Bekendmakingen week 13 (28-03-2019)

Overzicht week 13 2019

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Rectificatie ingekomen aanvragen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

Markt 9f, aanbrengen gevelreclame (13-3-2019). Dit was gepubliceerd als Markt 9a

Lichtenvoorde

 • Lindebrook kavel 49, bouwen bedrijfspand (19-3-2019)
 • Esstraat 24, wijzigen voorgevel woning (21-3-2019)

Lievelde

 • Oude Lievelderweg 2a, verbouwen woonboerderij (20-3-2019)
 • Vicariestraat 27, bouwen schutting (23-3-2019)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Vragender

•      Schaarweg 4, verwijderen asbest (20-3-2019)

Groenlo

•      Het Blik 69, verwijderen asbest (20-3-2019)

•      Schaepmanstraat 21, verwijderen asbest (20-3-2019)

•      Beltrumsestraat 34/34a, verwijderen asbest slopen behoeve verbouw pand (20-3-2019)

•      Het Blik 160, verwijderen asbest woning (21-3-2019)

•      Ruiterweg 2a, verwijderen asbest (22-03-2019)

Mariënvelde

•      Tellashof 10, verwijderen asbest (20-3-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Ds. Haspelsstraat 4, uitbreiden woning (19-3-2019

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Nieuwe Groeneweg 5, verbouwen woning (18-3-2019)
 • De Kunne 2, uitbreiden woning achterzijde (25-3-2019)
 • Ds. Haspelsstraat 2, bouwen overkapping in tuin (25-3-2019)

Lichtenvoorde

 • Galileistraat 25 tm 25f, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (25-3-2019)
 • Neptunus 6, uitbreiden woning en verbouwen bestaande carport tot berging/hobbyruimte (25-3-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Eimersweg 4 (nabij), melding voor het veranderen van een gasdrukregelstation (19 maart 2019)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 30-03-2019, 21.00-01.00

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Slatmansweg 4a, 30m3 (23-3-2019)

Harreveld

 • Korenbloemstraat 9, 10m3 (22-3-2019)
 • Varsseveldseweg 83, 10m3 (23-3-2019)
 • Dwarsweg 5, 10m3 (22-3-2019)

Lievelde

 • Scheidingsweg 1, 15m3 (23-3-2019)

Vragender

 • Kamperweg 3, 4m3 (23-3-2019)

Beltrum

 • Bedelaarsdijk 8, 10m3 (23-3-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ontwerpbestemmingsplan ‘N18-gedeelte Oost Gelre’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan met ingang van 29 maart 2019 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).
Het bestemmingsplan regelt de planologische doorvertaling van het Tracébesluit uit 2013 voor de aanpassingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.  Dit bestemmingsplan regelt enkel de doorvertaling van het Tracébesluit. In dit bestemmingsplan zijn geen andere zaken meegenomen. De verbeelding (plankaart) en regels zijn een directe doorvertaling van de kaart die bij het Tracébesluit hoort.

Omdat het Tracébesluit uit 2013 vastgesteld en onherroepelijk is, kunnen tegen dit bestemmingsplan formeel gezien geen zienswijzen meer worden ingediend. Omdat de wet de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen wel voorschrijft stellen we de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan wel open. Zienswijzen tegen zaken die al in het Tracébesluit zijn geregeld zullen niet ontvankelijk verklaard worden.

Inzage

Procedure 1, van 29 maart tot en met 9 mei 2019, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel >Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan is bekend als NL.IMRO.1586.BPBUI2001-OW01.

Zienswijze

Procedure 2C en 2 I, van 29 maart tot en met 9 mei 2019.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest Venus op 29 juni 2019 (20-3-2019)
 • St. Jozefschool, sponsorloop door straten nabij de school op vrijdag 12 april 2019 (21-3-2019)
 • Buurtfeest Lariksstraat op 6 juli 2019 (22-3-2019)
 • Organiseren koopzondag op zondag 7 april 2019 in het centrum (23-3-2019)
 • Organiseren van de Run Archery op en rondom het terrein van De Swite aan de Hendrik Leemreizestraat, op zaterdag 13 april 2019 tussen 10.00 en 17.00 uur

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Hardloopevenement Swite-terrein 13 april

Vanwege de runarchery (hardloopevenement) wordt op 13 april 2019, van 9.30 uur tot 17.30 uur, de Frans ten Boschstraat, tussen Lindestraat en Goudenregenstraat, afgesloten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

Stichting Paaspop Klassiek, plaatsen driehoeksreclameborden en spandoeken in onze gemeente van 6 t/m 19 april 2019, ter aankondiging van de Matthäus Passion (23-3-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing