Bekendmakingen week 10 (11-3-2021)

Overzicht week 10 2021

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Lichtenvoordseweg 5a, stuccen en na-isoleren woning zij- en achtergevel (6-3-2021)
 • Ds. Haspelsstraat 2, het uitbreiden van de woning (7-3-2021)

Harreveld

 • Hoek Heideweg/Geeskes Mienekensbosweg, kap 1 eik (4-3-2021)

Lichtenvoorde

 • Bleekwal 3, wijzen voorgevel (1-3-2021)
 • Dijkstraat 15, plaatsen dakkapel (1-3-2021)
 • Albert Schweitzerstraat 9, uitbreiden bedrijfsruimte (2-3-2021)
 • Nabij Flierdijk, Eikendijk, gebruik gronden in strijd met bestemmingsplan t.b.v. festival Zwarte Cross in september 2021 (2-3-2021)
 • Albert Schweitzerstraat 9, uitbreiden bedrijfsruimte (2-3-2021)
 • Albert Schweitzerstraat 23, plaatsen tijdelijke kantoorunits (5-3-2021)
 • Varsseveldseweg 67t01, kap 1 eik (2-3-2021)

Lievelde

 • Parallelweg 10-46, uitbreiden berging met overkapping (4-3-2021)

 

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Karel Doormanstraat 16, verwijderen asbesthoudende golfplaten (2-3-2021)
 • Walstraat 20, verwijderen asbest (3-3-2021)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning 

Groenlo

 • Blekerij 2 t/m 20, bouw 10 levensloopbestendige woningen (3-3-2021)

 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg 31, plaatsen tuinhuis/dierenverblijf (4-3-2021)

 

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Winterswijkseweg 12, plaatsen dakkapel (2-3-2021)
 • Maliebaan 16, vergroten dakkapel aan voorzijde (2-3-2021)
 • Oude Winterswijkseweg 41, kap 1 eik (5-3-2021)
 • Oude Winterswijkseweg 41, aanleg uitweg (5-3-2021)

Lichtenvoorde

 • Tongerlosestraat 18, wijzigen voor- en achtergevel woning (3-3-2021)
 • Boschlaan 26, kap 1 perenboom (5-3-2021)

Lievelde

 • Oude Lievelderweg 2, verlengen termijn tijdelijk bewonen bijgebouw tot uiterlijk 1 juli 2022 (4-3-2021)
 • Scheidingsweg 2a, kap 1 eik (noodkap) (5-3-2021)

Vragender

 • Vosdijk 13a, tijdelijk bouwen woonunit (bewoning tot uiterlijk 15 maart 2024) (4-3-2021)
 • Oorschotweg 2, kap 17 beuken (3-2-2021)
 • Winterswijkseweg 70, kap 1 lindeboom (3-3-2021)
 • Winterswijkseweg 70, kap 2 eiken (3-3-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Handhavingsbesluiten

Lievelde

 • Bergstraat 9, besluit tot invordering dwangsommen (8-3-2021)

Groenlo

 • Den Koem 2, besluit tot invordering dwangsommen (8-3-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Vragender

 • Eschrand 30, melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten de inrichting (4-3-2021)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Tichelovenweg 1, 4 m3 (in periode 18-3 t/m 15-4-2021) (5-3-2021)
 • Koerboom 9, 7.50 m3 (in periode 22-3 t/m 19-4-2021) (7-3-2021)
 • Veldweg 2, 8 m3 (in periode 20-3 t/m 17-4-2021) (7-3-2021)
 • Lichtenvoordseweg 99A, 3 m3 (in periode 23-3 t/m 20-4-2021) (9-3-2021)
 • Oude Aaltenseweg 11, 20 m3 (in periode 3-4 t/m 1-5-2021) (9-3-2021)

Harreveld

 • Heideweg 4, 3 m3 (in periode 22-3 t/m 19-4-2021) (9-3-2021)

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 39A, 30 m3 (in periode 19-3 t/m 16-4-2021) (4-3-2021)

Lievelde

 • Avinkweg, 50 m3 (in periode 17-3 t/m 14-4-2021) (4-3-2021)
 • Droebertweg 5a, 30 m3 (in periode 18-3 t/m 15-4-2021) (5-3-2021)
 • Oude Lievelderweg 6, 50 m3 (in periode 20-3 t/m 17-4-2021) (7-3-2021)
 • Oude Lievelderweg 4a, 10 m3 (in periode 22-3 t/m 19-4-2021) (8-3-2021)
 • Brakerweg, 10 m3 (in periode 22-3 t/m 19-4-2021) (9-3-2021)

Mariënvelde

 • Trekkersweg 6, 10 m3 (in periode 20-3 t/m 17-4-2021) (5-3-2021)
 • Trekkersweg 1a, 15 m3 (in periode 21-3 t/m 18-4-2021) (8-3-2021)

Zieuwent

 • Boekelderweg 2, 30 m3 (in periode 12-3 t/m 9-4-2021) (5-3-2021)
 • Japikweg 3a, 30 m3 (in periode 22-3 t/m 19-4-2021) (9-3-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Ontwerp wijzigingsplannen

Ontwerp ‘Wijzigingsplan, tweede bedrijfswoning, Kranenkampsweg 2 Zieuwent’
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp wijzigingsplan voor iedereen 6 weken ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Met het ontwerp wijzigingsplan wordt een tweede bedrijfswoning mogelijk gemaakt op het perceel Kranenkampsweg 2 te Zieuwent.

Voor ontwikkelingen van deze omvang dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage
Procedure 1, van 12 maart t/m 22 april 2021, en digitaal raadpleegbaar op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast vindt u de planbestanden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl en ook op deze website. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.WPBUI2014-OW01.

Zienswijze
Procedure 2A en 2 I, van 12 maart t/m 22 april 2021.

 

Anterieure overeenkomsten

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat er in maart 2021 anterieure overeenkomsten ex artikel 6.24 lid 1 Wro zijn afgesloten met

 • De eigenaar van Marhulzenweg 43 in Groenlo, kadastraal bekend gemeente Groenlo, sectie A, nummer 5445. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op een deel van het bestaande pand in gebruik te nemen ten behoeve van een bedrijfswoning.
 • De eigenaar van Huttendijk 8 in Vragender, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie S, nummer 912. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op het plaatsen van twee kleine windmolens binnen het agrarisch bouwvlak op het perceel Huttendijk 8 te Vragender.
 • De eigenaar van Eimersweg 8 in Lievelde, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie P, nummer 875. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op een functieverandering naar wonen en het splitsen van de voormalige boerderij van bovengenoemd perceel.

Omdat de overeenkomsten zijn aangegaan voordat de gevraagde omgevingsvergunningen zijn verleend, worden deze overeenkomst anterieure (voorafgaande) overeenkomsten genoemd. In de anterieure overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelingen op bovengenoemd percelen, de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie
De zakelijke beschrijving ligt voor een periode van zes weken ter inzage, van 12 maart t/m 22 april 2021. U kunt een kopie van de zakelijke beschrijving opvragen bij mevrouw Papen via (0544) 39 34 95.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Verkeersmaatregelen

Wegwerkzaamheden in de Frans ten Boschstraat Lichtenvoorde
Van maandag 15 maart t/m vrijdag 7 mei maart 2021 worden wegwerkzaamheden uitgevoerd in de Frans ten Boschstraat in Lichtenvoorde. Daarvoor worden de navolgende wegvakken afgesloten voor alle verkeer tijdens de hieronder genoemde periodes. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid.

 • 15 maart t/m 20 april
  Frans ten Boschstraat (tussen Goudenregenstraat (incl. kruispunt t/m 22 maart) en Lindestraat)
 • 22 maart t/m 20 april
  Frans ten Boschstraat (tussen Goudenregenstraat en Pastoor Sandersstraat)
 • 29 maart t/m 20 april
  Frans ten Boschstraat (tussen Goudenregenstraat en Antoon Slotstraat)
 • 6 april t/m 7 mei
  Frans ten Boschstraat (tussen Pastoor Sandersstraat en Varsseveldseweg)

Afsluiting Mondragonstraat 15 maart t/m 9 april 2021
Vanwege kabel- en leidingwerkzaamheden wordt de Mondragonstraat (tussen Mondragonstraat 12 en Papendijk) te Groenlo van 15 maart t/m 9 april 2021 afgesloten voor alle verkeer.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.