Bekendmakingen week 15 (12-04-2018)

Overzicht week 15 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Kadastraal GLO G 782, bouwen 4 woningen op plan Wellink Zwolle (30-3-2018)

Harreveld

 • Veenweg 1, aanbrengen dakisolatie aan buitenkant en plaatsen dakkapellen (4-4-2018)

Lievelde

 • Flierdijk 2, gebruiken terrein voor Spraakwater Festival (3-4-2018)
 • Engelse Schans ongenummerd, bouwen 4 woningen (5-4-2018)

Lichtenvoorde

 • Dijkstraat 28, plaatsen dubbele tuindeuren in achtergevel (3-4-2018)

Vragender

 • Winterswijkseweg 42, bouwen schuur (5-5-2018)

Zieuwent

 • Zegendijk ongenummerd, bouwen woning (3-4-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Harreveld

 • Veenweg 1, verwijderen asbest (4-4-2018)

Lichtenvoorde

 • Willemshof 2, verwijderen asbest (2-4-2018)

Vragender

 • Manenschijnweg 2, verwijderen asbest (5-4-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Harreveld

 • Nicolaasweg 5, bouwen erfafscheiding (6-4-2018)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Kadastraal GLO F 918, tijdelijk aanleggen teeltvijver voor waterlinzen met foliekas en reclameaanduiding voor 1 jaar (6-4-2018)

Lichtenvoorde

 • Storckhorsterdijk 2, plaatsen woonunit voor 2 jaar (3-4-2018)
 • Oude Aaltenseweg 70/70a, 70b, 70c, 70d, bouwen 3 woningen en bijbehorend bouwwerk, waarbij locatie woning met huisnummer 70c is gewijzigd en paardenbak zal worden gerealiseerd (3-4-2017)
 • Zilverlinde 22, het uitbreiden van de montagehal en werkplaats (9-4-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Omgevingsvergunningvrij

Lichtenvoorde

 • Planetenstraat 40, uitbreiden woning (3-4-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Zuidgang 10, uitbreiden bedrijfshal (19-2-2018)
 • Oude Winterswijkseweg 40, gedeeltelijk verbouwen loopstal tot opslag/kantoor (5-4-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Geweigerde omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Vondelstraat 8, legaliseren woning (9-4-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Bolwerk 4, melding voor het starten van een bedrijf, zijnde een tankstation met shop, wascentrum en tankstop (5 april 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Oude Borculoseweg 7: 12 m3 (5-4-2018)
 • Winterswijkseweg 88: 5 m3 (6-4-2018)

Harreveld

 • Manschotterweg 12: 15 m3 (10-4-2018)

Lievelde

 • Oostermeenweg 8: 3 m3 (5-4-2018)
 • Tankweg 13: 10 m3 (6-4-2018)
 • Scheidingsweg 3: 15 m3 (6-4-2018)
 • Nieuwendijk 4: 5 m3 (10-4-2018)

Vragender

 • De Veurden/Meddoseweg: 30 m3 (7-4-2018)

Zieuwent

 • Ruurloseweg 6: 25 m3 (7-4-2018)
 • Zegendijk 20: 20 m3 (7-4-2018)
 • Rouwhorsterdijk 11: 12 m3 (10-4-2018)
 • Brandersdijk 6: 15 m3 (11-4-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Wijzigingsplan / anterieure overeenkomst

Bekendmaking wijzigingsplan ‘Meddoseweg 5 Vragender wijziging bouwvlak’ en publicatie anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 13 april 2018 zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door het college van Oost Gelre vastgesteld wijzigingsplan:

‘Meddoseweg 5 Vragender wijziging bouwvlak’, die voorziet in het vervormen van het bouwvlak op het perceel Meddoseweg 5 te Vragender. Na vervorming van het bouwvlak wordt een nieuwe stal gerealiseerd.

Het wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.WPBUI2003-VG01.

Inzage

Procedure 1, van 13 april 2018 tot en met 24 mei 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 13 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2003-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 13 april 2018 tot en met 24 mei 2018, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de vaststelling van het wijzigingsplan.

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat zij op 20 maart 2018 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten met de eigenaar van het perceel Meddoseweg 5 te Vragender, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie S, nummer 274 en kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie S, nummer 294.

De anterieure overeenkomst heeft betrekking op vervorming van het bouwvlak aan de Meddoseweg 5 te Vragender.

Omdat de overeenkomst is aangegaan voordat het bestemmingsplan hiervoor van kracht wordt, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelingen op bovengenoemd perceel, de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie

Met ingang van 13 april 2018 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken, dus tot en met 24 mei 2018, voor iedereen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Ook kunt u de zakelijke beschrijving digitaal raadplegen op de gemeentelijke website www.oostgelre.nl. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Hoopman via 0544 – 393529.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Partijen:

 • Gemeente Oost Gelre, hierna te noemen “gemeente”,
 • De eigenaar van het perceel, hierna te noemen “verzoeker”;

Datum overeenkomst: 20 maart 2018

Projectinhoud:

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om medewerking te verlenen aan het vervormen van het agrarisch bouwvlak aan de Meddoseweg 5 te Vragender.

Locatie:

De bestemmingsplanwijziging die bedoeld is voor het plan van verzoeker bestaat uit het perceel plaatselijk bekend als Meddoseweg 5 te Vragender en kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie S, nummer 274 en kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie S, nummer 294.

Hoofdlijnen overeenkomst:

 • Gemeente zal zich inspannen om de benodigde bestemmingsplanprocedure te doorlopen;
 • Uitgangspunt is dat initiatiefnemer de plankosten voor de bestemmingsplanprocedure zal uitbetalen;
 • Eventuele planschade, welke voortkomt uit de wijziging van de bestemming van voormelde percelen komt voor rekening van initiatiefnemer;
 • In het plan is meegenomen dat initiatiefnemer het te ontwikkelen perceel landschappelijk zal inpassen door middel van een erfinrichtingsplan;

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Besluiten omgevingsvergunning

‘Omgevingsvergunning functieverandering Huttendijk 4 Vragender’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in functiewijziging van agrarisch naar wonen met ingebruikname van de voormalige boerderij als woning na sloop van de aanwezige agrarische bedrijfsgebouwen met uitzondering van een werktuigenberging op het perceel Huttendijk 4 te Vragender.

Het besluit ligt met ingang van 16 april 2018 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Inzage

Procedure 1, van16 april 2018 tot en met 27 mei 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2004-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 17 april 2018 tot en met 28 mei 2018.

‘Omgevingsvergunning woningsplitsing Tankweg 13 Lievelde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in splitsing van de voormalige boerderij op het perceel Tankweg 13 te Lievelde.

Het besluit ligt met ingang van 16 april 2018 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Inzage

Procedure 1, van 16 april 2018 tot en met 27 mei 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2003-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 17 april 2018 tot en met 28 mei 2018.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • K.V. Zwolle, organiseren Nederlandse kampioenschappen klootschieten voor de jeugd tot 19 jaar op 10 juni 2018, met als start- en eindpunt de Berkenhofweg (7-4-2018)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest ter hoogte van nrs. 10 en 12 op 2 juni 2018 (5-4-2018)
 • Buurtfeest in eerste gedeelte Sleedoornstraat op 2 juni 2018 (10-4-2018)
 • Buurtfeest in Bernhardstraat op 7 juli 2018 (10-4-2018)
 • Buurtfeest op Mercurius op 25 augustus 2018 (10-4-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Vergunning/ontheffing Zwarte Cross Festival 2018

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben aan Alles Komt Goed BV te Hengelo (G) de benodigde vergunning en ontheffingen verleend voor het houden van het Zwarte Cross Festival in de Besselinkschans op de grens van Lievelde en Vragender (06-04-2018).

Het gaat om het volgende:

Evenementenvergunning voor het Zwarte Cross Festival van vrijdag 13 juli tot en met zondag 15 juli 2018. De op- en afbouwwerkzaamheden vinden plaats tussen vrijdag 22 juni en woensdag 25 juli 2018 (besluit van burgemeester).

Verkeersbesluit voor het instellen van diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals o.a. het gefaseerd afsluiten van de wegen rondom het evenemententerrein in de periode vrijdag 22 juni tot en met woensdag 25 juli 2018 (besluit van college van B&W).

Ontheffing voor het inrichten en gebruik van een tijdelijk kampeerterrein op het evenemententerrein van donderdag 12 juli tot en met maandag 16 juli 2018 (besluit van college van B&W).

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing, daar waar het college van B&W het besluit heeft genomen.

Procedure 3B is van toepassing, daar waar de burgemeester het besluit heeft genomen.

Informatie

Heeft u vragen over de verleende vergunningen of ontheffingen? Dan kunt u contact opnemen met Hans Schuthof van de afdeling Publiek en Bestuur, telefoonnummer (0544) 39 35 44.

 

Verkeersmaatregelen

Afsluiting Grensweg Groenlo

Vanwege wegwerkzaamheden wordt de Grensweg (tussen Eefselerweg en spoorwegovergang) te Groenlo van 16 april (7.00 uur) t/m 4 mei 2018 (17.00 uur) afgesloten voor alle verkeer.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.