Bekendmakingen week 16 (18-04-2019)

Overzicht week 16 2019

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Ruurloseweg 13, uitbreiden kinderdagverblijf (2-4-2019)
 • Den Koem 2/ Borculoseweg, wijzigen gebruik t.b.v. realiseren parkeerterrein (11-4-2019)

Vragender

 • Kapelweg 17, uitbreiden MFA met ontmoetingsruimte (10-4-2019)

Lichtenvoorde

 • Zilverlinde (ongenummerd), bouwen bedrijfshal (9-4-2019)
 • Gebr. Ketteringstraat 1, aanbouw woning (9-4-2019)
 • Beethovenstraat 40, verbouwen woning (10-4-2019)
 • Havik kavel 21, bouwen woning (10-4-2019)
 • Korte Rapenburgsestraat 3s, wijzigen pui (13-4-2019)
 • Bartokstraat 2, wijzigen voorgevel (15-4-2019)

Mariënvelde

 • Beenekussteeg 20, omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning (15-4-2019)

Lievelde

 • Vicariestraat 5, 11, 13, 17, 19, verduurzamen woningen (7-4-2019)
 • Franse Schans 32, plaatsen dakkapel (12-4-2019)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Zieuwent

 • Ruurloseweg 3, wijzigen gebruik van het pand (11-4-2019)

Lichtenvoorde

 • Van der Meer de Walcherenstraat 2a, plaatsen frame met reclamedoek (12-4-2019)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Lepelstraat 2-4, slopen gedeelte pand (11-4-2019)

Lichtenvoorde

 • Plataanstraat 33, slopen tuinhuisje met een gedeelte van de schutting (7-4-2019)
 • Nieuwmarkt fase 3, sloop ten behoeve van nieuwbouw (10-4-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Wagenmaker 1, plaatsen erfafscheiding (10-4-2019)

Lichtenvoorde

 • Markt 9f, plaatsen gevelreclame (9-4-2019)
 • Plataanstraat 33, bouwen bijbehorend bouwwerk en erfafscheiding (15-4-2019)

Lievelde

 • Gasteveldsdijk 5b, herbouwen door brand verwoeste schuur (9-4-2019)
 • Vicariestraat 27, bouwen poort (9-4-2019)

Zieuwent

 • Hofmansweg ongenummerd, wijzigen open veldschuur (15-4-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lievelde

 • Avinkweg 3, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde diverse werkzaamheden (8 april 2019)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Groenlo

 • Den Sliem 74, aanvraag voor het veranderen van het bedrijf (12 april 2019)

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Café de Zaak, Dijkstraat 29, 7131 DM Lichtenvoorde, 20-04-2019 van 21.00 tot 00.00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Winterswijkseweg 55, 5m3 (10-4-2019)

Lichtenvoorde

 • Berkendijk 1, 20m3 (16-4-2019)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 12, 10m3 (12-4-2019)
 • Heideweg 1, 15m3 (13-4-2019)

Lievelde

 • Hemmeledijk 2, 20m3 (10-4-2019)
 • Kloosterstraat 1, 10m3 (16-4-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerpbestemmingsplan

RECTIFICATIE

Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening zonnepark Nieuwendijk Lievelde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan met ingang van 12 april 2019 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in realisatie van een zonnepark op het perceel grond gelegen tussen de Nieuwendijk, Berkendijk en Stikkemaatsdijk te Lievelde.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 12 april 2019 tot en met 23 mei 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 12 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBUI2010-OW01".

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 12 april 2019 tot en met 23 mei 2019.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan

Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Lindebrook (Aanpassingen 2019)

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Lindebrook (Aanpassingen 2019)’ met ingang van 19 april 2019 voor iedereen ter inzage ligt. Naar aanleiding van actuele marktomstandigheden en moeizame verkoop van o.a. de woonwerkkavels is de verkaveling van het bedrijventerrein met name aan de Lievelderweg aangepast. Dit heeft consequenties voor het beeldkwaliteitsplan.

Inzage

Procedure 1, van 19 april 2019 t/m 30 mei 2019, en digitaal raadpleegbaar. 

Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Lindebrook (Aanpassingen 2019) (pdf - 851 kB)

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 19 april 2019 t/m 30 mei 2019

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Gasteveldsdijk 12/ 12a in Lievelde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor de Gasteveldsdijk 12/ 12a in Lievelde met ingang van 19 april 2019 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning voorziet in een afwijking van het geldende bestemmingsplan voor het splitsen van een bestaande woning.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen.

Inzage

Procedure 1, van 19 april 2019 t/m 30 mei 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 19 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2014-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 19 april 2019 t/m 30 mei 2019

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Albert Heijn Wallerbosch B.V., organiseren straatontbijt op zondag 23 juni 2019 op de parkeerplaats aan de Walstraat en in de Walstraat nabij de Albert Heijn (10-4-2019)
 • Groenlo Vestingstad Promotion, organiseren vesting-vrijmarkt in het centrum op Koningsdag 27 april 2019 (11-4-2019)
 • Organiseren DJ- evenement op de Markt, hoek stadhuis – Kevelderstraat, op zaterdag 27 april 2019 van tussen 15.00 uur en 22.00 uur (12-4-2019)
 • Organiseren buurtfeest in de De Snieder op zondag 9 juni 2019 (10-4-2019)

Lichtenvoorde

 • Elektronicabedrijf Obbink B.V., organiseren mannenavond op woensdag 22 mei in en nabij de winkel aan de Patronaatsstraat 15 (10-4-2019)

Zieuwent

 • Stichting Paaspop Zieuwent, houden muzikaal evenement ‘Paaspop’ op terrein aan de Rouwhorsterdijk 17, op 20 en 21 april 2019. En ontsteken jaarlijkse paasvuur op terrein tegenover ‘Paaspop’, plaatsen van driehoeksreclameborden en billboards t.b.v. evenement van 20 april t/m 21 april 2019 (9-4-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Lichtenvoorde

Vanwege een evenement (mannenavond) op woensdag 22 mei 2019 van 12.00 tot 0.00 uur wordt er een voorrangsregeling ingesteld op de Patronaatstraat (Lichtenvoorde) ter hoogte van de Patronaatstraat 15. Hierbij moet het verkeer uit westelijke richting voorrang verlenen aan het verkeer komende uit oostelijke richting.

Paaspop en Paasvuur Zieuwent

Vanwege het jaarlijkse muziekevenement Paaspop en het Paasvuur op 1e Paasdag worden er van vrijdag 19 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019 diverse verkeersmaatregelen genomen rondom het evenemententerrein aan de Rouwhorsterdijk/ Zegendijk.

Groenlo

 • T.b.v. onderhoudswerkzaamheden wordt de de Berkenhofweg afgesloten (gedeelte tussen Ruiterweg en Schietbaan) van vrijdag 3 mei 2019 07.00 uur tot en met vrijdag 10 mei 2019 17.00 uur
 • I.v.m. asfalteringswerkzaamheden is op 29, 30 April en 1 mei 2019 de gehele Borculoseweg en rotonde Ruurloseweg/ Borculoseweg afgesloten voor alle verkeer.

Mariënvelde

I.v.m. onderhoudswerkzaamheden wordt de Zompweg (tussen Nicolaasweg en Zanddijk) afgesloten van donderdag 9 mei 2019 07.00 uur t/m dinsdag 28 mei 2019 17.00 uur. Aanwonenden Zompweg alleen bereikbaar vanaf de Zanddijk

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • QPO innovations, plaatsen driehoeksborden ter aankondiging concert van Da Blechhauf’n in het openluchttheater in Eibergen op vrijdag 12 juli 2019. (13-4-2019)

Lichtenvoorde

 • Schutterij St. Switbertus, plaatsen reclameborden van maandag 26 augustus t/m dinsdag 10 september 2019 ter aankondiging van het vogelschieten op maandag 9 september 2019 (10-04-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Besluit Vertrokken naar buitenland (VOW)

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum voornemen  

Naam betrokkene:

12-04-2019 mevrouw Z. Csonka, Lichtenvoordseweg 49 01, Groenlo
  de heer K. Lakatos, Lichtenvoordseweg 49 01, Groenlo
  de heer L. Lakatos, Lichtenvoordseweg 49 01, Groenlo  
  mevrouw N. Le Hong, Roldersweg 17, Zieuwent