Bekendmakingen week 11 (14-03-2019)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Den Koem 2, plaatsen laaddock (6-1-2019)
 • De Kunne 2, uitbreiden woning (7-3-2019)

Lichtenvoorde

 • Neptunus 6, verbouwen woonhuis (4-3-2019)
 • Saturnus 8, plaatsen schutting (5-3-2019)
 • De Rode van Heeckerenstraat 33, wijzigen voorgevel (5-3-2019)
 • Acaciastraat 50, wijzigen gevel bijgebouw (5-3-2019)
 • Bachstraat 18, vergroten woning (9-3-2019)

Harreveld

 • Looweg 18, bouwen overkapping (5-3-2019)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Den Koem 2, verbouw supermarkt (7-3-2019)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 7, wijzigen gebruik tweede bedrijfswoning tot plattelandswoning (6-3-2019)
 • Heideweg 1, uitbreiden woning (7-3-2019)

Lichtenvoorde

 • Rossinistraat 2, uitbreiden woning (8-3-2019)

Zieuwent

 • Dorpsstraat 27, vestigen 3 bedrijven en maken brandwerende scheidingen (5-3-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Lievelde

 • Stationsstraat 5, vervangen huidige perronmeubilair op NS station Lichtenvoorde-Groenlo (6 maart 2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Meldingen kap

Onderstaande bomen zijn niet kapvergunningplichtig en hoeven alleen gemeld te worden.

Vragender

 • Winterswijkseweg 69, 1 Tamme kastanje wegens slechte conditie. Levensverwachting < 5 jaar en windworp gevaarlijk. Herplant beuk.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

 • Aagtemanweg 10b, melding voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem (8 maart 2019)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Schrijnwerker 1, melding voor het starten van een fitnesscentrum (25 februari 2019)

Lichtenvoorde

 • Japikweg 2a, melding voor het starten van een vleesveehouderij (27 februari 2019)
 • Koningslinde ongenummerd, melding voor het starten van een bedrijf, zijnde een kantoorgebouw met werkplaats t.b.v. het bouwbedrijf en opslag handelsmaatschappij (4 maart 2019)

Zieuwent

 • Dorpsstraat 27, melding voor het starten van een bedrijf voor de opslag, handel en montage van (gevel)beplatingselementen en materialen (6 maart 2019)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 2-4, intrekken aanvraag om revisievergunning (11 januari 2019)

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Groenlo

 • Lange Maat 2, ontwerpvergunning voor het veranderen van het bedrijf

Inzage

Procedure 1, van 14 maart tot en met 24 april 2019

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 14 maart tot en met 24 april 2019

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Café de Zaak,  Dijkstraat 29, 7131 DM Lichtenvoorde, 17-03-2019, 18.00 tot 21.00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Vredenseweg 106, 30m3

Harreveld

 • Varsseveldseweg 92, 10m3

Lichtenvoorde

 • Japikweg 2, 12.50m3

Lievelde

 • Kamperweg 20, 20m3
 • Mariënvelde
 • Hoek Zompweg/Nicolaasweg, 40m3

Zieuwent

 • Maatweg 4, 20m3
 • Schoppenweg, 5m3

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Vastgesteld wijzigingsplan

RECTIFICATIE

Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan ‘Winterswijkseweg 62 en 64 Vragender’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 8 maart 2019 zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door het college van Oost Gelre op 26 februari 2019 vastgesteld wijzigingsplan:

‘Winterswijkseweg 62 en 64 Vragender’ welke voorziet in een wijziging in de bestemming ‘Wonen’ voor het perceel Winterswijkseweg 62 te Vragender waarbij de voormalige boerderij kan worden gesplitst in twee wooneenheden. Deze wijziging in de bestemming ‘Wonen’ alleen mogelijk is door aanpassing van het agrarisch bouwvlak voor het perceel Winterswijkseweg 64 te Vragender. Dit plan dan ook een wijziging in de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ is waarbij het agrarisch bouwvlak voor het perceel Winterswijkseweg 64 Vragender wordt aangepast.

Het wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld.  Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.WPBUI2009-VG01.

Inzage

Procedure 1, van 8 maart 2019 t/m 18 april 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 8 maart). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2009-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 8 maart 2019 t/m 18 april 2019, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de vaststelling van het wijzigingsplan.

Vooraankondiging bekendmaking bestemmingsplan

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

Verwerken Tracébesluit N18 in bestemmingsplan

Het door de Minister vastgestelde Tracébesluit is verwerkt in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn alleen de maatregelen uit het Tracébesluit verwerkt. Er zijn geen andere ontwikkelingen of aanpassingen meegenomen. De maatregelen aan de N18 zijn op basis van het Tracébesluit al uitgevoerd.

Vrakkinkweg 4 te Groenlo, functieverandering naar verblijfsrecreatie

Op dit perceel wordt een groepsaccommodatie met bed-and-breakfastkamers mogelijk gemaakt. Een deel van de bestaande bebouwing wordt gesloopt. Het erf en de omgeving worden landschappelijk ingepast. Het agrarisch bouwperceel voor een intensieve veehouderij komt te vervallen. De wijzigingsbevoegdheid voor een andere werkfunctie wordt hier toegepast. Voor dit perceel moet ook een hogere grenswaarde worden verleend.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids, Staatscourant en op onze website. Op dat moment kan door een ieder zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving, unit RO via telefoonnummer (0544) 39 34 78

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Stichting Passie voor Cultuur en Maatschappij, organiseren “the Passion” op 15 april 2019 vanaf Bonifatius kerk en vervolgens processietocht naar de Hamelandhal, alwaar de voorstelling, alsmede houden collecte na afloop van de voorstelling (8-3-2019)
 • De Keitrappers, organiseren MTB-toertocht over paden wegen in Oost Gelre op 14 april 2019 (13-3-2019)

Groenlo

 • GOV, organiseren koopzondag op 31 maart 2019 van 12.00 uur en 18.00 uur. (8-3-2019)

Lichtenvoorde

 • Speeltuin De Bleek, organiseren jubileumactiviteiten op zondag 7 april 2019 van 14.00 tot 17.00 uur, nabij speeltuin De Bleek en in een deel van de Pastoor Sandersstraat (6-3-2019)
 • Lopersgroep '90 Lichtenvoorde, organiseren hardloopwedstrijd (Paasloop) over paden en wegen in Lichtenvoorde op zondag 21 april 2019 vanaf 09.30 uur. (6-3-2019)

Lievelde

 • MACL, organiseren crosswedstrijden ADAC Nrw Cup op 6 en 7 april 2019 op circuit De Schans (29-3-2019) en ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken gedurende deze dagen en t.b.v. evenement wordt de Eikendijk afgesloten. (7-3-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen ten behoeve van koopzondag 31 maart 2019 in het centrum van Groenlo

Voor dit evenement wordt gebruik gemaakt van de gehele verkeersruimte van de Beltrumsestraat, Markt, Kevelderstraat en Mattelierstraat (tussen de Markt en Europaplein) in Groenlo.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Herman Engelbertinck u.s. Egerländer Musikanten, plaatsen driehoeksborden van 2 december t/m 15 december 2019 i.v.m. concert van Herman Engelbertinck in Theater de Storm in Winterswijk (8-3-2019)

Lichtenvoorde

Ophangen spandoek in Rapenburgsestraat ter aankondiging collecte Nationaal MS Fonds in week 47: 18 t/m 23 november 2019 (8-3-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing