Bekendmakingen week 14 (02-04-2020)

Overzicht week 14

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Oude Klaverdijk 6, tijdelijk plaatsen woonunit (23-3-2020)
 • Vredenseweg 108, bouwen carport (27-3-2020)
 • Slatmansweg 12, kap 1 beuk (bijzondere boom) en 1 zomereik (29-3-2020)
 • Zwolseweg 15, het bouwen van een zeugenstal (20-3-2020)

Lichtenvoorde

 • Meester Kuijpersplein 12, verbouwen en veranderen woning (23-3-2020)
 • Zuivelstraat 33, bouwen carport (29-3-2020)

Lievelde

 • Lievelderweg 87, plaatsen 2 nieuwe overheaddeuren en wijzigen bestaande overheaddeuren in achtergevel werkplaats (27-3-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Montgomerystraat 1, saneren asbest (23-3-2020)
 • Meddoseweg 35, verwijderen asbest (24-3-2020)
 • Vincent van Goghstraat 17, verwijderen asbest (24-3-2020)

Lievelde

 • Lievelderweg 161 T01, saneren asbest (26-3-2020)

Lichtenvoorde

 • Meester Kuijpersplein 12, verwijderen asbest en gedeeltelijk slopen woning t.b.v. verbouw (23-3-2020)

Zieuwent

 • Ruurloseweg 28, verwijderen asbest (23-3-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Lichtenvoordseweg 35, verbouwen en uitbreiden woonhuis en bouwen vrijstaande garage (26-3-2020)

Lichtenvoorde

 • Bleekwal 5, maken verbindingssluis en verbouw garage naar slaapkamer en badkamer (26-3-2020)
 • Lievelderweg 73, bouwen bedrijfshal met kantoor (30-3-2020)
 • Tongerlosestraat 19, verbreding inrit (28-3-2020)

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg 9, bouwen schuur (24-3-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 47, bouwen Integraal Educatief Kindcentrum (verdaagd tot uiterlijk 6 mei 2020)

Groenlo

 • Elshofweg 6, het bouwen van een wildwaterglijbaan (verdaagd tot uiterlijk 18 mei 2020)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen aanvraag intrekken Omgevingsvergunningen Beperkte Milieutoets (OBM)

Groenlo

 • Winterswijkseweg 72, aanvraag voor het intrekken van de OBM van 18 augustus 1998 (12 maart 2020)

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Marhulzenpad 3, melding voor het aanpassen van het bedrijf om te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting (23 maart 2020)
 • Winterswijkseweg 72, melding voor het veranderen van de veehouderij zijnde het beëindigen van het houden van varkens en andere indeling en gebruik van de stallen (24 maart 2020)

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 41, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het wijzigen van de veestapel om te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting (25 maart 2020)

Vragender

 • Steenkampweg 3, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het slopen van een bestaande loods, het oprichten van een werktuigenberging met stal voor paarden en het wijzigen van het aantal dieren (26 maart 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Aanmeldingsnotitie MER beoordeling

Voor de uitbreiding van de varkenshouderij aan de Vragenderweg 71/Kapelweg 38-40 Vragender is een aanmeldnotitie vormvrije Besluit milieu effecten rapportage (m.e.r.) ingediend.

Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre op 11 maart 2020 besloten dat voor deze activiteit geen uitgebreide m.e.r.-procedure hoeft te doorlopen. Reden hiervoor is dat op grond van de aanmeldingsnotitie geconcludeerd kan worden dat het gezien de aard van het project er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu te verwachten zijn.

Bezwaar of beroep

Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is alleen bezwaar of beroep mogelijk als deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Verder staat er tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing geen direct bezwaar en beroep open. Mocht u als belanghebbende, anders dan de initiatiefnemer, het niet eens zijn met de gevolgde procedure, dan kunt u bezwaar of beroep indienen bij het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling plaatsvond.

Inzage

Procedure 1, van 2 april t/m 13 mei 2020

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing van 2 april t/m 13 mei 2020

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Zieuwent

 • Ruurloseweg 4b, ontwerpbesluit voor een revisievergunning voor het uitoefenen van een evenementenservicebedrijf

Inzage

Procedure 1, van 2 april t/m 13 mei 2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 2 april t/m 13 mei 2020

Verleende omgevingsvergunningen beperkte milieutoets Milieu

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 41/41a vergunning voor het intern wijzigen van het bedrijf waarmee wordt voldaan aan het Besluit emissiearme huisvesting

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing van 2 april t/m 13 mei 2020

Snoeihoutverbrandingen

Let op: Fase 2: algeheel stookverbod

Door het droge weer, de zon en de wind van de afgelopen periode is de natuur snel erg droog geworden. Het risico op natuurbrand is daardoor groot. Daarom heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voor de hele regio fase 2 afgekondigd. De brandweer is dus ook in Oost Gelre extra alert vanwege de droogte. Heeft u een ontheffing voor snoeihoutverbranding? Dan mag u daar nu geen gebruik van maken. Houd www.natuurbrandrisico.nl in de gaten voor de laatste updates. Zodra het weer fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing voor snoeihoutverbranding.

Groenlo

 • Vredenseweg 113, 30 m3 (in periode 10-4-2020 t/m 8-5-2020) (25-3-2020)
 • Oude Winterswijkseweg 48, 10 m3 (in periode 9-4-2020 t/m 7-5-2020) (27-3-2020)

Harreveld

 • Varsseveldseweg 83, 15 m3 (in periode 9-4-2020 t/m 7-5-2020) (25-3-2020)
 • de Riette 3, 35 m3 (in periode 9-4-2020 t/m 7-5-2020) (26-3-2020)
 • Varsseveldseweg sectie 0 perceel 228, 5 m3 (in periode 15-4-2020 t/m 13-5-2020) (26-3-2020)
 • Stroetweg 1, 30 m3 (in periode 15-3-2021 t/m 12-4-2021) (28-3-2020)
 • Stroetweg 1a, 30 m3 (in periode 13-4-2020 t/m 11-5-2020) (28-3-2020)
 • Korenbloemstraat 14, 15 m3 (in periode 12-4-2020 t/m 10-5-2020) (30-3-2020)

Lievelde

 • Eimersweg 5, 45 m3 (in periode 11-4-2020 t/m 9-5-2020) (29-3-2020)
 • Scheidingsweg 1, 15 m3 (periode 5-4-2020 t/m 3-5-2020) (25-3-2020)

Mariënvelde

 • Trekkersweg 1, 50 m3 (in periode 10-4-2020 t/m 8-5-2020) (28-3-2020)
 • Vremanstraat 2, 20 m3 (in periode 10-4-2020 t/m 8-5-2020) (28-3-2020)

Vragender

 • Heelweg 7, 25 m3 (in periode 7-4-2020 t/m 5-5-2020) (25-3-2020)
 • Weijenborgerdijk 38, 5 m3 (in periode 13-4-2020 t/m 11-5-2020) (30-3-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Asfalteringswerkzaamheden Voshuttedijk

Vanwege asfalteringswerkzaamheden is de Voshuttedijk Lichtenvoorde (tussen Boschlaan en Nieuwendijk) van 14 t/m 24 april 2020 afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden.

Onderhoudswerkzaamheden Eefselerweg en Oude Borculoseweg

Vanwege onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende wegen van 14 t/m 29 april 2020 afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden:

 • Eefselerweg (tussen Veldpapendijk en Eimersweg) in Lievelde
 • Oude Borculoseweg (tussen Deventer Kunstweg en Vrakkinkweg) in Groenlo

Verplaatsing inrit parkeerplaatsen Broekboomstraat

De inrit naar de parkeerplaats aan de Broekboomstraat ter hoogte van huisnummer 42 moet worden verplaatst. Vanwege deze werkzaamheden wordt de Broekboomstraat, tussen de huisnummers 42 en 44 van 6 t/m 10 april 2020 afgesloten voor alle verkeer behalve voor aanwonenden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.