Bekendmakingen week 14 (04-04-2019)

Overzicht week 14 2019

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

AgendaLogo Regionale Cliëntenraad Participatiewet

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Datum:   donderdag 11 april 2019
Tijd:        19.30 uur
Locatie:   gebouw Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo

Agenda

 1. Opening
 2. Nieuws uit de werkgroepen
 3. Beleidsregels verzuimbegeleiding re-integratievoorzieningen(advies)
 4. Professionaliseringsprogramma
 5. Voortgang invulling vacatures
 6. Mededelingen
 7. Uitgaande en ingekomen post
 8. Vaststellen verslag 14 februari 2019
 9. Vaststellen verslag 14 maart 2019
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Voor de vergadering van 11 april 2019 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

Correspondentieadres: postbus 109, 7140 ac Groenlo, tel: (0544) 47 42 00
E-mail: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Lichtenvoordseweg 21, uitbreiden woonhuis (28-3-2019)
 • Oude Borculoseweg 9a, bouwen vervangende tweede bedrijfswoning (26-3-2019)

Zieuwent

 • Kennedystraat 3, verbouwen woonhuis (29-3-2019)
 • Zegendijk 16k, tijdelijk plaatsen kantoorunit (28-3-2019)
 • Hofmansweg ongenummerd, veranderen schuur (31-3-2019)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Ds. Haspelsstraat 4, uitbreiden woning (19-3-2019)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Van Heijdenstraat 30, verwijderen asbest (25-3-2019)

Zieuwent

 • Kennedystraat 3, slopen ten behoeve van verbouw woning (29-3-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Vicariestraat 5: verbreden en verplaatsen uitweg (28-3-2019)
 • Eibergseweg 30b, bouwen terrasoverkapping (26-3-2019)
 • De Kunne 2, uitbreiden woning achterzijde (26-3-2019)
 • Ds. Haspelsstraat 2, bouwen overkapping (27-3-2019)
 • Prof. Casimirweg 1, bouwen bijbehorend bouwwerk (29-3-2019)
 • Ruurloseweg 57, wijzigen inritconstructie (29-3-2019)

Lichtenvoorde

 • Oude Aaltenseweg 37, bouwen dakkapel (26-3-2019)
 • De Rode van Heeckerenstraat 33, wijzigen voorgevel (26-3-2019)
 • Acaciastraat 50, wijzigen voorgevel berging (26-3-2019)
 • Broekboomstraat 17-19, renoveren gevel (26-3-2019)
 • Markt 11a, renoveren voorgevel (27-3-2019)

Vragender

 • Meddoseweg 5, bouwen biggenstal wijzigen bedrijf (27-3-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Beltrumsestraat 40, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het veranderen van de parkeerplaats op de locatie van de voormalige tuin van het adres Beltrumsestraat 34 (26 maart 2019)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Groenlo

 • Noordgang 12-14, vergunning voor het veranderen van de inrichting

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing 3 april tot en met 14 mei 2019

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Vredenseweg 113, 12m3 (27-3-2019)
 • Winterswijkseweg 60a, 35m3 (27-3-2019)
 • Vrakkinkweg 2, 12m3 (29-3-2019)
 • Oosterholtweg 7, 10m3 (30-3-2019)
 • Perceel tussen Gasteveldsdijk en Landewehrweg, 20m3 (30-3-2019)

Harreveld

 • Lindeboomweg 6, 6m3 (28-3-2019)
 • Manschotterweg 19, 15 m3 (2-4-2019)

Lichtenvoorde

 • Europaweg 3a, 15m3 (29-3-2019)

Mariënvelde

 • Pastoor Deperinkweg 35, 6m3 (28-3-2019)
 • Ballasweg 2, 20m3 (29-3-2019)

Zieuwent

 • perceel hoek Zegendijk/Kunnerij 10m3 (27-3-2019)
 • Zieuwentseweg 51, 20 m3 (2-4-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ontwerp bestemmingsplan

Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Parallelweg 4, 4a en 4b Lievelde’ en ontwerp besluit tot vaststelling hogere grenswaarden geluid voor Parallelweg 4b Lievelde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken het volgende bekend. Met ingang van 5 april 2019 ligt voor een termijn van 6 weken, dus tot en met 16 mei 2019, voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Parallelweg 4, 4a en 4b Lievelde’, alsmede het bijbehorende ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid.

Bestemmingsplan

De percelen Parallelweg 4, 4a en 4b, Lievelde hebben nu nog de bestemming Bedrijf. Met deze herziening gaat de bestemming naar Wonen. De voormalige bedrijfsbebouwing wordt grotendeels gesloopt. Ter vervanging daarvan wordt 1 nieuwe woning gebouwd op nummer 4b. Voor een dergelijke ontwikkeling dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Ontwerpbesluit tot vaststelling hogere grenswaarden (Wet geluidhinder)
Om de bouw van de nieuwe woning Parallelweg 4b, Lievelde mogelijk te maken is het nodig om zogenaamde hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen. Het verzoek tot vaststelling ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Parallelweg 4, 4a en b Lievelde’ betreft de hogere waarden geluid op Parallelweg 4b ten gevolge van het verkeer op de N18 (Europaweg).

Inzage

Procedure 1, van 5 april t/m 16 mei 2019.

Het ontwerp bestemmingsplan is daarnaast digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden van het ontwerp bestemmingsplan vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.
Het digitale kenmerk van het ontwerp bestemmingsplan is “NL.IMRO.1586.BPBUI2006-0W01”.

Zienswijze

Ontwerp bestemmingsplan: procedure 2C en 2I, van 5 april t/m 16 mei 2019.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden: procedure 2A en 2I, van 5 april t/m 16 mei 2019.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • TC Velocé Zieuwent, toertocht voor race en ATB op 2 juni 2019 over wegen en paden in Oost Gelre (29-3-2019)

Lichtenvoorde

 • Organiseren buurtfeest Aaltenseweg 49 op zaterdag 27 juli. (3-4-2019)

Vragender

 • Restaurant Beneman, Winterswijkseweg 9, organiseren van het ‘Achterhoeks Piratenfeest’ in een tent op zaterdag 6 april 2019 van 20.00 uur tot 1.30 uur, welke zal worden geplaatst in een weiland aan de Pastoor Scheepersstraat 43, 7134 RB te Vragender, alsmede plaatsen van driehoeksreclameborden t.b.v. promotie ‘Achterhoeks Piratenfeest’ van 23 maart t/m 6 april 2019 (3-4-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Vragender

 • Restaurant Beneman, R. Wensink, ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse op 6 april 2019 tussen 20.00 uur en 01.00 uur

Besluit Vertrokken naar buitenland (VOW)
Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit:     Naam betrokkene:
 

22-02-2019             de heer D. Schokker, Kerkstraat 48, Harreveld
29-03-2019             mevrouw H. Kharsan, Johannes Vermeerstraat 67
                                 Lichtenvoorde                                                       
                                 de heer A. Mahyou, Johannes Vermeerstraat 67
                                 Lichtenvoorde