Bekendmakingen week 15 (09-04-2020)

Overzicht week 15

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Busstation Parallelweg, tijdelijk plaatsen v chauffeursverblijf (31-3-2020)
 • Zwolseweg 7, bouwen aardappelloods (3-4-2020)
 • Beatrixstraat 40, vervangen kozijnen voorzijde (23-3-2020)

Lichtenvoorde

 • Galileïstraat 21, bouwen luifel naast hoofdgebouw (25-3-2020)

Vragender

 • Winterswijkseweg 9, uitbreiden entree (1-4-2020)
 • Huttendijk 8, bouwen 2 kleine windmolens (2-4-2020)
 • Oude Winterswijkseweg 24, bouwen paardrijhal (3-4-2020)
 • Winterswijkseweg 66, bouwen berging (3-4-2020)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Oude Klaverdijk 6, tijdelijk plaatsen chalet (1-4-2020)

Lievelde

 • Parallelweg 10-24, plaatsen hottub (6-4-2020)
 • Parallelweg 10-48, plaatsen hottub en zwembad (6-4-2020)

Vragender

 • omgeving Manenschijnweg en Korenburgerveen, uitvoeren herstelmaatregelen Natura2000gebied Korenburgerveen (31-3-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Diverse percelen nabij Zwarte Cross-terrein; gebruik percelen t.b.v. de Zwarte Cross (parkeren, kampeerterrein crew, fietsenstalling, opslag, ontsluiting) (verlengd tot 9-4-2020)

Omgevingsvergunningvrij

Lievelde

 • Lievelderweg 87, plaatsen 2 overheaddeuren en wijzigen 2 bestaande overheaddeuren werkplaats (31-3-2020)

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Vragender

 • Winterswijkseweg 66, melding veranderen bedrijf, zijnde het stoppen met houden van varkens, slopen van 2 bedrijfsgebouwen, oprichten berging en wijzigen van dierbestand (30 maart 2020)

Lichtenvoorde

 • Mercatorstraat 18, melding starten metaalbewerkingsbedrijf (1 april 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Vragender

 • Winterswijkseweg 66, melding veranderen bedrijf, zijnde het stoppen met houden van varkens, slopen van 2 bedrijfsgebouwen, oprichten berging en wijzigen van dierbestand (30 maart 2020)

Lichtenvoorde

 • Mercatorstraat 18, melding starten metaalbewerkingsbedrijf (1 april 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Ontwerp omgevingsvergunning – activiteit Milieu

Lievelde

 • Koolmansdijk 10, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning n.a.v. BBT-conclusies

Inzage

Procedure 1, van 2 april t/m 13 mei 2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 2 april t/m 13 mei 2020

Intrekken verleende omgevingsvergunningen Milieu

Groenlo

 • Winterswijkseweg 72, intrekken omgevingsvergunningen beperkte milieutoets van 18 augustus 1998 en van 4 januari 2000

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing, van 2 april t/m 13 mei 2020

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Vragender

 • Heelweg 9, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning n.a.v. BBT-conclusies
 • Schaarweg 2a, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning n.a.v. BBT-conclusies

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing, van 2 april t/m 13 mei 2020

Snoeihoutverbrandingen

Let op: Fase 2: algeheel stookverbod

Door het droge weer, de zon en de wind van de afgelopen periode is de natuur snel erg droog geworden. Het risico op natuurbrand is daardoor groot. Daarom heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voor de hele regio fase 2 afgekondigd. De brandweer is dus ook in Oost Gelre extra alert vanwege de droogte. Heeft u een ontheffing voor snoeihoutverbranding? Dan mag u daar nu geen gebruik van maken. Houd www.natuurbrandrisico.nl in de gaten voor de laatste updates. Zodra het weer fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing voor snoeihoutverbranding.

Groenlo

 • Oude Papendijk 4, 3 m3 (in periode 8-4-2020 t/m 6-5-2020) (1-4-2020)
 • Oostermeenweg 14, 15m3 (in periode 15-04-2020 t/m 13-05-2020) (2-4-2020)
 • Vredenseweg 106, 30 m3 (in periode 16-04-2020 t/m 14-05-2020) (3-4-2020)
 • Vredenseweg 115, 20 m3 (in periode 18-04-2020 t/m 16-05-2020) (5-4-2020)

Vragender

 • Weijenborgerdijk 57, 3 m3 (in periode 8-4-2020 t/m 6-5-2020) (1-4-2020)

 • Oorschotweg 1, 35 m3 (in periode 15-4-2020 t/m 13-5-2020) (7-4-2020)

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 53, 10 m3 (in periode 6-4-2020 t/m 4-5-2020) (1-4-2020)
 • Boschlaan, 10 m3 (in periode 14-04-2020 t/m 12-05-2020) (1-4-2020)
 • Schoppenweg, weiland nabij begraafplaats, 5 m3 (in periode 15-4-2020 t/m 13-5-2020)
 • Nijlandsdijk 1, 8 m3 (in periode 10-4-2020 t/m 8-5-2020) (3-4-2020)
 • Oude Ruurloseweg 32, 5 m3 (in periode 17-04-2020 t/m 15-05-2020) (4-4-2020)
 • weiland nabij kruising Harreveldseweg/Schurinkweg, 35 m3 (in periode 02-05-2020 t/m 30-05-2020) (6-4-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerp herziening bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat met ingang van 10 april 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Dorpsstraat (ong.) Zieuwent’, waarbij de bestemming “Agrarisch” wordt omgezet naar de bestemming “Wonen” ten behoeve van de bouw van een woning. In relatie hiermee wordt de naastgelegen bedrijfsbestemming op het perceel Dorpsstraat 2 te Zieuwent aangepast waarna hier alleen categorie 1 bedrijven zijn toegestaan.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Indien nodig zullen de initiatiefnemers met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 10 april 2020 t/m 21 mei 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 10 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBUI2022-OW01".

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 10 april 2020 t/m 21 mei 2020.

Verkeersmaatregelen

Afsluiting kruising Deken Hooijmansingel / Barkenkamp Groenlo

Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt de kruising Deken Hooijmansingel / Barkenkamp in Groenlo van dinsdag 14 april 2020, 07.00 uur, t/m vrijdag 17 april 2020, 17.00 uur, afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Ruurloseweg (N319) en Winterswijkseweg.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Albert Heijn Wallerbosch BV Groenlo, Beltrumsestraat 40, ontheffing van de Winkeltijdenwet op Goede Vrijdag 10 april 2020 tot 21.00 uur (3-4-2020)
 • Jumbo Bennink, Den Koem 2, ontheffing van de Winkeltijdenwet op Goede Vrijdag 10 april 2020 tot 21.00 uur (9-4-2020)

Lichtenvoorde

 • A.H. Supermarkt Kruip B.V., Varkensmarkt 12, ontheffing van de Winkeltijdenwet op Goede Vrijdag 10 april 2020 tot 21.00 uur (3-4-2020)
 • Jumbo Bennink, Van Heijdenstraat 17, ontheffing van de Winkeltijdenwet op Goede Vrijdag 10 april 2020 tot 21.00 uur (9-4-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.