Bekendmakingen week 11 (15-03-2018)

Overzicht week 11 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Berkenhofweg, verharden van 100 meter zandweg (5-3-2018)

Harreveld

 • Schurinkweg ongenummerd, realiseren vleeskuikensbedrijf (5-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Varkensmarkt 2a, wijzigen gevelreclame (5-3-2018)

Lievelde

 • De Stegge 23, herbouwen loods (7-3-2018)

Zieuwent

 • Kroosdijk ongenummerd, realiseren fokzeugenbedrijf (5-3-2018)
 • Grensweg 8, veranderen en uitbreiden stal, oprichten buitenpiste en in-/uitlooppiste, verplaatsen vaste mestopslag (6-3-2018)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Vragender

 • T.o. Winterswijkseweg 9, bouwen kiosk met berging (5-3-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Vrakkinkweg 4, verwijderen asbest (8-3-2018)

Harreveld

 • Varsseveldseweg 86, saneren asbest (8-3-2018)

Vragender

 • Kamperweg 22, saneren asbest (6-3-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning

Vragender

 • Vosdijk 16a, bouwen vleeskalverenstal en erfafscheiding

Inzage

Procedure 1, van 16-3-2018 tot 26-4-2018

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 16-3-2018 tot 26-4-2018

Verlengen besluit aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Goudsmitstraat 6, hoek Bleumingsteeg, verbouwen pand, realiseren kantoor op begane grond en bouwen 3 appartementen (8-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Vondelstraat 8, legaliseren appartement (tot 25-4-2018)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Den Sliem 70, plaatsen reclamezuil (9-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Einsteinstraat 11, het bouwen van een loods (6-3-2018)
 • Winterswijkseweg 14: aanleg uitweg (7-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Meldingen kap

Onderstaande bomen zijn niet kapvergunningplichtig en hoeven alleen gemeld te worden.

Groenlo

Lichtenvoorde

Ingetrokken intrekkingsbesluit omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Batterij 15, bouw bedrijfshal (6 maart 2018) (de omgevingsvergunning is dus weer geldig)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Eibergseweg 9 t/m 19, bouwen 6 twee-onder-een-kap woningen (7 maart 2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Zieuwent

 • Verkavelingsweg 1, melding voor het veranderen van de inrichting welke zich in hoofdzaak richt op een uitbreiding met 8 koeien, verplaatsen olietank, de aanwezigheid van kalveriglo’s, aanpassing van stal nummer 9 en een vermelding van alle aanwezige dieren (6 maart 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Aanmeldingsnotite MER-beoordeling

Vragender

 • Vragenderweg 71 en Kapelweg 38-40, voor het uitbreiden van een fok- en vleesvarkensbedrijf behoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld (6 maart 2018) 

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Tapperij van Ooijen, Rapenburgsestraat 5, 7131 CV Lichtenvoorde, 18-03-2018, van 17:00-22:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Ruiterweg 2a: 22 m3 (8-3-2018)
 • Deventer Kunstweg 23: 10 m3 (9-3-2018)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 19: 10 m3 (7-3-2018)
 • Rector Hulshofstraat 12a: 2 m3 (8-3-2018)
 • Rector Hulshofstraat 6a: 10 m3 (8-3-2018)
 • Op ’t Hulshof 1a: 15 m3 (8-3-2018)
 • De Bothweg 11: 20 m3 (13-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 14: 10 m3 (8-3-2018)
 • Kerkhoflaan 11: 40 m3 (9-3-2018)
 • Lakendijk 3: 10 m3 (9-3-2018)

Lievelde

 • Tankweg 2: 15 m3 (8-3-2018)

Zieuwent

 • Zegendijk 26: 25 m3 (13-3-2018)
 • Oude Ruurloseweg 30: 35 m3 (13-3-2018)
 • Zegendijk 16b: 1 m3 (13-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Voorbereidingsbesluit voor landbouwontwikkelingsgebieden

Voorbereidingsbesluit landbouwontwikkelingsgebieden

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de gemeenteraad van Oost Gelre op 6 maart 2018 een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening heeft genomen. Dit voorbereidingsbesluit heeft betrekking op de percelen waar het bestemmingsplan ‘Landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlosebroek en Mariënvelde’ van toepassing is. 

Overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeeldingen en bekend als NL.IMRO.1586.VBLOG01-VG01.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 9 maart 2018.

Inzage

De besluiten met bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 maart 2018 ter inzage en kunnen door een ieder worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde.

De besluiten zijn ook digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 9 maart). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.VBLOG01-VG01".

Het is niet mogelijk om tegen de voorbereidingsbesluiten bezwaar of beroep in te stellen.

Vastgestelde wijzigingsplannen

Bekendmaking gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Functieverandering Oosterholtweg 5 Groenlo’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 16 maart 2018 zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door het college van Oost Gelre op 6 maart 2018 gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan: ‘Functieverandering Oosterholtweg 5 Groenlo’, waarbij de bestemming ‘Agrarisch met Waarden - Landschapswaarden’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ waarna het perceel particulier bewoond gaat worden.

Het wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.WPBUI2001-VG01.

Inzage

Procedure 1, van 16 maart t/m 26 april 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 16 maart). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2001-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 16 maart 2018 t/m 26 april 2018, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de vaststelling van het wijzigingsplan. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Zieuwent bebouwde kom herziening 4 Pastoor Zanderinkstraat (Welkoopterrein)’

De gemeenteraad heeft op 6 maart 2018 het bestemmingsplan ‘Zieuwent bebouwde kom herziening 4 Pastoor Zanderinkstraat (Welkoopterrein)’ vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het leegstaande Welkoopterrein in Zieuwent mogelijk. Het monumentale gebouw aan de Pastoor Zanderinkstraat blijft behouden. In dit pand worden startersappartementen mogelijk gemaakt. De overige bebouwing op het terrein wordt gesloopt. Op deze plek worden nieuwe grondgebonden woningen mogelijk gemaakt. Het terrein wordt daarnaast ingericht met groen- en parkeervoorzieningen.

Het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen hebben betrekking op de toegestane maximale bouwhoogte van het Welkoopgebouw. Deze was in het ontwerpbestemmingsplan onjuist weergegeven.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd.

Een deel van het terrein wordt ontwikkeld door de gemeente. Een deel wordt ontwikkeld door derden. Met deze initiatiefnemers is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de financiële aspecten. Er is daarom geen exploitatieplan vastgesteld.

Inzage

Procedure 1, van 16 maart t/m 26 april 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 16 maart). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPZIE004-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 16 maart tot en met 26 april 2018 met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Stichting Passie voor Cultuur en Maatschappij, organiseren “the Passion” op  27 maart 2018 met optocht vanaf Johanneskerk met stop en optreden op de Markt, en vervolgens processietocht naar Marianum aan de Dr. Ariënsstraat, alwaar de voorstelling, alsmede houden collecte na afloop van de voorstelling (8-3-2018)
 • Stichting Bevolkingsonderzoek Oost, innemen standplaats op parkeerplaats nabij zwembad aan Kerkhoflaan voor periode 1 juli-1 oktober 2018 (10-3-2018)
 • Lopersgroep ’90, organiseren hardloopwedstrijd (paasloop) over paden en wegen in Lichtenvoorde en omgeving op 1 april 2018 (13-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Lichtenvoorde

 • Stichting Passie voor Cultuur en Maatschappij, organiseren “the Passion” op  27 maart 2018 met optocht vanaf Johanneskerk met stop en optreden op de Markt, en vervolgens processietocht naar Marianum aan de Dr. Ariënsstraat, alwaar de voorstelling, alsmede houden collecte na afloop van de voorstelling (8-3-2018)
 • Stichting Bevolkingsonderzoek Oost, innemen standplaats op parkeerplaats nabij zwembad aan Kerkhoflaan voor periode 1 juli-1 oktober 2018 (10-3-2018)
 • Lopersgroep ’90, organiseren hardloopwedstrijd (paasloop) over paden en wegen in Lichtenvoorde en omgeving op 1 april 2018 (13-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing