Bekendmakingen week 13 (26-03-2020)

Overzicht week 13

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Perceel Holtkampsweg en Zuidgang, kap 19 bomen (18-3-2020)
 • Klaverdijk 4, herbouwen achterhuis (19 maart 2020)
 • Van Limburg Styrumstraat (naast nr. 45), bouwen 5 woningen (19-3-2020)

Lichtenvoorde

 • Bleekwal 5, maken verbindingssluis (20-03-2020)
 • Bleekwal 3, verbreden inrit (16-3-2020)

Vragender

 • Heringsaweg 6, bouwen 2 schuren (17-03-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Goudenregenstraat 33, verwijderen asbest (17-3-2020)
 • Goudenregenstraat 35, verwijderen asbest (17-3-2020)

Zieuwent

 • Pastoor Zanderinkstraat 30, slopen graansilo (16-3-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Spinolastraat 2, uitbreiden woonhuis (18-3-2020)
 • Mattelierstraat 27, 27a, 29 en 29a, verbouwen pand tot 4 appartementen (18-03-2020)
 • Oude Klaverdijk 6, bouwen woning (18-3-2020)
 • Oude Papendijk 6, plaatsen tijdelijke woonunit tot uiterlijk 1-4-2022 (19-3-2020)
 • Oude Papendijk 8a, herbouwen voormalig achterhuis met aanbouw aan oostgevel en bouwen overkapping aan westgevel (23-3-2020)
 • Oostendorperdiek 19, verbouwen woning (23-3-2020)

Lichtenvoorde

 • Brahmsstraat 1, verbreden uitweg (21-3-2020)
 • Broekboomstraat 50, aanleg uitweg (21-3-2020)
 • Vragenderweg 3, aanleg uitweg (21-3-2020)
 • Bronckhorststraat 20, aanleg uitweg (21-3-2020)
 • Diepenbrockstraat 1, plaatsen terrasschermen (19-3-2020)
 • Iepstraat 6, bouwen dakkapel (19-3-2020)

Zieuwent

 • Pastoor Zanderinkstraat 30, 30a-d, verbouwen voormalige Welkoop naar 5 appartementen (19-3-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Meldingen kap

Onderstaande boom is niet kapvergunningplichtig en hoeft alleen gemeld te worden.

Lichtenvoorde

 • Het Veen 8, kap 1 Amerikaanse eik

Geweigerde omgevingsvergunningen

Zieuwent

 • Huijskesdijk 2, kap monumentale walnoot (24-3-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen milieu

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 41, aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets (23 maart 2020)

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lievelde

 • Lievelderweg 87, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het in gebruik nemen van de bovengrondse opslagtank voor de opslag van afgewerkte olie (18 maart 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Oude Papendijk 6, 30 m3 (in periode 4-4-2020 t/m 02-5-2020) (20-3-2020)
 • Elshofweg 4, 25 m3 (in periode 03-4-2020 t/m 01-5-2020) (21-3-2020)
 • Vredenseweg 104, 50 m3 (in periode 06-4-2020 t/m 4-5-2020) (23-3-2020)
 • Ruiterweg 2a, 22 m3 (in periode 1-4-2020 t/m 29-4-2020) (18-3-2020)
 • Haak en Hoekweg 1, 5 m3 (in periode 6-4-2020 t/m 4-5-2020) (24-3-2020)

Harreveld

 • Lindeboomweg 26a, 25 m3 (in de periode 1-4-2020 t/m 29-4-2020) (19-3-2020)
 • Rector Hulshofstraat 12, 15 m3 (in de periode 1-4-2020 t/m 29-4-2020) (19-3-2020)
 • Rector Hulshofstraat 11, 5 m3 (in periode 06-4-2020 t/m 4-5-2020) (24-3-2020)

Lievelde

 • Kamperweg 18a, 8 m3 (in periode 31-03-2020 t/m 28-4-2020) (18-3-2020)
 • oude Lievelderweg 4 a, 6 m3 (in periode 4-4-2020 t/m 02-5-2020) (21-3-2020)

Mariënvelde

 • Tolhutweg 5b, 30 m3 (in periode 31-03-2020 t/m 28-4-2020) (17-3-2020)
 • Beenekussteeg 6, 50 m3 (in periode 6-4-2020 t/m 4-5-2020) (24-3-2020)

Vragender

 • Kapelweg 38, 50 m3 (in periode 01-4-2020 t/m 29-4-2020) (18-3-2020)
 • Heringsaweg 6, 50 m3 (in periode 03-4-2020 t/m 01-5-2020) (21-3-2020)

Zieuwent

 • Ruurloseweg 32, 15 m3 (in periode 3-4-2020 t/m 1-5-2020) (21-3-2020)
 • Grobbenweg 6, 30 m3 (in periode 6-4-2020 t/m 4-5-2020) (24-3-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet basisregistratie Personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen 4 weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken van Oost Gelre via telefoonnummer (0544) 39 35 77. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Verzenddatum voornemen:    20 maart 2020
Naam /adres betrokkene:       mevrouw M. van Buren, Kleermaker 12, Groenlo