Bekendmakingen week 14 (08-04-2021)

Overzicht week 14 (08-04-2021)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Harreveld

 • Ursulastraat 23, verbouwen werkplaats naar woning (29-03-2021)

Lichtenvoorde

 • Mozartstraat 22, bouwen berging/veranda (30-3-2021)
 • Schatbergstraat 102, wijzigen voorgevel woning (31-3-2021)
 • Gert Reindersstraat 19, vervangen schutting (31-3-2021)
 • Bedrijventerrein Lindebrook, kavel 38, bouwen bedrijfshal (30-3-2021)

Mariënvelde

 • Pastoor Deperinkweg 3 t/m 17, verleggen achterpad en wijzigen bestemming Agrarisch naar Tuin (31-3-2021)

 

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Nieuwstad 33-35, saneren golfplaten schuur (30-30-2021)
 • Karel Doormanstraat 20-22-24, saneren golfplaten schuur (30-3-2021)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Besluit aanvraag omgevingsvergunningsvrij

Groenlo

 • Bosman 5, uitbreiden woonhuis (1-4-2021)
 • Bosman 7, uitbreiden woonhuis (1-4-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Buitenschans 37, plaatsen tuinafscheiding (01-04-2021)

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 47, bouwen berging voor speel- en spelmateriaal bij IEKC (30-3-2021)
 • Broekboomstraat 23, wijzigen gevels woning (01-04-2021)

Zieuwent

 • Dorpsstraat 58, verbouwen woning (01-04-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Vragender

 • Vragenderweg 64b, brandveilig gebruiken van recreatieappartementen (2-4-2021)

Beroep

Procedure 4B is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Boerijendijk, 8A, 50 m3 (in periode 12-4 t/m 10-5-2021) (31-3-2021)
 • Oude Papendijk, 4, 5 m3 (in periode 13-4 t/m 11-5-2021) (31-3-2021)
 • Haak en Hoekweg, 10 m3 (in periode 13-4 t/m 11-5-2021) (31-3-2021)

Lievelde

 • Kloezedijk 4a, 7 m3 (in periode 15-4 t/m 13-5-2021) (2-4-2021)
 • Lievelderweg 87, 5 m3 (in periode 15-4 t/m 13-5-2021) (2-4-2021)
 • Kloezedijk 4a, 7 m3 (in periode 15-4 t/m 13-5-2021) (2-4-2021)

Mariënvelde

 • Koolsteeweg, 8a, 3 m3 (in periode 17-4 t/m 15-05-2021) (1-4-2021)

Zieuwent

 • Oude Ruurloseweg, 26, 15 m3 (in periode 14-4 t/m 12-05-2021) (1-4-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning Hemmeledijk 5, Lievelde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat het ontwerpbesluit op de aanvraag om omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor het perceel Hemmeledijk 5 in Lievelde met ingang van 12 april  2021 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).  De omgevingsvergunning is aangevraagd voor het verbouwen van de bestaande boerderij  en  de  aanleg  van  een  2e  inrit aan de Hemmeledijk 5 in Lievelde.

Inzage

Procedure 1, van 12 april 2021 t/m 23 mei 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf  12 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is NL.IMRO.1586.PBBUI2030-OW01.

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 12 april 2021 t/m 23 mei 2021.

 

Besluit omgevingsvergunning

‘Omgevingsvergunning opslagterrein Van Eedenstraat (ong.) Lichtenvoorde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in het wijzigen van het gebruik van een perceel grond voor opslag van materialen en materieel alsmede personeelsparkeren ten behoeve van het aangrenzend bouwbedrijf aan de Van Eedenstraat met kadastrale aanduiding LTV I 5693 te Lichtenvoorde.

Het besluit ligt met ingang van 12 april 2021 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Inzage

Procedure 1, van 12 april t/m 24 mei 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf  13 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is NL.IMRO.1586.PBLIC201-VG01.

Beroep

Procedure 4A van 13 april t/m 24 mei 2021, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de verlening van de omgevingsvergunning.

 

 

 

 

Verkeersmaatregelen

Op de locatie van de voormalige St. Ludgerusschool aan de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde vordert de bouw van het nieuwe IEKC goed. Naar verwachting wordt de nieuwbouw in juni 2021 opgeleverd en na de zomervakantie 2021 in gebruik genomen.

IEKC Het Gele Park zorgt voor een toename van het verkeer. Daarom worden de Frans ten Boschstraat en de Varsseveldseweg opnieuw ingericht. Ook wordt een aantal wegen opgenomen in een 30 km/u-zone. De werkzaamheden in de Frans ten Boschstraat zijn al gestart. De officiële verkeersbesluiten rondom de Frans ten Boschstraat en de 30 km/u-zone publiceerden wij in week 11 (18 maart 2021). Hieronder leest u welke maatregelen rondom de nieuwe inrichting van de Varsseveldseweg worden genomen.

Verkeersbesluit aanpassingen Varsseveldseweg t.h.v. IEKC Het Gele Park

 • aanwijzing fietsstroken aan beide zijden van de Varsseveldseweg tussen de Beukstraat en Varsseveldseweg 49;
 • verbod tot stilstaan aan beide zijden van de Varsseveldseweg, tussen Meidoornstraat en de Frans ten Boschstraat;
 • splitsing Varsseveldseweg in 2 rijbanen tussen de Meidoornstraat en de Frans ten Boschstraat
 • aansluiting nieuwe Kiss & Ride t.b.v. het IEKC;
 • instellen verplichte rijrichting rechtsaf vanaf de Kiss & Ride strook naar de Varsseveldseweg ter hoogte van adresnummer 47;
 • opheffen voetgangersoversteekplaats (zebrapad) ten zuiden van kruispunt met de Beukstraat;
 • opheffen voorrangsregeling Beukstraat/kruispunt met Varsseveldseweg, en Delstraat/kruispunt met de Varsseveldseweg;
 • opheffen bestaande fietsstroken aan beide zijden van de Varsseveldseweg tussen de aansluitingen met de Meidoornstraat en de Frans ten Boschstraat;
 • aanwijzen oversteek tussen de Van Raesfeltstraat en de Varsseveldseweg als fietspad;
 • instellen voorrangsregeling op de fietsoversteek over de Varsseveldseweg ter hoogte van de Frans ten Boschstraat, waarbij bestuurders op de fietsoversteek voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de Varsseveldseweg.

Bezwaar

De volledige tekst van de verkeersbesluit met de maatregelen rondom de Varsseveldseweg (inclusief kaartmateriaal) kunt u hier inzien. Procedure 3A is van toepassing. Bezwaar maken is mogelijk van 8 april t/m 19 mei 2021.

Tijdelijke afsluiting Varsseveldseweg 12 april t/m 4 juni

Vanwege de wegwerkzaamheden rondom IEKC Het Gele Park wordt de Varsseveldseweg afgesloten tussen de Beukstraat (inclusief kruispunt) en de Frans ten Boschstraat (inclusief kruispunt). Deze afsluiting geldt van 12 april t/m 4 juni 2021. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid.

Werkzaamheden Beethovenstraat en aanleg doortraproute Groenlo

 • Vanwege wegwerkzaamheden worden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen:
 • Afsluiting doortraproute, tussen Marhulzenweg en Eschweg, van 12 t/m 30 april 2021
 • Afsluiting doortraproute, tussen kruispunt Eschweg t/m Mozartstraat, van 26 april t/m 14 mei 2021
 • Afsluiting Beethovenstraat, tussen kruispunt Mozartstraat t/m kruispunt Beethovenstraat (t.h.v. huisnrs. 3 en 4) van 10 t/m 28 mei 2021
 • Afsluiting doortraproute, van Beethovenstraat t/m Eibergseweg, van 24 mei t/m 11 juni 2021

Het fietsververkeer wordt omgeleid.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.