Bekendmakingen week 16 (19-04-2018)

Overzicht week 16 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Maliebaan 14a, bouwen schutting (12-4-2018)

Lichtenvoorde

 • Bernard van Meursstraat 39 t/m 49 en 40 t/m 46, groot onderhoud, wijzigen gevels (13-4-2018)
 • Nijverheidsstraat 14, afwijken van bestemmingsplan voor buitenopslag, omheining en ontsluiting en brandveilig gebruik (10-4-2018)

Lievelde

 • Engelse Schans (kavel 18), bouwen woonhuis (13-4-2018)
 • Perceel Schansweg (terrein hondentraining), gebruik als festivalterrein op 25 en 26 augustus 2018 (3-4-2018)

Vragender

 • Winterswijkseweg 42, bouwen schuur met overkapping (5-4-2018)

Verlengen besluit aanvraag besluit omgevingsvergunning

Groenlo

 • Winterswijkseweg 18, wijzigen voorgevel en realiseren brandscheiding (13-4-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Asser Esch 7, verwijderen asbest (13-4-2018)

Lievelde

 • Droebertweg 10, verwijderen asbest (11-4-2018)

Lichtenvoorde

 • Bernard van Meursstraat 39 t/m 49 en 40 t/m 46, groot onderhoud, verwijderen asbest (13-04-2018)
 • Nijverheidsstraat 14, verwijderen bestaande kantoorinrichting (13-4-2018)
 • Varsseveldseweg 71, verwijderen asbest (10-4-2018)

Zieuwent

 • Kunnerij 1-3, verwijderen koetunnel (13-4-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Mozartstraat 8: verbreden uitweg (11-4-2018)

Lichtenvoorde

 • Krabbenplas 13, bouwen overkapping boven inpandige balkon (10-4-2018)

Lievelde

 • De Stegge 23, bouwen loods voor privé gebruik (11-4-2018)
 • Omgeving Flierdijk, Heringsaweg, Kamperweg, Vosdijk; gebruik gronden als toegangsweg, parkeerplaatsen, fietsenstalling, looproute en kampeerterrein voor crew (12-4-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Zilverlinde 22, melding voor het starten van een engineeringsbedrijf (16 april 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen milieu

Groenlo

 • Den Sliem 8, vergunning voor een uitbreiding met CO2 verdovingsruimte en technische ruimte (10 april 2018)

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Vredenseweg 113: 15 m3 (11-4-2018)
 • Slatmansweg 12: 10 m3 (12-4-2018)
 • Oude Papendijk 4: 4 m3 (12-4-2018)
 • Slatmansweg 8: 10 m3 (12-4-2018)
 • Zwolseweg 15: 15 m3 (14-4-2018)
 • Winterswijkseweg 55: 5 m3 (14-4-2018)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 12: 10 m3 (12-4-2018)
 • Dwarsweg 3: 12 m3 (14-4-2018)

Lichtenvoorde

 • Op ’t Zand 2a: 10 m3 (11-4-2018)

Lievelde

 • De Stegge 5: 15 m3 (11-4-2018)
 • De Stegge 11: 30 m3 (11-4-2018)
 • Koolmansdijk 2b: 12 m3 (12-4-2018)
 • Scheidingsweg 10/Zwolseweg: 30 m3 (17-4-2018)

Mariënvelde

 • Nicolaasweg 4: 5 m3 (11-4-2018)
 • Beenekussteeg 25: 3 m3 (12-4-2018)

Vragender

 • Winterswijkseweg 49: 35 m3 (11-4-2018)
 • Winterswijkseweg 76: 20 m3 (11-4-2018)

Zieuwent

 • Boersweg 4: 5 m3 (14-4-2018)
 • Schoppenweg 4: 10 m3 (14-4-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Besluit omgevingsvergunning

‘Omgevingsvergunning woningsplitsing Rector Hulshofstraat 6, 6a Harreveld’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning  voor de activiteit ‘bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in een woningsplitsing van de bestaande voormalige boerderij aan de Rector Hulshofstraat 6, 6a te Harreveld. Het besluit ligt met ingang van 23 april 2018 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Inzage

Procedure 1, van 23 april 2018 tot en met 3 juni 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 23 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2005-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 24 april 2018 tot en met 4 juni 2018.

‘Omgevingsvergunning functieverandering met Verklaring van geen bedenkingen voor het perceel Aagtemanweg 10-12 te Harreveld’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning  voor de activiteit ‘bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van twee vrijstaande woningen na sloop van de aanwezige agrarische bedrijfsgebouwen. Het besluit ligt met ingang van 23 april 2018 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Inzage

Procedure 1, 23 april 2018 tot en met 3 juni 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl (link met IMRO code) en ook op deze website (vanaf 23 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2002-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 24 april 2018 tot en met 4 juni 2018.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Groenlo Vestingstad Promotion, organiseren vesting-vrijmarkt in het centrum van Groenlo op Koningsdag 27 april 2018 (17-4-2018)
 • Wandeltocht voor het goede doel, met vergunning voor het houden van een college voor Stichting ‘ouder zonder MS’ op 6 mei 2018 in Groenlo (17-4-2018)

Lichtenvoorde

 • Stichting Comité Orange Lichtenvoorde, organiseren Koningsdagactiviteiten (muziekevenement op de Markt op 26 en 27 april 2018, Sportverkiezingen op de Markt op 27 april en kinderrommelmarkt op terrein naast Antoniushove op 27 april 2018 (14-4-2018)
 • Jaarlijkse 4 mei-herdenkingstocht in centrum van Lichtenvoorde op 4 mei 2018 (11-4-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Koningsdag Lichtenvoorde

 • Vanwege verschillende activiteiten t.b.v. Koningsdag worden van 26 t/m 28 april 2018 diverse verkeersmaatregelen genomen (o.a. afsluiting wegen) in en om de Markt in Lichtenvoorde.

Koningsdag Groenlo

Vanwege de Vesting Vrijmarkt t.b.v. Koningsdag wordt op 27 april 2018 de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Harreveld

 • Innemen standplaats voor de verkoop van vlees, vleeswaren en aanverwante producten op dinsdagochtend op de standplaatsstrook Meester Nijsplein in Harreveld (12-4-2018)

Bezwaar

 • Procedure 3A is van toepassing

Harreveld

 • Wijziging drank- en horecavergunning Dorpshuis ’t Kempken (wijziging leidinggevende) (12-4-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing