Bekendmakingen week 15 (11-04-2019)

Overzicht week 15 2019

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Agenda

Raadsvergadering

Datum  :           Dinsdag 16 april 2019
Aanvang:          19.30 uur
Locatie :           Raadzaal Oost Gelre in Groenlo

1.         Opening en mededelingen
2.         Vaststelling agenda
3.         Spreekgelegenheid toehoorders
4.         Actielijst toezeggingen
5.         Verslag van de raadsvergadering d.d. 12 maart 2019
6.         Vragenuur
HAMERSTUKKEN
7.         Nevenvestiging Klein Borculo, afd. SO in IEKC Lichtenvoorde
BESPREEKSTUKKEN
8.         Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
9.         Verlenging regeling generatiepact
10.       Wijziging verordening Starterslening
11.       Regionaal beweeg- en sportakkoord ‘Achterhoek in Beweging’
12.       Veiligheidsstrategie 2019-2022 en Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022
13.       Ingekomen stukken
14.       Rondvraag en sluiting

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.
Op www.oostgelre.nl > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

Inspreken raadsvergadering

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

Behandelen agendapunten

Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet

De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op onze website. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

Vergadering Gemeentelijke Monumentencommissie

Datum  :           donderdag 11 april 2019
Aanvang:          19.30 uur
Locatie :           Ontmoetingsruimte in het gemeentehuis

1.    Opening
2.    Notulen van de vergadering van 31 januari 2018
3.    Ingekomen stukken en mededelingen
4.    Wasserij Lageschaar
5.    Groen monumenten
6.    Droebelroute Zieuwent
7.    Rondvraag
8.    Afscheid Boukje Overbeek.
9.    Sluiting

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Den Koem 2, vernieuwen en uitbreiden parkeerterrein (26-03-2019)
 • Eibergseweg 11, plaatsen schutting (7-4-2019)
 • Goudsmitstraat 6, realiseren appartement op verdieping (3-4-2019)

Lichtenvoorde

 • Nieuwmarkt fase 3 blok A, bouwen bibliotheek en appartementen (5-4-2019)
 • Plataanstraat 33, bouwen bijgebouw en plaatsen erfafscheiding (7-4-2019)

Lievelde

 • Eefselerweg 13, verbouwen gesplitste boerderij (5-4-2019)
 • Heringsaweg 18, verruimen openingstijden voor feesten en partijen (afwijking bestemmingsplan) (2-4-2019)

Harreveld

 • Lindeboomweg 28a, bouwen schuur (4-4-2019)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.
De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lievelde

 • Droebertweg 5a, verwijderen asbest (1-4-2019)
 • Eefselerweg 13, slopen ten behoeve verbouwen gesplitste boerderij (5-4-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Eibergseweg 21, bouwen tuinhuis (2-4-2019)
 • Thorbeckestraat 115-117, plaatsen geluidwerende erfafscheiding en gebruiken bedrijfswoning als burgerwoning (5-4-2019)

Lichtenvoorde

 • Heckinckstraat 67, plaatsen dakkapel (8-4-2019)
 • Boomvalk 6, bouwen woning (8-4-2019)
 • Saturnus 8, bouwen schutting (8-4-2019)
 • Esstraat 24, wijzigen voorgevel (8-4-2019)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

Ludgerstraat e.o., het verduurzamen van gevels en daken (tot uiterlijk 22-5-2019)

Voornemen verlenen omgevingsvergunningen (ontwerpvergunning ter inzage)

Groenlo

 • Winterswijkseweg 76, het bouwen van een jongveestal (ter inzage van 12-4-2019 t/m 23-5-2019) (2A)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Meldingen kap

Onderstaande bomen zijn niet kapvergunningplichtig en hoeven alleen gemeld te worden.

Lichtenvoorde

 • 4 Italiaanse populieren aan de Aaltenseweg 90. Geregeld dood hout op de rijbaan en staan op de kavelgrens. Herplant 4 linden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • G J Doorninkweg 2a, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het verplaatsen van de dieselolietank, het uitbreiden van de werktuigenberging incl. 2 paardenboxen en het realiseren van een kuilvoerplaat (3 april 2019)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 13-4-2019 van 21.00-01.00

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Vredenseweg 113, 12m3 (27-3-2019)
 • Winterswijkseweg 60a, 35m3 (27-3-2019)
 • Vrakkinkweg 2, 12m3 (29-3-2019)
 • Oosterholtweg 7, 10m3 (30-3-2019)
 • Perceel tussen Gasteveldsdijk en Landewehrweg, 20m3 (30-3-2019)

Harreveld

 • Lindeboomweg 6, 6m3 (28-3-2019)
 • Manschotterweg 19, 15 m3 (2-4-2019)

Lichtenvoorde

 • Europaweg 3a, 15m3 (29-3-2019)

Mariënvelde

 • Pastoor Deperinkweg 35, 6m3 (28-3-2019)
 • Ballasweg 2, 20m3 (29-3-2019)

Zieuwent

 • perceel hoek Zegendijk/Kunnerij 10m3 (27-3-2019)
 • Zieuwentseweg 51, 20 m3 (2-4-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ontwerp bestemmingsplan

Buitengebied herziening zonnepark Nieuwendijk Lievelde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan met het ontwerp beeldkwaliteitsplan met ingang van 12 april 2019 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in realisatie van een zonnepark op het perceel grond gelegen tussen de Nieuwendijk, Berkendijk en Stikkemaatsdijk te Lievelde.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 12 april 2019 tot en met 23 mei 2019, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBUI2010-OW01.

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 12 april 2019 tot en met 23 mei 2019.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Palmpasenoptocht met muziek vanaf Calixtus Basiliek naar muziekkoepelterrein op 14 april 2019 (5-4-2019)

Harreveld

 • Organiseren dart evenement op 7 juni 2019, in de tent die geplaatst is voor het Pinksterfestijn, op het Meester Nijsplein in Harreveld (6-4-2019)

Lichtenvoorde

 • Organiseren buurtfeest in de Groenling op 22 juni 2019 (3-4-2019)
 • Stichting Comité Orange Lichtenvoorde, organiseren van Koningsdagactiviteiten (evenement met muziek, sportverkiezingen, kindertheater en een kinderrommelmarkt, in het centrum op 26 april 2019 tussen 20.30 uur en 00.00 uur en 27 april 2019 tussen 10.00 uur en 00.00 uur. (9-4-2019)

Zieuwent

 • Organiseren showdag van oude landbouwwerktuigen en tractoren aan de Wilgendijk 6a op zondag 15 september 2019 (3-4-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Koningsdag Groenlo

Vanwege de Vesting Vrijmarkt op Koningsdag wordt op 27 april 2019 de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl