Bekendmakingen week 16 (22-04-2021)

Overzicht week 16

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Anton Slotstraat 17, aanleg extra inrit naar Frans ten Boschstraat (16-4-2021)
 • Van Reedestraat 42, uitbreiden woonhuis (12-4-2021)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Trompstraat 5, saneren asbest uit woning en schuur (14-4-2021)

Lichtenvoorde

 • Mozartstraat 20, verwijderen asbesthoudend dakbeschot (16-4-2021)
 • Esstraat 9, slopen woning (16-4-2021)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ontwerp omgevingsvergunning

 

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Ds. Haspelsstraat 2, uitbreiden keuken aan voorzijde (13-4-2021)

Lichtenvoorde

 • Haydnstraat 8, uitbreiden woonhuis en uitvoeren bedrijf aan huis (schoonheidssalon) (19-4-2021)

Lievelde

 • Eimersweg 5, gebruiken woning als recreatiewoning voor periode van 10 jaar (15-4-2021)

Vragender

 • Winterswijkseweg 61, kap 1 eik (19-4-2021)

Zieuwent

 • Boschlaan, kadastraal bekend LTV00K79, legaliseren overkapping met bijenkasten voor duur van 10 jaar (19-4-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Buiten behandeling aanvraag

Groenlo

 • Lichtenvoordseweg 5a, isoleren en stuccen zij- en achtergevel (19-04-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Handhavingsbesluiten

Vragender

 • Vragenderweg 72, besluit tot opheffen bouwstop en last onder dwangsom (16-4-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Albert Schweitzerstraat 9, melding veranderen bedrijf, zijnde vernieuwen en isoleren dak en vervangen kozijnen (13 april 2021)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Groenlo

 • Redoute 2, besluit tot stellen maatwerkvoorschriften geluid (15 april 2021)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Boerijendijk 10, 6 m3 (in periode 23-4 t/m 21-5-2021 (15-4-2021)
 • Lange maat 6, 10 m3 (in periode 1-5 t/m 29-5-2021) (16-4-2021)
 • Oude Winterswijkseweg 45, 20 m3 (in periode 1-5 t/m 29-5-2021) (18-4-2021)
 • Vredenseweg 113, 20 m3 (in periode 3-5 t/m 31-5-2021) (19-4-2021)
 • Landewehrweg 4, 20 m3 (in periode 3-5 t/m 31-5-2021) (19-4-2021)

Lievelde

 • Kamperweg, 18A, 10 m3 (in periode 26-4 t/m 24-5-2021) (13-4-2021)
 • De Stegge 7, 15 m3 (in periode 28-4 t/m 26-5-2021) (15-4-2021)
 • Bergstraat 36, 3 m3 (in periode 3-5 t/m 31-5-2021) (18-4-2021)

Vragender

 • Vragenderweg 65, 10 m3 (in periode 30-4 t/m 28-5-2021) (17-4-2021)

Zieuwent

 • Boersweg 4, 15 m3 (in periode 30-4 t/m 28-5-2021) (16-4-2021)
 • Kunnerij 9, 15 m3 (in periode 30-4 t/m 28-5-2021) (16-4-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woonwijken Groenlo, herziening Lichtenvoordseweg 9-11 Groenlo’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat van 23 april t/m 3 juni 2021 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het vastgestelde bestemmingsplan ‘Woonwijken Groenlo, herziening Lichtenvoordseweg 9-11 Groenlo’.

Op het perceel wordt de bedrijfsbestemming gewijzigd naar een woonbestemming. Daarnaast wordt een bedrijf aan huis mogelijk gemaakt. Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal.

Inzage

Procedure 1, van 23 april t/m 3 juni 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 23 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPGRO506-VG01".

Beroep

Procedure 4B, van 23 april t/m 3 juni 2021, met die verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, binnen bovengenoemde termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van dat bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

Besluit omgevingsvergunning

Markt 8, Groenlo’ bouwen horecapand met 4 appartementen Markt 8 en Nieuwestraat 4, 4a, 4b en 4c in Groenlo

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit ‘bouwen’ en ‘het gebruiken van gronden in strijd met de bestemming’. De omgevingsvergunning voorziet in het bouwen van een horecapand met 4 appartementen op het adres Markt 8 en Nieuwestraat 4, 4a, 4b en 4c in Groenlo. Het besluit met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken ligt met ingang van 23 april 2021 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Inzage

Procedure 1, van 23 april 2021 t/m 3 juni 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 23 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBGRO405-VG01".

Beroep

Procedure 4A, van 24 april 2021 t/m 4 juni 2021