Bekendmakingen week 17 (29-04-2021)

Overzicht week 17

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Winterswijkseweg 18, verlengen termijn voor gebruiken pand voor opslag van auto’s met 3 jaar (20-4-2021)

Lichtenvoorde

 • De Aalscholver 16, bouwen carport (19-4-2021)

Lievelde

 • Lievelderweg 104, legalisatie uitbreiding entreegebouw (16-4-2021)

Vragender

 • LTV sectie T350 en T676, drie kleinschalige bruggen / loopplanken in Korenburgerveen (20-04-2021)

 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Eikendijk/Flierdijk kavel S111, gebruik gronden in strijd met regels bestemmingsplan voor Fieldlab testevenement van 23 april t/m 5 mei 2021 (20-4-2021)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Meddoseweg 29, verwijderen asbest (21-4-2021)

Harreveld

 • Klaproosstraat 12, verwijderen asbest (21-4-2021)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 •  Oude Winterswijkseweg 38, bouwen 2 dakkapellen (21-4-2021)
 • Batterij 10-12, revitaliseren gebouw t.b.v. vestiging Werkbaan Oost (23-4-2021)
 • Redoute, aanleg 2 uitwegen (Anivo) (23-2-2021)

Harreveld

 • Ursulastraat 23, verbouwen voormalige werkplaats naar woning (23-4-2021)

Lichtenvoorde

 •  Beethovenstraat 4, uitbreiden woonhuis (21-4-2021)
 • Sperwer 27, bouwen bijkeuken (22-4-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.
 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Lievelde

 • Gasteveldsdijk 8, besluit tot intrekken intrekkingsbesluit voor bouw berging (12-4-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Snoeihoutverbrandingen

Let op: fase 2 - algeheel stookverbod

Voor het verbranden van snoeihout heeft u een ontheffing nodig. Op dit moment is het fase 2. Bij fase 2 is de natuur al langere tijd droog. Het risico op natuurbrand is dan groot. Er geldt nu een algeheel stookverbod. U mag geen gebruik maken van uw ontheffing. Heeft u een ontheffing en wilt u gaan branden? Kijk dan eerst op www.natuurbrandrisico.nl. Branden mag alleen bij fase 1.

Harreveld

 • Heideweg 1a, 15 m3 (in periode 5-5 t/m 2-6-2021) (22-4-2021)
 • Manschotterweg 16a, 12 m3 (in periode 6-5 t/m 3-6-2021) (23-4-2021)

Lievelde

 • Gasteveldsdijk 3, 5 m3 (in periode 10-5 t/m 7-6-2021) (22-2-2021)

Mariënvelde

 • Trekkersweg 1, 50 m3 (in periode 9-5 t/m 6-6-2021) (26-4-2021)

Vragender

 • winterswijkseweg 59, 10 m3 (in periode 5-5 t/m 2-6-2021) (22-4-2021)

Zieuwent

 • Japikweg 7, 30 m3 (in periode 5-5 t/m 2-6-2021) (22-4-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Voornemen voorbereiden bestemmingsplannen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

 • Marhulzenweg (ongenummerd) te Groenlo
  Met een herziening van het bestemmingsplan wordt een woonperceel aan de Marhulzenweg te Groenlo voorzien van een bouwvlak waarna er een woning gebouwd kan worden.
 • Kloezedijk 5, 5a Lievelde
  Met een herziening van het bestemmingsplan wordt op het perceel Kloezedijk 5, 5a te Lievelde de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ gewijzigd naar Wonen’ waarbij, na sloop van de aanwezige agrarische bedrijfsgebouwen, vijf woningen worden gerealiseerd.
 • Plan Vossenburcht te Lievelde
  Met een herziening van het bestemmingsplan wordt een deel van de gronden, gelegen aan de Bergstraat op het voormalige VION-terrein te Lievelde, ontwikkeld als woningbouwlocatie.
 • Lindeboomweg 33 te Harreveld
  Met een herziening van het bestemmingsplan wordt de bestaande zorgboerderij met 4 wooneenheden en bijbehorende boerderijwinkel planologisch geregeld.
 • De Stegge 5, Nieuwedijk 5 te Lievelde
  Met een herziening van het bestemmingsplan wordt planologisch een tweede woning op dit perceel mogelijk gemaakt.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat het bestemmingsplan nu nog in voorbereiding is, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze terinzagelegging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, telefoon (0544) 39 35 35

 

Verkeersmaatregelen

Afsluiting Oude Maat Zieuwent

Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt de Oude Maat te Zieuwent, tussen de Nijlandsdijk en de Bedelaarsdijk (gemeente Berkelland), van 4 mei t/m 28 mei afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

Lievelde

 • Heringsaweg 18, drank en horecavergunning voor horecabedrijf Toscana (Loco Horeca B.V.) (22-4-2021)
 • Heringsaweg 18, expoitatievergunning voor horecabedrijf Toscana (Loco Horeca B.V.) (22-4-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.