Bekendmakingen week 11 (12-03-2020)

Overzicht week 11

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Nieuwe Groeneweg 13, uitbreiden woning achterzijde (4-3-2020)

Lichtenvoorde

 • Iepstraat 6, bouwen dakkapel (2-3-2020)
 • Diepenbrockstraat 1, bouwen terrasscherm (5-3-2020)
 • Mozartstraat 42, verbreden uitweg (4-3-2020)

Vragender

 • Winterswijkseweg 49, splitsen en ver-/nieuwbouwen woonboerderij (2-3-2020)
 • Steenkampweg 3, bouwen loods (5-3-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Vragender

 • Winterswijkseweg 49, slopen deel woonboerderij (2-3-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Oude Borculoseweg 9a, kappen 2 eiken en realiseren uitrit (7-3-2020)
 • Uitweg van perceel Oude Winterswijkseweg 47 naar de parallelweg N319 Winterswijkseweg (10-3-2020)
 • Lambert Verreijckenstraat 24, bouwen schutting (4-3-2020)

Lichtenvoorde

 • Rapenburgsestraat 26, verbouwen pand naar restaurant (6-3-2020)
 • Nieuwendijk 8, verbouwen woning en plaatsen overkapping (9-3-2020)

Lievelde

 • Tankweg 6, vervangen bovenbouw stal (5-3-2020)
 • Eefselerweg 10, plaatsen dakkapel (9-3-2020)

Vragender

 • Meddoseweg 3, bouwen werktuigenberging (3-3-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Omgevingsvergunningvrij

Lichtenvoorde

 • Van Heijdenstraat 2, bouwen berging (2-3-2020)
 • Nic Beetsstraat 10, bouwen veranda (5-3-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lievelde

 • Tankweg 6, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde een wijziging in de huisvesting van het rundvee, een wijziging van de indeling en de hoogte van het dak van stal 6, een wijziging van de aantallen sleufsilo”s en de daarbij behorende afmetingen en de realisatie van een nieuwe werktuigenberging (2 maart 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 4, maatwerkvoorschriften ter voorkoming van geurhinder (12 maart 2020)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften voor geurhinder gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Inzage

Procedure 1, van 12 maart t/m 22 april 2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 12 maart t/m 22 april 2020

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning – activiteit Milieu

Groenlo

 • Parallelweg 18, intrekken van aanvraag omgevingsvergunning voor extra activiteit (3 maart 2020)

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Holtkampsweg 2, 50 m3 (in periode 21-3 t/m 18-4-2020) (8-3-2020)

Harreveld

 • Varsseveldseweg 92, 20 m3 (in periode 17-3 t/m 14-4-2020) (4-3-2020)
 • Varsseveldseweg 92, 10 m3 (in periode 4-4 t/m 2-5-2020) (8-3-2020)
 • Varsseveldseweg 93, 10 m3 (in periode 21-3 t/m 18-4-2020) (10-3-2020)
 • Weiland tussen Korenbloemstraat en Varsseveldseweg, 10 m3 (in periode 1 t/m 29-4-2020) (10-3-2020)

Lievelde

 • Avinkweg, 50 m m3 (in periode 19-3 t/m 16-4-2020) (6-3-2020)
 • Kamperweg 20, 8 m3 (in periode 18-3 t/m 15-4-2020) (5-3-2020)

Mariënvelde

 • Trekkersweg 1a, 30 m3 (in periode 20-3 t/m 17-4-2020) (7-3-2020)

Vragender

 • Schoolstraat, 45 m3 (in periode 28-3 t/m 25-4-2020) (10-3-2020)

Zieuwent

 • Brandersdijk, 40 m3 (in periode 18-3 t/m 15-4-2020) (5-3-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Voornemen voorbereiden bestemmingsplannen

Voornemen voorbereiden van een bestemmingsplan voor De Boog Mariënvelde

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

 • De Boog (ongenummerd) te Mariënvelde

Met een herziening van het bestemmingsplan wordt een deel van de gronden, gelegen aan De Boog te Mariënvelde, ontwikkelt als woningbouwlocatie.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat het bestemmingsplan nu nog in voorbereiding is, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, telefoon (0544) 39 35 35.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning woning met mantelzorgwoning Erve ’t Hag 13 en 13a, Harreveld’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de aanvraag om omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning met een mantelzorgwoning aan de Erve ’t Hag 13 en 13a te Harreveld met ingang van 13 maart 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen en voorziet in de bouw van een woning met mantelzorgwoning op het perceel Erve ’t Hag 13 en 13a te Harreveld. Na de beëindiging van de mantelzorgsituatie mag de mantelzorgwoning worden omgebouwd naar een ‘reguliere’ grondgebonden woning.

Inzage

Procedure 1, van 13 maart tot en met 23 april 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 13 maart). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "PBHAR004-OW01".

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 13 maart tot en met 23 april 2020.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Comité 4 mei Groenlo, organiseren dodenherdenking met stille tocht in centrum Groenlo op 4 mei 2020 van 19.00 - 20.00 uur (6-4-2020)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest op 11-7-2020 op grasveld Beethovenstraat nummer 1 t/m 7 (5-3-2020)
 • Buurtfeest op 9-5-2020 in de Lisztstraat (10-3-2020)

Lievelde

 • Motor- en Autoclub Lichtenvoorde, organiseren de Open clubcross op 21 maart 2020, de Classic cross wedstrijden op 22 maart 2020, de Streekwedstrijden op 27 juni 2020 en de Open Clubcross 28 juni 2020, op het circuit De Schans, innemen standplaats tijdens genoemde openbare vermakelijkheden voor verkoop zwakalcoholhoudende dranken (4-3-2020)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Asfalteringswerkzaamheden op diverse plekken in Oost Gelre

Vanwege asfalteringswerkzaamheden worden de volgende wegvakken afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden (afsluiting is alleen van kracht als er werkzaamheden plaatsvinden):

 • Maandag 9 maart 2020 07.00 uur tot vrijdag 13 maart 2020 17.00 uur: Manschotterweg Harreveld (tussen Wolterij en Europaweg)
 • Dinsdag 17 maart 2020 07.00 uur tot donderdag 19 maart 2020 17.00 uur:
  • Oude Lievelderweg Lievelde (tussen Nieuwendijk en Hamalandweg)
  • Kunnerij Zieuwent (tussen Ruurloseweg en Lanthersweg)
  • Heelweg Vragender (tussen Meekesweg en Oude Winterswijksweg)
 • Maandag 23 maart 2020 07.00 uur tot vrijdag 3 april 2020 17.00 uur: Oude Maat Zieuwent (tussen Katenhorst en Kunnerij)
 • Maandag 23 maart 2020 07.00 uur tot en met vrijdag 10 april 2020 17.00 uur: Droebertweg Lievelde (tussen Haardijk en Eefselerweg

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 46b, Stichting Buurt- en Clubhuis ’t Kevelder, uitoefening horecabedrijf (wijziging leidinggevenden) (10-3-2020)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.