Bekendmakingen week 17 (26-04-2018)

Overzicht week 17 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Kern Zwolle, tussen Oude Klaverdijk en Banningweg, aanleggen van een watergang en hemelwaterafvoer (4-4-2018)
 • Berkenhofweg, verharden deel van de Berkenhofweg (23-04-2018)

Lievelde

 • Gasteveldsdijk 8, het tijdelijk plaatsen van een woonunit (20-4-2018)

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 15, het bouwen van een bedrijfshal (16-4-2018)
 • Oude Aaltenseweg 41, het gebruik van de schuur voor de bouw van een corsowagen (18-4-2018)
 • N18, perceel LTV, sectie I, nummer 1369, nabij de Kerkhoflaan, plaatsen geluidsscherm (20-4-2018
 • Frans Halsstraat 70, het bouwen van een tuinhuis (22-4-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Harreveld

 • Aagtemanweg 2, het verwijderen van asbest (17-4-2018)

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 15, het slopen van een gedeelte van het bedrijfspand (16-4-2018)
 • Einsteinstraat 9, het slopen van een deel van het bedrijfspand (19-4-2018)

Lievelde

 • Scheidingsweg 21, het verwijderen van asbest (18-4-2018)

Mariënvelde

 • Koolsteeweg 2a, het verwijderen van asbest golfplaten (17-4-2018)

Zieuwent

 • Zegendijk 30, het verwijderen van asbest (17-4-2018)
 • Zieuwentseweg 53, het verwijderen van asbest (20-4-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Harreveld

 • Kerkstraat 35b, het wijzigen van het gebruik naar detailhandel/dienstverlening (19-4-2018)

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg 28b, het bouwen van een woning met schuur (2e fase vergunning) (20-4-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen

Groenlo

 • Boerijendijk 9, melding activiteitenbesluit voor het veranderen van het bedrijf betreffende het huisvestingssysteem (17-4-2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • de heer F. Toebes, Koolsweg 5, 7136 JE Zieuwent, 27-04-2018 van 16:00-01:00 uur
 • Tapperij van Ooijen, Rapenburgsestraat 5, 7131CV Lichtenvoorde, 29-04-2018 van 17:00-22:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Boerijendijk 10: 4 m3 (19-4-2018)
 • Klaverdijk/Oude Klaverdijk: 8 m3 (21-4-2018)
 • Steenbraakweg 1: 30 m3 (21-4-2018)
 • Koerboom 3: 20 m3 (21-4-2018)

Harreveld

 • Stroetweg 1a: 12 m3 (24-4-2018)

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 9a: 9 m3 (18-4-2018)

Lievelde

 • Smidjesdijk 2: 10 m3 (21-4-2018)

Vragender

 • Kapelweg 38: 15 m3 (19-4-2018)

Zieuwent

 • Boersweg 1: 20 m3 (19-4-2018)
 • Platenallee 2: 5 m3 (19-4-2018)
 • Hellerweg 2: 8 m3 (24-4-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Harreveld

 • Rommelmarkt bij paardenopvang aan Aagtemanweg 2 op 28 april 2018 (21-4-2018)

Lichtenvoorde

 • feestmiddag t.g.v. 25-jarig bestaan Rainbowband, op 16 juni 2018 op parkeerplaats aan de Koemstraat (18-4-2018)
 • Schuttersgilde St. Switbertus, houden parkconcert in Wentholtpark op 8 juli 2018 (20-4-2018)

Vragender

 • Stichting T.T.O.V, Truck- en Tractorpulling Organisatie Vragender, organiseren truck- en tractorpulling wedstrijd op 29 april 2018 van 08.00 uur tot 20.00 uur in het weiland nabij Schoolstraat 10, plaatsen van driehoeksreclameborden in de gemeente Oost Gelre en plaatsen van enkele spandoeken op particulier terrein (18-4-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Groenlo

 • Willem Alexanderhof 8, reserveren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (19-4-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Bekendmaking vastgestelde beleidsnotitie Mantelzorgwoningen

Op 17 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de beleidsnotitie Mantelzorgwoningen Oost Gelre vastgesteld. Het doel van deze notitie is een kader te scheppen voor aanvragen met betrekking tot het plaatsen van een mantelzorgwoningen c.q. het verlenen van mantelzorg. De beleidsnotitie treedt op 26 april 2018 in werking.

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen in het artikel ‘Plaatsing van mantelzorgwoningen makkelijker'. 

De beleidsnotitie Mantelzorgwoningen Oost Gelre vindt u op de pagina Beleidsnota’s en beleidsregels > Maatschappelijke zorg en welzijn

Beleid gelegenheidscampings tijdens Zwarte Cross vastgesteld

Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2018 beleid vastgesteld voor het inrichten en gebruik van tijdelijke campings die tijdens de Zwarte Cross in de omgeving van het terrein worden ingericht. De tijdelijke campings die in 2017 een gedoogvergunning hadden of de reguliere campings die in 2017 waren uitgebreid kunnen een vergunning voor de komende 5 jaar aanvragen bij de gemeente. Deze vergunning bevat regels om openbare orde, verkeers- en brandveiligheid, hinder en hygiëne en volksgezondheid op de tijdelijke camping te waarborgen.

Inzien beleid

Het beleid kunt u inzien op de pagina Beleidsnota’s en beleidsregels > Openbare orde en veiligheid. Als u inhoudelijke vragen heeft over dit beleid kunt u voor bestemmingsplanvragen terecht bij Thijs Evers of Bernadet Leusink (afdeling Omgeving). Voor vragen over veiligheid kunt u terecht bij Hans Schuthof (afdeling Publiek en Bestuur). Zij zijn bereikbaar op (0544) 39 35 35.