Bekendmakingen week 13 (01-04-2021)

Overzicht week 13 (01-04-2021)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Troelstrastraat 2, plaatsen dakkapel voorzijde woning (23-3-2021)
 • Buitenschans 94, uitbreiden woonhuis (23-3-2021)
 • Winterswijkseweg 18, verlengen termijn tijdelijk gebruik pand voor opslag auto’s (24-3-2021)
 • Bosman 5, uitbreiden woning (27-3-2021)
 • Bosman 7, uitbreiden woning (27-3-2021)
 • Redoute 18, uitbreiden bedrijfspand (29-3-2021)

Harreveld

 • Kroosdijk 3, kap 1 kastanjeboom (24-3-2021)

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 26, bouwen kookstudio en groepsgebouw (23-3-2021)
 • Sperwer 27, uitbreiden woonhuis bijkeuken (26-3-2021)
 • Middachtenstraat 39, vervangen dak (28-3-2021)

Mariënvelde

 •  Pastoor Deperinkweg 6, splitsen voormalige boerderij in 2 woningen en verbouwen van deze woningen (22-3-2021)

Vragender

 • Kapelweg 44, bouwen bedrijfspand (24-3-2021)
 • Visserijdijk, kavel LTV sectie S, nr. 246, het gebruik van gronden voor openlucht theater Lichtenvoorde van april t/m oktober 2021 (25-3-2021)

 

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Vragender

 • Kapelweg 44, het slopen van het bedrijfspand (24-3-2021)
 • Winterswijkseweg 64, het slopen van de opstallen (25-3-2021)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning

Zieuwent

 • Batsdijk 40, bouwen berging/schuur bij woning (termijn verlengd tot 9-5-2021)

 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Albert Schweitzerstraat 23, plaatsen 4 tijdelijke kantoorunits (provincie is bevoegd gezag)

 

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Emmasingel 106, uitbreiden woonhuis (25-3-2021)

Lichtenvoorde

 • Kerkhoflaan 5, bouwen overkapping voor fietsen (23-3-2021)
 • Bleekwal 3, wijzigen voorgevel woning (25-3-2021)
 • Nobelstraat 11, aanbrengen gevelreclame (25-3-2021)
 • Varsseveldseweg 67t01, kap 1 eik (30-3-2021)

Vragender

 • Heelweg 1-01 t/m 1-10 en Heelweg 3, verbouwen kerkgebouw in 9 woningen en wijzigen zijgevel voormalige pastorie, aanleggen uitweg en wijzigen gemeentelijk monument (25-3-2021)
 • Meddoseweg 14, kap 1 berk (30-3-2021)

Zieuwent

 • Zegendijk 14, uitbreiden woning achterzijde (22-3-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Vragender

 • Vragenderweg 71 en Kapelweg 38-40, veranderen inrichting.

Bezwaar
Procedure 4A van 1 april t/m 12 mei 2021

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Maarsevonder 10, 25 m3 (in periode 6-4 t/m 4-5-2021) (23-3-2021)
 • Oostermeenwg 14, 20 m3 (in periode 4-4 t/m 2-5-2021) (24-3-2021)
 • Klaverdijk 5, 30 m3 (in periode 8-4 t/m 6-5-2021) (24-3-2021)
 • Steenbraakweg 7, 5 m3 (in periode 10-4 t/m 8-5-2021) (26-3-2021)

Harreveld

 • Stroetweg, 15 m3 (in periode 6-4 t/m 4-5-2021) (24-3-2021)
 • Stroetweg 3, 30 m3 (in periode 10-4 t/m 8-5-2021) (27-3-2021)

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 14, 40 m3 (in periode 8-4 t/m 6-5-2021) (26-3-2021)

Lievelde

 • Tankweg, 15, 45 m3 (in periode 8-4 t/m 6-5-2021) (26-3-2021)
 • de Stegge, 11, 10 m3 (in periode 9-4 t/m 7-5-2021) (27-3-2021)

Mariënvelde

 • Beenekussteeg 6, 40 m3 (in periode 10-4 t/m 8-5-2021) (27-3-2021)
 • Nicolaasweg 4, 15 m3 (in periode 9-4 t/m 7-5-2021) (27-3-2021)

Vragender

 • Heelweg 7, 40 m3 (in periode 8-4 t/m 6-5-2021) (26-3-2021)

Zieuwent

 • Oude Ruurloseweg 32, 20 m3 (in periode 09-4 t/m 7-5-2021) (26-3-2021)
 • Ruurloseweg, 10 m3 (in periode 8-4 t/m 6-5-2021) (26-3-2021)
 • Platenallee 2, 20 m3 (in periode 10-4 t/m 8-5-2021) (26-3-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Voornemen voorbereiden bestemmingsplannen

Aaltenseweg 88 Lichtenvoorde

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor de Aaltenseweg 88 Lichtenvoorde. De agrarische bestemming wordt gewijzigd naar een woonbestemming, waarbij de bestaande agrarische bedrijfswoning wordt gesplitst in twee woonheden.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor het bestemmingsplan wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, telefoon (0544) 39 35 35.

 

Ontwerp wijzigingsplannen

Ontwerp wijzigingsplan ‘Functieverandering naar Wonen Winterswijkseweg 64 Vragender’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch met Waarden – Landschapswaarden’ in de bestemming ‘Wonen’ op het perceel Winterswijkseweg 64 te Vragender. Na sloop van alle bedrijfsgebouwen, inclusief de bedrijfswoning, worden twee nieuwe woningen met bijbehorende bouwwerken op het perceel opgericht. Het perceel wordt landschappelijk ingepast.

Inzage

Procedure 1, van 2 april t/m 13 mei 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 2 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2017-OW01".

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 2 april t/m 13 mei 2021

 

 

Verkeersmaatregelen

Groenlo

 • Schrijnwerker, reservering 1 parkeerplaats t.b.v. opladen elektrische voertuigen en reservering 1 parkeerplaats t.b.v. deelauto GroenKracht (30-3-2021)
 • Tinnegieter, intrekken verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen, kenmerknummer 57108-2020 (30-3-2021)

Lichtenvoorde

 • Carpoolplaats Varsseveldseweg, reservering 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s (30-3-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Meer informatie

Voor meer informatie over verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Bennink Supermarkt Jumbo, ontheffing open houden winkel Den Koem 2 tot 21.00 uur op 2 april 2021 (Goede Vrijdag) (26-3-2021)
 • AH Wallerbosch, ontheffing open houden winkel Beltrumsestraat 40 tot 21.00 uur op 2 april 2021 (Goede Vrijdag) (26-3-2021)

Lichtenvoorde

 • Bennink Supermarkt Jumbo, ontheffing open houden winkel Van Heijdenstraat 17 tot 21.00 uur op 2 april 2021 (Goede Vrijdag) (26-3-2021)
 • Ah Supermarkt Kruip, ontheffing open houden winkel Varkensmarkt 12 tot 21.00 uur op 2 april 2021 (Goede Vrijdag) (26-3-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.