Bekendmakingen week 14 (05-04-2018)

Overzicht week 14 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Kadastraal GLO F 918, tijdelijk aanleggen teeltvijver voor waterlinzen met foliekas (19-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Antoon Slotstraat 4, uitbreiden woonhuis en bouwen berging (27-3-2018)
 • Planetenstraat 40, uitbouw woning (29-3-2018)
 • Tongerlosestraat 19, bouwen kap op aanbouw woning (29-3-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Winterswijkseweg 49, saneren asbest (26-3-2018)
 • Marhulzenpad 3, vervangen asbesthoudende golfplaten schuren (28-3-2018)
 • Marhulzen1, slopen bovenbouw ligboxenstal/schuur en slopen schuur 2 (29-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Op den akker 35, verwijderen asbest (28-3-2018)
 • Bentinckstraat 1, verwijderen asbest (29-3-2018)
 • Bentinckstraat 3, verwijderen asbest (29-3-2018)

Vragender

 • Oorschotweg 3, slopen schuur (27-3-2018)
 • Schaarweg 6a, verwijderen asbest (28-3-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Marhulzenweg 15: aanleg uitweg (29-3-2018)
 • De Bleek 7 en 9, bouwen dubbele woning (27-3-2018)
 • Eibergseweg 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31, bouwen 10 woningen (5 2^1 kap) (30-3-2018)
 • Meddoseweg 37a, bouwen machineberging/garage (30-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Op den Akker 24, wijzigen voorgevel woning (29-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Tapperij van Ooijen, Rapenburgsestraat 5, 7131 CV Lichtenvoorde, 8-4-2018, van 17:00-22:00

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Oude Winterswijkseweg 47: 50 m3 (29-3-2018)

Harreveld

 • Looweg 35: 10 m3 (29-3-2018)
 • Kroosdijk 3: 17 m3 (31-3-2018)

Lichtenvoorde

 • G.J. Doorninkweg 4: 10 m3 (28-3-2018)
 • Storckhorsterdijk 2: 20 m3 (29-3-2018)
 • Boschlaan 3: 4 m3 (31-3-2018)

Lievelde

 • Kloezedijk 2a: 5 m3 (30-3-2018)
 • De Stegge 9: 5 m3 (31-3-2018)

Vragender

 • Heelweg 7: 30 m3 (30-3-2018)

Zieuwent

 • Lanthersweg 6: 15 m3 (31-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Logo Omgevingsdienst NijmegenKennisgeving ontwerpbesluit RMS Groenlo B.V.

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen aan RMS Groenlo B.V. De aanvraag betreft het oprichten van een inrichting voor de bioraffinage mestvergisting-/verwerking op de locatie Ruiterweg / De Laarberg ongenummerd te Groenlo.

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

 • het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)
 • het gebruik van grond of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo)
 • het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op grond van een bestemmingsplan, beheersverordening, e.a. (artikel 2.1, lid 1, sub b Wabo)
 • het oprichten en het in werking hebben van een milieu-inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo)

het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het veranderen van het gebruik daarvan (artikel 2.2, lid 1, sub e Wabo)

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit zijn de procedurele versnellingen van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Publicatie ontwerpbesluit

Dit besluit wordt tevens digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

Daarnaast vindt publicatie plaats bij de gemeente Oost Gelre en de gemeente Berkelland op de wijze die gebruikelijk is bij deze gemeenten.

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 11 april 2018 tot 22 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

 • bij de gemeente Oost Gelre; bij de receptie in het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde, tijdens openingstijden;
 • bij gemeente Berkelland; in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo, tijdens openingstijden;
 • bij de provincie Gelderland; om het ontwerpbesluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024 - 751 77 00.

Zienswijze

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het OLO-nummer 2873609 en/of het zaaknummer W.Z16.102147.03. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 7700.

Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • De Keitrappers, organiseren MTB-toertocht over paden wegen in Oost Gelre op 8 april 2018 (29-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Café van Ooijen, organiseren Bikerparty op 6 mei 2018, organiseren Kleintje Keifestival op 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag), beide op het terras en een gedeelte van de openbare weg Molendijk, en het plaatsen van driehoeksreclameborden van 26 april t/m 10 mei 2018 ter aankondiging van Kleintje Keifestival (30-3-2018)
 • Galileïstraat 4a: corsofeest op 21 april 2018 (31-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • ROVA, ophangen spandoek van 16 t/m 20 april 2018, in Beltrumsestraat (Bril In Mode) en Mattelierstraat (Juwelier Simons), ter aankondiging van actieweek ‘Mooi Schoon’ (28-3-2018)

Lichtenvoorde

 • ROVA, ophangen spandoek van 16 t/m 20 april 2018, in de Rapenburgsestraat (“de Koppelpaarden”), ter aankondiging van actieweek ‘Mooi Schoon’ (28-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing