Bekendmakingen week 13 (29-03-2018)

Overzicht week 13 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Den Sliem 8, bouwen CO-2-ruimte en technische dienstruimte (20-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Op den Akker 24, wijzigen voorgevel (20-3-2018)
 • Albert Schweitzerstraat 5, plaatsen prijzenbord, afsplitsen tankstation oliehandel, gebruiken gronden in strijd met bestemming (20-3-2018)
 • Storckhorsterdijk 2, tijdelijk plaatsen woonunit (20-3-2018)

Lievelde

 • Kloosterstraat 5 brandveilig gebruiken gebouw (23-3-2018)

Vragender

 • Oude Winterswijkseweg 14, plaatsen propaangastank (12-3-2018)
 • Heringsaweg 5, aanleggen grondwal (8-3-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Asser Esch 7, saneren asbest (restanten en beschoeiing) (21-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Herman Harmsenstraat 10, 20 t/m 32, 9 t/m 15, 19, 23 t/m 27 en 31, saneren asbest (22-3-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Berkendijk 1: kap 1 eik (door bliksem getroffen; herplantplicht) (21-3-2018)
 • Bentinckstraat 1, renoveren kap en wijzigen kleur dakpannen (20-3-2018)
 • Bentinckstraat 3, renoveren kap en wijzigen kleur dakpannen (20-3-2018)
 • Varkensmarkt 2a, aanbrengen gevelreclame (21-3-2018)
 • Vincent van Goghstraat 8b, wijzigen gedeelte vml. school t.b.v. Vereniging Oudheidkunde Lichtenvoorde voor termijn van 3 jaar (21-3-2018)

Zieuwent

 • Rolderweg 11: kap 1 eik (wortels door zwam aangetast, windworpgevoelig; herplantplicht) (21-3-2018)
 • Ruurloseweg 30a, uitbreiden woning (26-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Omgevingsvergunningvrij

Vragender

 • Oude Winterswijkseweg 14, plaatsen propaangastank (20-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Groenlo        

 • Oranjestraat 1, melding voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem (22 maart 2018)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Vragender

 • Weijenborgerdijk 59, melding voor het veranderen van de inrichting welke zich in hoofdzaak richt op;
  • een gewijzigde uitvoering van het luchtkanaal in de geitenstal,
  • het plaatsen van een mestzak voor de bewaring van afvalwater,
  • het behouden van de huidige bebouwing als een vaste mestopslag en berging en een wijziging van de indeling rondom de melkstal. (22 maart 2018)

Groenlo

 • Het Pand 2, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde de uitbreiding van de inrichting met een gedeelte voor het afbakken en verkopen van brood gerelateerde producten (22 maart 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Verleende omgevingsvergunning Milieu

Vragender

 • Weijenborgerdijk 59, aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het aanpassen van het luchtkanaal in de geitenstal

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing (22 maart tot en met 2 mei 2018)

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Café de Zaak, Dijkstraat 29, 7131 DM Lichtenvoorde, 1-4-2018, van 21:00-00:30 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Vrakkinkweg 2: 20 m3 (22-3-2018)
 • Vredenseweg 103a: 7 m3 (24-3-2018)
 • Papendijk/Slatmansweg: 6 m3 (27-3-2018)

Harreveld

 • Heideweg 4: 2 m3 (24-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Europaweg 3: 15 m3 (24-3-2018)

Lievelde

 • Tankweg 3: 6 m3 (21-3-2018)
 • Kamperweg 20: 12 m3 (22-3-2018)
 • Bergstraat 34: 3 m3 (24-3-2018)

Mariënvelde

 • Vremanstraat 5: 10 m3 (24-3-2018)
 • Strankkampweg 8: 15 m3 (24-3-2018)

Vragender

 • Heelweg 1: 15 m3 (24-3-2018)

Zieuwent

 • Schoppenweg (weiland nabij begraafplaats): 10 m3 (21-3-2018)
 • Reindersweg 4: 6 m3 (21-3-2018)
 • Boschlaan 23a: 10 m3 (21-3-2018)
 • Grobbenweg 6: 30 m3 (24-3-2018)
 • Nijlandsdijk 1: 18 m3 (27-3-2018)
 • Kleuterstraat 4 en 8 (10 m3 (28-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • O.B.S. Het Hof, organiseren ANWB Streetwise-activiteit in de Frans Halsstraat op 20 april 2018 (24-3-2018)
 • Kidzbeurs in Den Diek op 8 april 2018 (27-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Paaspop en Paasvuur Zieuwent

Vanwege het jaarlijkse muziekevenement Paaspop en het Paasvuur op 1e Paasdag worden er van vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018 diverse verkeersmaatregelen genomen rondom het evenemententerrein aan de Rouwhorsterdijk/Zegendijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Bekendmaking vastgestelde beleidsregel Bed & Breakfast

Op 27 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de beleidsregel Bed & breakfast vastgesteld. Deze beleidsregel biedt een toetsingskader voor het realiseren van bed & breakfasts die niet of niet rechtstreeks passen in het bestemmingsplan. De beleidsregel treedt in werking op het moment dat deze bekendmaking in de lokale kranten staat.

De inhoud van de beleidsregel kunt u lezen op de pagina Beleidsnota's en beleidsregels > Ruimtelijke ordening