Bekendmakingen week 11 (18-03-021)

Overzicht week 11 (18 maart 2021)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Weverij ongenummerd (kavel 35), bouwen woning met berging (5-3-2021)
 • Jan Steenstraat 11, verbouwen, uitbreiden woning (13-3-2021)
 • J.F. Kennedylaan 1, verbreden inrit (11-3-2021)

Lichtenvoorde

 • Haydnstraat 8, uitbreiden woonhuis (8-3-2021)

Lievelde

 • Perceel LTV S 111 (hoek Schansweg, Heringsaweg, Eikendijk), gebruik gronden t.b.v. mega immuun party 2021 van 9 juli t/m 21 juli 2021 (4-3-2021)
 • Engelse Schans, kavel LTV P 863, bouwen woning (8-3-2021)

Mariënvelde

 • Pastoor Deperinkweg 35, uitbreiden woonhuis (11-3-2021)

Zieuwent

 • Pastoor Zanderinkstraat ongenummerd (nabij nr. 12), bouwen woning en schuur (5-3-2021)

 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Galileistraat 14, bouwen overkapping (11-3-2021)

 

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Perceel sectie A, nr 4404, nabij Blikpad, verwijderen asbest schuurtje (11-3-2021)

Lichtenvoorde

 •  Weijenborgerdijk 13, slopen berging (11-3-2021)

Zieuwent

 • Kunnerij 6, verwijderen asbest daken (10-3-2021)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Harreveld

 • Erve ’t Hag 19, bouwen woning (10-3-2021)

Lichtenvoorde

 • Delstraat 22, tijdelijk plaatsen stacaravan t.b.v. verbouw woning tot uiterlijk 15 maart 2022 (10-3-2021)
 • Schatbergstraat 22, verbouwen woning (12-3-2021)
 • Dijkstraat 15a, bouwen dakkapel (15-3-2021)
 • Mozartstraat 42, verbouwen woning (15-3-2021)
 • Rossinistraat 8, aanleg uitweg (16-3-2021)

Mariënvelde

 • Veldweg 1, bouwen mestsilo (geen mestvergister) (11-3-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Vragender

 • Eschrand 12 en 14, melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichting (11 maart 2021)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

 

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Vrakkinkweg 2, 15 m3 (in periode 19-3 t/m 16-4-2021) (13-3-2021)

Harreveld

 • De Bothweg 11, 30 m3 (in periode 23-3 t/m 20-4-2021) (10-3-2021)
 • Rector Hulshofstraat 9, 10 m3 (in periode 19-3 t/m 16-4-2021) (10-3-2021)
 • Rector Hulshofstraat 7a, 40 m3 (in periode 20-3 t/m 17-4-2021) (13-3-2021)

Lievelde

 • Scheidingsweg, 1, 5 m3 (in periode 26-3 t/m 23-4-2021) (13-3-2021)
 • De stegge 5, 15 m3 (in periode 26-3 t/m 23-4-2021) (13-3-2021)
 • Oostermeenweg 8, 5 m3 (in periode 10-4 t/m 8-5-2021 (16-3-2021)

Mariënvelde

 • De witte Rieteweg 6, 10 m3 (in periode 27-3 t/m 24-4-2021) (14-3-2021)

Vragender

 • Winterswijkseweg 49, 40 m3 (in periode 31-3 t/m 28-4-2021) (12-3-2021)
 • Meddoseweg 2a, 6 m3 (in periode 27-3 t/m 24-4-2021) (14-3-2021)

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 58, 10 m3 (in periode 20-3 t/m 17-4-2021) (13-3-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerp bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan ‘Woonwijken Groenlo, herziening omgeving Marianum’ en ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Sporthallocatie Groenlo’
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan en het bijbehorende ontwerp beeldkwaliteitsplan van 19 maart tot en met 29 april 2021 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuwe sporthal met 3 zaaldelen, buitensportvelden, groen, parkeren en een nieuwe ontsluitingsweg naar de Barkenkamp. Het plangebied ligt in Groenlo tussen de Rondweg, Barkenkamp en de achterzijde van het Marianum aan de Lichtenvoordseweg.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan
Het beeldkwaliteitsplan (pdf) is in samenhang met het bestemmingsplan opgesteld voor de omgeving van het Marianum in Groenlo en vormt het toetsingskader voor nieuwe aanvragen om omgevingsvergunning onderdeel bouwen.

Voor ontwikkelingen van deze omvang dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins is verzekerd. De gemeente is zelf initiatiefnemer van het plan. De exploitatie van de sporthal is geaccordeerd door de gemeenteraad, waarmee de economische uitvoerbaarheid is gewaarborgd.

Inzage
Procedure 1, van 19 maart t/m 29 april 2021, en digitaal raadpleegbaar op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast vindt u de planbestanden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl en ook op deze website. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPGRO507-OW01. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is ook digitaal te raadplegen (pdf).

Zienswijze
Procedure 2C en 2-I, van 19 maart t/m 29 april 2021.

 

Besluit omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning twee kleine windmolens Huttendijk 8 Vragender
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in het realiseren van twee kleine windmolens aan de Huttendijk 8 te Vragender. Het besluit ligt met ingang van 22 maart 2021 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Inzage
Procedure 1, van 22 maart 2021 tot en met 2 mei 2021, en digitaal raadpleegbaar op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl) en ook op deze website. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het ontwerp bestemmingsplan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBBUI2028-VG01.   

Beroep
Procedure 4A van 23 maart 2021 tot en met 3 mei 2021.

Verkeersmaatregelen

Op de locatie van de voormalige St. Ludgerusschool aan de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde wordt op dit moment het nieuwe IEKC gebouwd: Het Gele Park. De bouw verloopt voorspoedig. Naar verwachting wordt de nieuwbouw in juni 2021 opgeleverd en na de zomervakantie 2021 in gebruik genomen.

Aanpassingen Frans ten Boschstraat en Varsseveldseweg
IEKC Het Gele Park zorgt voor een toename van het verkeer. Daarom worden de Frans ten Boschstraat en de Varsseveldseweg opnieuw ingericht. De verkeersveiligheid staat daarbij voorop. Ook wordt een aantal wegen opgenomen in een 30 km/u-zone. Hiervoor zijn 2 officiële verkeersbesluiten genomen. Er volgt nog een besluit over de inrichting van de Varsseveldseweg.

In het kort komen de aanpassingen neer op het volgende:

 • Het deel van de Frans ten Boschstraat tussen de Antoon Slotstraat en de Varsseveldseweg wordt aangewezen als verplicht fietspad. Hierdoor kan gemotoriseerd verkeer de Frans ten Boschstraat niet meer inrijden vanaf de Varsseveldseweg en vice versa.
 • De Frans ten Boschstraat wordt tussen Antoon Slotstraat en Goudenregenstraat ingericht als autoluwe fietsstraat.
 • De Frans ten Boschstraat wordt gedeeltelijk een voorrangsweg. Het verkeer op de Frans te Boschstraat ter hoogte van de kruisingen met de Lindestraat, Pastoor Sandersstraat en Antoon Slotstraat heeft voorrang.
 • Het fietspad langs de Lindestraat wordt aangesloten op de Lindestraat zelf en niet meer op de Frans ten Boschstraat. Het fietspad, dat door het park loopt, wordt een verplicht fietspad. Dat betekent dat bromfietsers daar geen gebruik meer van mogen maken. Fietsers mogen nog wel op de Lindestraat.

Zone 30 km/u
Enkele wegen rondom het IEKC worden opgenomen binnen een 30km/u-zone. Het gaat om de Varsseveldseweg tussen de Meidoornstraat en Frans ten Boschstraat, Beukstraat, een gedeelte van de Acaciastraat, Lindestraat, Kastanjestraat, Meidoornstraat en een gedeelte van de Frans ten Boschstraat.

Bezwaar
De volledige tekst van de verkeersbesluiten kunt u inzien op officielebekendmakingen.nl en hier:  

Procedure 3A is van toepassing. Bezwaar maken is mogelijk van 16 maart t/m 26 april 2021.

Publiek en bestuur

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie Personen
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Wet basisregistratie Personen (Wet BRP) staat ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen hem uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat hij geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande persoon is ook aangeschreven en moet binnen 4 weken na verzenddatum van het voornemen contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van Oost Gelre via telefoonnummer (0544) 39 35 77. Als hij zich niet binnen deze periode meldt, wordt hij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Verzenddatum voornemen:     Naam betrokkene:

11-03-2021                                 de heer P. van Zutphen