Bekendmakingen week 12 (25-03-2021)

Overzicht week 12 (25-03-2021)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Oude Winterswijkseweg 38, plaatsen dakkapellen (15-3-2021)
 • Buitenschans 37, plaatsen erfafscheiding (21-03-2021)
 • Lichtenvoordseweg 48, bouwen stal (21-3-2021)

Lichtenvoorde

 • Beethovenstraat 4, verbouwen en uitbreiden woonhuis (17-3-2021)
 • Broekboomstraat 13, verbouwen pand tot 2 appartementen (20-3-2021)
 • Nijverheidsstraat 16, verbouwen en uitbreiden bedrijfspand (20-3-2021)
 • Broekboomstraat 23, aanpassen gevel (20-03-2021)

Lievelde

 • Eimersweg 5, wijzigen gebruik woning als recreatiewoning voor periode van 10 jaar (18-3-2021)
 • Parallelweg 10-09, plaatsen barrelsauna (17-3-2021)

Zieuwent

 • Dorpsstraat 58, verbouwen woning (15-03-2021)

 

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 •  Broekboomstraat 13, sloopwerkzaamheden t.b.v. verbouw pand tot 2 appartementen (20-3-2021)

Lievelde

 • Kloezedijk 5a, slopen schuren (16-3-2021)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Batterij 10-12, revitaliseren gebouw t.b.v. vestiging Werkbaan Oost (verlengd tot 27 april 2021)

Lichtenvoorde

 • Nieuwe Maat 9, wijzigen gemeentelijk monument (verlengd tot 1 mei 2021)

 

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Marhulzenweg 43, verbouwen kantoorruimte tot bedrijfswoning (17-3-2021)
 • Oude Papendijk 3, bouwen woning met terrasoverkapping (18-3-2021)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 14, verlengen termijn voor gebruiken tijdelijke woonunit tot uiterlijk 1 april 2022 (16-3-2021)

Lichtenvoorde

 • Op den Akker 19, vergroten dakkapel (18-3-2021)

Zieuwent

 • Pastoor Zanderinkstraat 12a, kap 34 bomen (berken, sparren, fruitbomen, kastanje en enkele kleine andere bomen) (22-3-2021)
 • Verkavelingsweg 6a, kap houtsingel (ca. 50 bomen – geblest met oranje stip) (22-3-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

Verleende omgevingsvergunningen kap gemeentelijke bomen

Voor onderstaande 208 gemeentelijke bomen is een omgevingsvergunning ‘kappen’ verleend. De meeste van deze bomen zijn dood of in zeer slechte staat. We planten zoveel mogelijk nieuwe bomen terug.

Groenlo

 • Batterij, 10 x Betula (bomen zijn dood)
 • Beethovenstraat, 1 Quercus + 1 Fagus (bomen verwijderen t.b.v. verharden fietspad)
 • Buitenschans ter hoogte van nr. 8, 1x Fagus sylvatica (kop is dood, boom is slecht)
 • Oude Aaltenseweg, 1 x Fagus sylvatica (boom is dood; reuzenzwam rondom stam)
 • Trampad, 2 x Quercus robur (bomen zijn dood)

Harreveld

 • Blindediek, 1 Quercus + 30 Betula (bomen zijn dood)
 • Reimespad, 12 Betula + 3 Alnus (bomen zijn dood)

Lichtenvoorde

 • Heringsaweg (ter hoogte van hmp 12,40) en verder conform VTA, 7 x Betula Pendua (bomen zijn dood)
 • Potgieterstraat 1, 1 x Corylus colurna (boom is dood)
 • Schansweg, 3 x Betula en 3 x Alnus (bomen zijn dood)
 • 1 x Tilia (boom heeft forse stamscheur en is gevaarlijk. Onder ‘noodkap’ verwijderd)

Lievelde

 • Bellenbroeksdijk, 1 Populus 5 Sorbus 3 Quercus 11 Betula (bomen zijn dood)
 • Gasteveldsdijk, 1 Sorbus 2 Quercus en 15 Betula (bomen zijn dood)
 • Kalverbroeksdijk, 1 x Betula Pendua (boom is dood en staat los; onder ‘noodkap’ verwijderd_
 • Oostermeenweg (tussen nr. 2 en Kamperweg), 9 x Betula pendula (bomen zijn dood)

Lievelde/ Vragender

 • Scheidingsweg, 30 x Betula pendula (bomen zijn dood)

Vragender

 • Kapelweg, 1 x Eik (boom is dood)
 • Revendijk, 10 x Betula (bomen zijn dood)

Zieuwent

 • Zegendijk, 2 x Betula (boom 21-1-2021 verwijderd na storm - noodkap)
 • Koolsweg, 2 x Salix alba (boom 21-1-2021 verwijderd na storm - noodkap)
 • Oude maat, 1 x Betula (boom 21-1-2021 verwijderd na storm - noodkap)

Zwolle

 • Banningweg, 1 x Quercus rubra (boom is dood)
 • Haak en Hoekweg, 20 x Fagus sylvatica + 3 x Betula pendula (bomen zijn dood)
 • Tichelovenweg, 5 x Betula pendula + 2 x Fagus sylvatica (bomen zijn dood)
 • Zwolse Veenweg, 6 xFagus Sylvatica (bomen zijn dood)

Bezwaar

Procedure 3A van 13 maart t/m 23 april 2021

 

Concept-besluit Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Concept-besluit Zonnepark ‘de twee zomereiken’

Met ingang van 24 maart 2021 ligt gedurende 6 weken het conceptbesluit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ter inzage. Het betreft een conceptbesluit ten behoeve van de realisatie van het zonnepark ‘de twee zomereiken’ (Rijksmonumentnummer 532275/). Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijzen kenbaar maken.

Inzage

Procedure 1 van 24 maart t/m 4 mei 2021

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I van I 24 maart t/m 4 mei 2021

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Zieuwent

 • Harreveldseweg 10, melding stoppen met houden van varkens, slopen deel varkensstal en houden van zoogkoeien met jongvee en stieren (16 maart 2021)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Lievelde

 • Eefselerweg 12, vergunning veranderen inrichting

Bezwaar

Procedure 4A is van toepassing (25 maart t/m 21 april 2021)

 

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Oostermeenweg 15, 15 m3 (in periode 5-4-2021 t/m 3-5-2021) (22-3-2021)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 11A, 8 m3 (in periode 31-3-2021 t/m 28-4-2021) (18-3-2021)
 • De Riette 3, 30 m3 (in periode 3-4-2021 t/m 1-5-2021) (20-3-2021)

Lichtenvoorde

 • Boschlaan, 10 m3 (in periode 5-4-2021 t/m 3-5-2021) (22-3-2021)
 • Boschlaan, 4, 4 m3 (in periode 3-4-2021 t/m 1-5-2021) (21-3-2021)

Lievelde

 • Eimersweg 7, 4 m3 (in periode 1-4-2021 t/m 29-4-2021) (19-3-2021)
 • Scheidingsweg 3, 10 m3 (in periode 1-4-2021 t/m 29-4-2021) (19-3-2021)
 • Flierdijk 7a, 40 m3 (in periode 2-4-2021 t/m 30-4-2021) (20-3-2021)

Zieuwent

 • Brandersdijk 12, 4 m3 (in periode 4-4-2021 t/m 2-5-2021) (22-3-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Functieverandering met woningsplitsing Eimersweg 8 Lievelde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, van 26 maart t/m 6 mei voor een ieder ter inzage ligt het door het college van Oost Gelre op 16 maart 2021 gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan:

‘Functieverandering met woningsplitsing Eimersweg 8 Lievelde’, dat voorziet in het wijzigen van de bestemming van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het splitsen van de voormalige boerderij op het perceel Eimersweg 8 in Lievelde.

Het wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.WPBUI2015-VG01.

Inzage

Procedure 1, van 26 maart t/m 6 mei 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 26 maart). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2015-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 26 maart 2021 t/m 6 mei 2021, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de vaststelling van het wijzigingsplan. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het wijzigingsplan zijn aangebracht.

 

Anterieure overeenkomst

Kranenkampsweg 2 Zieuwent

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat er op 15 maart 2021 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro is afgesloten met de initiatiefnemer en eigenaar van het perceel aan de Kranenkampsweg 2 te Zieuwent, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie K, nummers 947. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de wijziging van de bestemming op bovengenoemd perceel, waardoor een tweede bedrijfswoning mogelijk wordt gemaakt.

Omdat de overeenkomst is aangegaan voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelingen op bovengenoemd perceel, de rechten en plichten als ook over de vergoeding van de kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie

De zakelijke beschrijving ligt van 26 maart t/m 6 mei 2021. U kunt een kopie van de zakelijke beschrijving opvragen bij Irma Papen via (0544) 39 34 95. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

 

Besluit Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning Lievelderweg 26, Lichtenvoorde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor Lievelderweg 26 in Lichtenvoorde vanaf 12 maart 2021 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit “bouwen” en “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van een woning op het perceel Lievelderweg 26 te Lichtenvoorde.

Besluit tot vaststelling hogere grenswaarde (Wet geluidhinder)

Om de bouw van een woning op de locatie Lievelderweg 26 te Lichtenvoorde mogelijk te maken, is het nodig om een zogenaamde hogere grenswaarde Wet geluidhinder vast te stellen. Het verzoek tot vaststelling ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van de omgevingsvergunning ‘Lievelderweg 26 Lichtenvoorde’ betreft de hogere waarden geluid ten gevolge van het verkeer op de aangrenzende weg (Lievelderweg).

Inzage

Procedure 1, van 26 maart t/m 6 mei 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 26 maart). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBLIC106-VG01".

Beroep

Procedure 4A, van 26 maart 2021 t/m 6 mei 2021

 

 

 

Lievelde

Standplaats verkoop van ijs op zaterdagen en zondagen in 2021 op het Koningsplein (17-3-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing