Bekendmakingen week 17 (23-04-2020)

Overzicht week 17

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Bisschop Philip Roveniusstraat 21, aanleg uitweg (15-4-2020)
 • Brouwhuis 1, bouwen erfafscheiding (18-4-2020)
 • Vrakkinkweg 4, brandveilig gebruiken groepsaccommodatie (17-4-2020)

Lichtenvoorde

 • Dominee van Krevelenstraat, verplaatsen oprit vanaf perceel Varsseveldseweg 19 (1-4-2020)
 • Middachtenstraat 33, aanleg oprit (9-4-2020)
 • Varkensmarkt 10-01 t/m 10-35 en 14-02 t/m 14-20, renoveren appartementen (14-4-2020)

Vragender

 • Meekesweg 10, gewijzigd uitvoeren verleende vergunning voor uitbreiden ligboxenstal (15-4-2020)
 • Steenkampweg 3, herbouwen loods voor agrarisch gebruik (16-4-2020)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Albert Schweitzerstraat 33, uitbreiden bedrijfspand met kantoren (14-4-2020)

Vragender

 • Steenkampweg 3, bouwen werktuigenberging (15-4-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Barakkenplaats 7, verwijderen asbest (15-4-2020)

Lichtenvoorde

 • Varkensmarkt 10-01 t/m 10-35 en 14-02 t/m 14-20, sloop ten behoeve van renoveren appartementen (14-4-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Elshofweg 6, bouwen wildwaterbaan (14-4-2020)
 • Van Limburg Styrumstraat 17 t/m 25, bouwen 5 woningen (20-4-2020)

Lichtenvoorde

 • Tongerlosestraat 1a, bouwen dakkapel (15-4-2020)
 • Op ’t Zand 3, tijdelijk toestaan de Timp Drive, tijdelijk reclamebord en tijdelijke standplaats (16-4-2020)
 • Poelhuttersslatdijk 2, kap 1 eik (12-4-2020)

Vragender

 • Winterswijkseweg 9, uitbreiden entree horecabedrijf (15-4-2020)
 • Pastoor Scheepersstraat 45, kap 2 eikenbomen (bijzondere bomen) (12-4-2020)

Zieuwent

 • Ruurloseweg 4b, tijdelijk toestaan de Timp Drive en tijdelijke standplaats (16-4-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Geweigerde omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Den Koem 2, legaliseren/plaatsen 2 reclameboden, 3 vlaggenmasten en 2 winkelwagenstallingen (16-4-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Boerijendijk 1-3, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het veranderen van de bezetting in de bestaande varkens- en rundveehouderij (9 april 2020)
 • Vrakkinkweg 4, melding voor het veranderen van het bedrijf naar het verhuren van een groepsaccommodatie (16 april 2020)

Lievelde

 • Heringsaweg 18, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde een ontheffing voor het maximum aantal feesten/partijen bij Uitspatting Besselinkschans (16 april 2020)
 • Lievelderweg 87, melding voor het hergebruiken van opslagtank voor dieselolie voor de opslag van afgewerkte olie (16 april 2020)

Mariënvelde

 • Vremanstraat 5, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het aanleggen van een emissiearme vloer in de bestaande ligboxenstal en het wijzigen van de veestapel ( 9 april 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Groenlo

 • Oude Borculoseweg 7, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning naar aanleiding van  BBT-conclusies (14-4-2020)

Inzage

Procedure 1, van 23 april t/m 3 juni 2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 23 april t/m 3 juni 2020

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Groenlo

 • Industrieweg 13a, besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften geluid voor het starten van een openbaar vervoerbedrijf

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Snoeihoutverbrandingen

Let op: Fase 2: algeheel stookverbod

Door het droge weer, de zon en de wind van de afgelopen periode is de natuur snel erg droog geworden. Het risico op natuurbrand is daardoor groot. Daarom heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voor de hele regio fase 2 afgekondigd. De brandweer is dus ook in Oost Gelre extra alert vanwege de droogte. Heeft u een ontheffing voor snoeihoutverbranding? Dan mag u daar nu geen gebruik van maken. Houd www.natuurbrandrisico.nl in de gaten voor de laatste updates. Zodra het weer fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing voor snoeihoutverbranding.

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 39A, 20 m3 (in periode 28-4-2020 t/m 26-5-2020) (15-4-2020)

Zieuwent

 • Ruurloseweg 20, 5 m3 (in periode 2-5-2020 t/m 30-5-2020) (19-4-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

21 april t/m 6 mei: afsluiting Zwolseweg Groenlo

Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt de Zwolseweg in Groenlo, tussen de parallelweg N319 en de Oude Winterswijkseweg, van 21 april 2020, 7.00 uur t/m 6 mei 2020, 17.00 uur, afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

6 en 7 mei: afsluiting gedeelte De Stegge Lievelde

Vanwege kabel- en leidingwerkzaamheden wordt de Stegge in Lievelde, tussen de Koolmansdijk en de Smidjesdijk, tussen 6 mei 2020, 7.00 uur, en 7 mei 2020, 17.00 uur, afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

Inwerkingtreding Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht

Op 14 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre besloten om de ‘Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht  Gemeente Oost Gelre 2020 ’ vast te stellen.  Dit model vervangt de ‘oude’ Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar  Gemeente Oost Gelre 2014’.

In de ambtsinstructie is een gewenste werkwijze met betrekking tot het toezicht - op de naleving van de leerplicht en het beleid op het gebied van voortijdig schoolverlaten - zo duidelijk mogelijk, en toegesneden op de situatie in de gemeente Oost Gelre, vastgelegd.

De volledige ambtsinstructie kunt u vinden op de pagina Verordeningen en regelingen > Onderwijs.