Bekendmakingen week 12 (22-03-2018)

Overzicht week 12 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Meddoseweg 37a, verbouw woning en bouwwerk voor hop (18-3-2018)

Harreveld

 • Kerkstraat 35b, wijzigen gebruik naar winkel/dienstverlening (12-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Krabbenplaats 13, bouwen overkapping boven balkon (16-3-2018)

Lievelde

 •  De Stegge 23, herbouwen loods (7-3-2018)

Vragender

 • Vragenderweg 71 en Kapelweg 38-40, vervangen gedeelte stal (14-3-2018)

Zieuwent

 • Ruurloseweg 30a, uitbreiden woning (13-3-2018)
 • Lanthersweg 6, verbouw schuur tot recreatieappartementen (13-03-2018)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Meddoseweg 6, bouwen opslaghal (13-3-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Wilhelminastraat 17, verwijderen asbest (13-3-2018)
 • Hartebroekseweg 74, verwijderen asbest (15-03-2018)

Harreveld

 • Kerkstraat 66, verwijderen asbest (16-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Lievelderweg 86, saneren asbest (13-3-2018)
 • Op den Akker 31, asbestsanering dakbeschot (19-3-2018)

Mariënvelde

 • De Witte Rietteweg 30, verwijderen asbest (14-3-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Ruurloseweg 24, aanbrengen reclamebord (15-3-2018)
 • Boerijendijk 12, bouwen varkensstal (bouwen, milieu en Vvgb) (19-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Rembrandtplein 8a, legaliseren appartement (13-3-2018)
 • Oude Aaltenseweg 64a, realiseren minicamping en vervangende nieuwbouw schuur (13-3-2018)
 • Acaciastraat 42, uitbreiden woonhuis (15-3-2018)
 • Albert Schweitzerstraat 13, aanbrengen reclame- en verwijzingsborden (15-3-2018)

Lievelde

 • Kloezedijk 4-4a, maken brandmuur t.b.v. splitsing (12-3-2018)
 • Gasteveldsdijk 8, bouwen berging (13-3-2018)

Mariënvelde

 • Koolsteeweg 2a, bouwen werktuigenloods/berging (15-3-2018)

Vragender

Vosdijk 16a: kap 6 berken, 5 elzen, 8 eiken, vanwege nieuwbouw kalverstal (herplantverplichting) (14-3-2018)

Zieuwent

 • Hellerweg 3, bouwen kapschuur (12-3-2018)
 • Dorpsstraat 99, wijzigen kozijnen bovenverdieping woning (13-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Zieuwent

 • Koolsweg 5, aanvraag voor het veranderen van een inrichting en het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Inzage

Procedure 1, van 22 maart t/m 9 mei 2018

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 22 maart t/m 9 mei 2018

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Oude Calixtuskerk, Mattelierstraat 5, 7141 BP Groenlo, 24 maart 2018, van 20:30-23:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Slatmansweg 4: 40 m3 (17-3-2018)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 1: 5 m3 (14-3-2018)
 • Dwarsdijk 5: 40 m3 (15-3-2018)
 • De Riette 3: 35 m3 (15-3-2018)
 • Aagtemanweg 4: 5 m3 (20-3-2018)
 • weiland tussen Varsseveldseweg en Freule van Dorthstraat (sectie O perceel 228): 3 m3 (21-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 28: 20 m3 (16-3-2018)

Lievelde

 • Gasteveldsdijk 6: 25 m3 (16-3-2018)
 • Scheidingsweg 1: 12 m3 (16-3-2018)
 • Lievelderweg 105: 20 m3 (16-3-2018)

Mariënvelde

 • Pastoor Deperinkweg 8: 20 m3 (15-3-2018)
 • Pastoor Deperinkweg 41: 10 m3 (16-3-2018)
 • Pastoor Deperinkweg 41: 8 m3 (20-3-2018)

Zieuwent

 • Japikweg 7: 30 m3 (15-3-2018)
 • terrein tegenover Paaspop-terrein aan de Rouwhorsterdijk 17: jaarlijkse paasvuur op 1 april 2018 (21-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

Palmpasenoptocht met muziek vanaf Calixtus Basiliek naar muziekkoepelterrein op 25 maart 2018 (17-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Pastoor van Arsschool, Oude Aaltenseweg 28: sponsorloop door straten nabij de school op 20 april 2018 (14-3-2018)
 • Sint Jorisschool, Waterhoen 1, sponsorloop door straten nabij de school (15-3-2018)

Mariënvelde

 • café Wieggers, organiseren tentfeest met muziek: het “Kuukenbal”, op 24 en 25 maart 2018, in een tent ter hoogte van de MFA aan de Waalderweg (17-3-2018)
 • EHBO Zieuwent-Mariënvelde, houden collecte in Zieuwent en Mariënvelde in week 13 (26 t/m 31 maart 2018) (17-3-2018)

Zieuwent

 • EHBO Zieuwent-Mariënvelde, houden collecte in Zieuwent en Mariënvelde in week 13 (26 t/m 31 maart 2018) (17-3-2018)
 • Stichting Paaspop Zieuwent, houden muzikaal evenement ‘Paaspop’ op terrein aan de Rouwhorsterdijk 17 op 31 maart, 1 en 2 april 2018, ontsteken jaarlijkse paasvuur op terrein tegenover ‘Paaspop’ en houden collecte op 1 april 2018, plaatsen van driehoeksreclameborden en billboards t.b.v. evenement van 18 maart t/m 2 april 2018 (21-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

Ontheffing voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de verkiezingsavond van de gemeenteraad op het gemeentehuis aan de Varsseveldseweg 2 op 21 maart 2018 (20-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Nieuwe APV vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 6 maart 2018 een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld.

In de APV worden allerlei onderwerpen op lokaal niveau geregeld, zoals het organiseren van evenementen, het gebruik van de openbare weg, het innemen van standplaatsen, de sluitingstijden voor horecabedrijven, loslopende honden en verschillende regels voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

In de nieuwe APV heeft de burgemeester meer bevoegdheden om de openbare orde te handhaven en de georganiseerde criminaliteit (ondermijning) te bestrijden. Zo kan de burgemeester nu extra maatregelen treffen om buurtbewoners die overlast veroorzaken aan te pakken. Met deze nieuwe bevoegdheid kan de burgemeester effectiever tegen allerlei vormen van woonoverlast optreden. Dit instrument kan alleen ingezet worden als er geen andere geschikte manier is om de overlast aan te pakken (zoals buurtbemiddeling en mediation). Ook heeft de burgemeester de bevoegdheid gekregen om voor nader aan te wijzen bedrijfstakken een vergunningsplicht in te stellen om de leefbaarheid te beschermen en ondermijnende activiteiten te bestrijden.

Tenslotte wordt het verbod om op te treden als straatartiest, straatfotograaf, etc. (her)ingevoerd. Hierdoor kan effectiever worden opgetreden tegen overlastsituaties.

Raadplegen verordening

De nieuwe APV kunt u raadplegen via de website van de www.overheid.nl. De APV is op 15 maart 2018 in werking getreden.