Bekendmakingen week 16 (16-04-2020)

Overzicht week 16

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Hegemansweg, realiseren zonnepark (6-4-2020)
 • Batterij ongenummerd, bouwen bedrijfshal met kantoor (9-4-2020)

Lichtenvoorde

 • Schubertstraat 11, plaatsen dakopbouw (6-4-2020)
 • Op het Zand 3, organiseren tijdelijke Timp Drive In en plaatsen tijdelijk reclamebord (8-4-2020)

Vragender

 • Heelweg 3, wijzigen gebruik pastorie van bestemming maatschappelijk naar wonen (8-4-2020)

Zieuwent

 • Ruurloseweg 4b, organiseren tijdelijke Timp Drive In (8-4-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Vragender

 • Winterswijkseweg 66, slopen 2 bedrijfsgebouwen (3-4-2020)

Zieuwent

 • Kevelderstraat 4, verwijderen asbest (6-4-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Ruurloseweg 10a, uitbreiden eetcafé aan voorzijde (9-4-2020)

Lichtenvoorde

 • Eschpark 5, intern verbouwen westvleugel kantoorpand tot conferentieruimte en aanleggen extra parkeervakken (9-4-2020)
 • Varsseveldseweg 47, bouwen Integraal Educatief Kindcentrum (IEKC) en aanleggen van uitritten (9-4-2020)

Lievelde

 • Heringsaweg 18, verruimen openingstijden Uitspatting Besselinkschans op vastgestelde data in 2020 (7-4-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Zwolseweg 7, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het oprichten van een opslagloods voor de opslag van aardappelen (7 april 2020)
 • Oosterholtweg 3, melding voor het veranderen van het bedrijf voor het houden van opfokzeugen en gespeende biggen (7 april 2020)
 • Elshofweg 6, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het realiseren van een wildwaterglijbaan binnen het recreatiebedrijf (8 april 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Verleende omgevingsvergunning Milieu

Harreveld

 • Lindeboomweg 26a, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning naar aanleiding van  BBT-conclusies (8 april 2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing (16 april tot en met 27 mei 2020)

Snoeihoutverbrandingen

Let op: Fase 2: algeheel stookverbod

Door het droge weer, de zon en de wind van de afgelopen periode is de natuur snel erg droog geworden. Het risico op natuurbrand is daardoor groot. Daarom heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voor de hele regio fase 2 afgekondigd. De brandweer is dus ook in Oost Gelre extra alert vanwege de droogte. Heeft u een ontheffing voor snoeihoutverbranding? Dan mag u daar nu geen gebruik van maken. Houd www.natuurbrandrisico.nl in de gaten voor de laatste updates. Zodra het weer fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing voor snoeihoutverbranding.

Groenlo

 • Steenbraakweg 1, 35 m3 (in periode 21-4-2020 t/m 19-5-2020) (8-4-2020)

Lievelde

 • Lievelderweg, 40 m3 (in periode 23-4-2020 t/m 21-5-2020) (10-4-2020)
 • Avinkweg, 50 m3 (in periode 23-4-2020 t/m 21-5-2020) (10-4-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 17 april 2020 zes weken voor een ieder ter inzage ligt: de door de gemeenteraad bij besluit van 31 maart 2020 vastgestelde bestemmingsplannen:

 1. ‘Buitengebied herziening Aaltenseweg 111, 111a Vragender’ welke voorziet in een uitbreiding van de verblijfsrecreatie met een kleinschalig kampeerterrein, uitbreiding van bijbehorende bouwwerken en splitsing van het bestaande woonhuis in twee wooneenheden.
 2. Buitengebied, herziening locatie Vrakkinkweg 2/2a/2b, Vredenseweg nabij 103a en industrieweg 9a/9c te Groenlo’ en besluit tot vaststelling hogere grenswaarden voor Vredenseweg nabij 103a in Groenlo, welke voorziet in een herontwikkeling op de locaties Industrieweg 9/9a, Vrakkinkweg 2/2a/2b en de Vredenseweg nabij 103 in Groenlo. Aan de Vredenseweg nabij 103a wordt een woning toegevoegd. Het gebruik van de bedrijfswoningen aan de Industrieweg 9a en 9c wordt beëindigd en de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen aan de Vrakkinkweg 2 worden gesloopt.

Het bestemmingsplan onder 1 is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemde bestemmingsplannen is met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Besluit tot vaststelling hogere grenswaarden (Wet geluidhinder)

Om de bouw van de nieuwe woning aan de Vredenseweg 103a mogelijk te maken, is het nodig om  hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen.

Het verzoek tot vaststelling ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Herziening Vrakkinkweg 2/2a/2b, Vredenseweg 103a nabij en Industrieweg 9a/9c te Groenlo’ betreft de hogere waarden geluid ten gevolge van het verkeer op de Vredenseweg.

Inzage

Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, zowel voor de vastgestelde bestemmingsplannen als voor het besluit hogere grenswaarde geluid, inclusief deze publicatie, op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 17 april 2020 t/m 28 mei 2020. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. De planidentificatienummers zijn:

Ad.1: NL.IMRO.1586.BPBUI2019-VG01;
Ad.2: NL.IMRO.1586.BPBUI2017-VG01.

Beroep

Procedure 4B van 17 april 2020 t/m 28 mei 2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid beroep kunnen instellen.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het perceel Eikendijk 9 Lievelde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor een uitbreiding van het clubgebouw van de MACL op het perceel Eikendijk 9 te Lievelde. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 31 maart 2020 besloten om naar aanleiding van deze aanvraag om omgevingsvergunning een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Daarbij is verder besloten dat, wanneer er geen zienswijzen tegen de verklaring worden ingediend, deze verklaring als definitief zal worden beschouwd.

Inzage

Procedure 1, van 17 april 2020 t/m 28 mei 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 17 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2017-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I tegen de ontwerp-omgevingsvergunning,
Procedure 2 C en 2 I tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen,
van 17 april 2020 tot en met 28 mei 2020.

Verkeersmaatregelen

Afsluiting fietspad ’t Hagpad Harreveld

Vanwege bouwwerkzaamheden op Erve ’t Hag in Harreveld wordt van 27 t/m 30 april het fietspad ’t Hagpad in Harreveld (tussen Erve ’t Hag en Rector Hulshofstraat) afgesloten voor alle verkeer.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.