Bekendmakingen week 12 (19-03-2020)

Overzicht week 12

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Brahmsstraat 1, aanleg uitweg (24-1-2020)
 • Boschlaan 26, bouwen 20 recreatiewoningen, Residence Lichtenvoorde (9-3-2020)

Vragender

 • Vragenderweg 69, bouwen silo op ketelhuis (3-3-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Esstraat 14, slopen asbest (12-03-2020)

Lievelde

 • Scheidingsweg 15, slopen voormalige stal (12-03-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Matthijs van Dulkenstraat 5, wijzigen gebruik gedeelte garage t.b.v. nagelstudio/kapsalon (11-3-2020)
 • Nieuwestraat 3, wijzigen voorgevel en realiseren B&B (13-3-2020)
 • Winterswijkseweg 49, kap 1 populier (14-3-2020)

Harreveld

 • Aagtemanweg 10a, kap hakhoutsingel (17-3-2020)

Lichtenvoorde

 • Pastoor Sandersstraat 9, aanleg uitweg door verbreding bestaande uitweg nummer 11 (17-3-2020)

Lievelde

 • Antoniusstraat 4, wijzigen gevels en renoveren dak woning (12-3-2020)
 • Lievelderweg 106, aanleg uitweg en kap 5 tilia’s en houtopstand (13-3-2020)

Vragender

 • Schoolstraat, aanleg uitweg vanaf mengvoederbedrijf; bestaande uitweg aan Schoolstraat komt te vervallen (13-3-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Eschpark 5, het intern verbouwen van een gedeelte van het kantoorpand tot conferentieruimte (12-3-2020)

Groenlo

 • Den Koem 2, het realiseren van reclame-objecten en winkelwagenstalling op de parkeerplaats (13-3-2020)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Slatmansweg 4A, 25 m3 (in periode 4-4-2020 t/m 2-5-2020) (13-3-2020)
 • Boerijendijk 3, 45 m3 (in periode 12-4-2020 t/m 10-5-2020) (14-3-2020)

Harreveld

 • Veenweg 4, 10 m3 (in periode 27-3-2020 t/m 24-4-2020) (11-3-2020)
 • Landstraat 26, 10 m3 (in periode 26-3-2020 t/m 23-4-2020) (11-3-2020)

Lichtenvoorde

 • Japikweg 2, 15 m3 (in periode 13-4-2020 t/m 11-05-2020) (10-3-2020)
 • Rouwhorsterdijk 2, 5 m3 (in periode 28-3-2020 t/m 25-4-2020) (13-3-2020)
 • G.J.Doorninkweg 4, 10 m3 (in periode 1-4 t/m  29-4-2020) (17-3-2020)

Mariënvelde

 • Trekkersweg 1, 50 m3 (in periode 25-3-2020 t/m 22-4-2020) (12-3-2020)

Zieuwent

 • Zegendijk 20, 20 m3 (in periode 25-3-2020 t/m 22-4-2020) (10-3-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘woningsplitsing Boerijendijk 8, 8a Groenlo’

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. De omgevingsvergunning voorziet in splitsing van de bestaande voormalige boerderij aan Boerijendijk 8, 8a te Groenlo.

Inzage

Procedure 1, van 20 maart 2020 t/m 30 april 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 20 maart). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2018-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 20 maart t/m 30 april 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Paasvuur op 12 april 2020 (1e paasdag) op perceel nabij Holterhoekseweg 6 (12-3-2020)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest op 29-08-2020 in Lariksstraat met plaatsing tent voor huisnrs. 3 en 5 (10-3-2020)
 • Sint Switbertus, Run-Archery, op en rondom het terrein De Swite aan de Hendrik Leemreizestraat, op 25 april 2020 (11-3-2020)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Run-Archery op 25 april 2020 rondom Swite terrein Lichtenvoorde

Vanwege de Run-Archery wordt de Frans ten Boschstraat op 25 april 2020 van 9.30-17.30 uur tussen de Lindestraat en de Goudenregenstraat te Lichtenvoorde afgesloten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.