’ op 6 mei 2018 (1-5-2018)
 • Rentenierstraat 19: opening vestiging ‘In Person’ op 18 mei 2018 (24-4-2018)
 • Buurtfeest op 23 juni 2018 in de Schatbergstraat (tussen Bentinckstraat en Van Raesfeltstraat) (25-4-2018)

Lievelde

 • Stichting Pak An, vieren van 2-jarig jubileum op 26 mei 2018 in Uitspatting de Besselinkschans (1-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Dweilorkestendag Groenlo 10 mei 2018

Vanwege Dweilorkestendag worden de Markt en omliggende straten van 9 mei 2018, 17.00 uur, tot 10 mei 2018, 23.00 uur, afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Kermis Mariënvelde 12 t/m 14 mei 2018

Vanwege de jaarlijkse kermis wordt de Waalderweg (tussen Pastoor Deperinkweg en De Boog) van 11 mei 2018, 10.00 uur, tot 15 mei 2018, 18.00 uur, afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Afsluiting Europlein 7 t/m 9 mei

Vanwege werkzaamheden wordt het Europlein (tussen Mattelierstraat en Lievelderstraat) van 7 mei 2018, 8.00 uur, tot 9 mei 2018, 18.00 uur, afgesloten voor alle verkeer. In die tijd wordt ook het eenrichtingsverkeer in de Lievelderstraat, tussen het Europlein en de Nieuwstad opgeheven.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.
 

Besluit Vetrokken naar buitenland (VOW)

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen

Datum besluit:             Naam betrokkene:
26 april 2018                  dhr. K. Chahboune, Wilhelminastraat 8 te Groenlo