Bekendmakingen week 10 (08-03-2018)

Overzicht week 10 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Den Sliem 70, plaatsen en reclamezuil voor pand (28-2-2018)
 • Ruurloseweg 24, plaatsen reclame (1-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Albert Schweitzerstraat 13, aanbrengen reclame- en verwijzingsborden (1-3-2018)
 • Bentinckstraat 1, renoveren kap (2-3-2018)
 • Bentinckstraat 3, renoveren kap (2-3-2018)
 • Einsteinstraat 9, verbouwen bedrijfspand (4-3-2018)

Mariënvelde

 • Koolsteeweg 2a, bouwen berging (27-2-2018)

Zieuwent

 • Dorpsstraat 99, aanpassen ramen op de verdieping (28-2-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

Parallelweg 2, slopen t.b.v. herinrichting gebouw 11a/15/15a Nedap (28-2-2018)

Lichtenvoorde

 • Einsteinstraat 9, slopen t.b.v. verbouw pand (4-3-2018)

Vragender

 • Huttendijk 12, verwijderen asbest (26-2-2018)

Zieuwent

 • Lanthersweg 4, verwijderen asbest (2-3-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg vml. 30b, bouwen woning met schuur

Inzage

 • Procedure 1 van 9-3-2018 t/m 19-4-2018

Zienswijze

Procedure 2A van 9-3-2018 t/m 19-4-2018

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Emmasingel 66, bouwen carport (27-2-2018)
 • Barkenkamp 11, plaatsen reclame en verplaatsen vlaggenmasten (28-2- 2018)
 • Lambert Verreijckenstraat 24, bouwen schuur (28-2-2018)

Lichtenvoorde

 • Klaasbos 17, plaatsen erfafscheiding (26-2-2018)
 • Havik 25, bouwen woning (5-3-2018)

Lievelde

 • Kloezedijk 4a: kap 1 berk (reden: berk staat te dicht op een monumentale eik, waardoor de groei wordt belemmerd. De berk groeit scheef en hangt over Kloezedijk (2-3-2018)

Zieuwent

 • Kevelderstraat 4, bouwen toegangspoort (26-2-2018)
 • Zegendijk 34, intern verbouwen woonboerderij (28-2-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Tapperij van Ooijen, Rapenburgsestraat 5, 7131 CV Lichtenvoorde: 11-03-2018, 17:00-22:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Holterhoekseweg 6: paasvuur 50 m3 (3-3-2018)

Harreveld

 • Lindeboomweg 26a: 8 m3 (3-3-2018)

Lichtenvoorde

 • Lakendijk 1: 20 m3 (7-3-2018)

Lievelde

 • Kloezedijk 1: 30 m3 (6-3-2018)
 • De Stegge 4: 15 m3 (6-3-2018)

Mariënvelde

 • Koolsteeweg 8a: 9 m3 (6-3-2018)
 • Kroosdijk 7: 25 m3 (7-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerp wijzigingsplan woningsplitsing

Ontwerp wijzigingsplan ‘‘woningsplitsing Oude Lievelderweg 2 Lievelde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een splitsing van de voormalige boerderij in twee wooneenheden op het perceel Oude Lievelderweg 2 te Lievelde.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, 9 maart 2018 tot en met 19 april 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl  en ook op deze website (vanaf 9 maart). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2004-OW01".

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 9 maart 2018 tot en met 19 april 2018.

Vastgestelde wijzigingsplannen

Vastgesteld wijzigingsplan “Kroosdijk 2 Harreveld omzetting agrarisch bouwvlak naar woonbestemming”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd vastgesteld wijzigingsplan met ingang van 9 maart 2018 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).

Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch met waarden-Landschapswaarden’ met bouwvlak in de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Agrarisch met waarden- Landschapswaarden’. Er worden geen nieuwe woningen gerealiseerd op het perceel. Het nieuwe erf wordt landschappelijk ingepast.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer heeft met de gemeente een overeenkomst afgesloten.

Inzage

Procedure 1, van 9 maart tot en met 19 april 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl (link met IMRO code) en ook op deze website (link naar Dezta) (vanaf 9 maart). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2002-VG01".

Beroep

Procedure 4B, van 9 maart tot en met 19 april 2018.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Holterhoekseweg 6: paasvuur van maximaal 50 m3 op 1 april 2018 (1e Paasdag) (3-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Open Zondag 8 april Lichtenvoorde

Vanwege de Open Zondag in het centrum van Lichtenvoorde worden de Markt en omliggende straten op zondag 8 april 2018 van 11.00 - 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Ophangen spandoek in Rapenburgsestraat ter aankondiging collecte Nationaal MS Fonds in week 47: 19 t/m 24 november 2018 (2-3-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing