Bekendmakingen week 10 (07-03-2019)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Beltrumsestraat 34, verbouwen bovenwoning tot 2 woningen (28-2-2019)
 • Oude Papendijk 12, bouwen kapschuur (1-3-2019)
 • Wagenmaker 1, plaatsen schutting (3-3-2019)

Lichtenvoorde

 • Rossinistraat 2, verbouwen woning (28-02-2019)
 • Broekboomstraat 17-19, restaureren gevel (1-3-2019)
 • Rapenburgsestraat 2, restaureren gevel (1-3-2019)
 • Martin Leliveltstraat 44a, uitbreiden woning en bouwen schuur met carport (3-3-2019)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Nieuwstad 8, plaatsen schutting (27-2-2019)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Eibergseweg 13 en 15 en Willem Neerfeltstraat 10 en 12, plaatsen erfafscheidingen (25-2-2019)
 • Lichtenvoordseweg 25, verbouwen en uitbreiden woonhuis (27-2-2019)
 • Eibergseweg 3, plaatsen dakkapel (28-2-2019)
 • Eschweg 15, aanleggen nieuwe uitweg (05-03-2019)

Harreveld

 • Aagtemanweg 10b, legaliseren tijdelijke woonunit (28-2-2019)
 • Kerkstraat 45, plaatsen bijbehorend bouwwerk (28-2-2019)

Lichtenvoorde

 • Esdoornstraat 7, plaatsen dakopbouw (25-2-2019)
 • Pastoor Sandersstraat 11, uitbreiden woonhuis (27-2-2019)
 • Delstraat 22, verbreden uitweg (5-3-2019)

Mariënvelde

 • Koolsteeweg 5, gebruik dienstwoning als plattelandswoning (28-2-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Meldingen kap

Onderstaande bomen zijn niet kapvergunningplichtig en hoeven alleen gemeld te worden.

Mariënvelde

 • Pastoor Deperinkweg 41, vellen populieren en wilgen i.v.m. dunning groensingel en vrijzetten van de monumentale boerderij

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • H.R.Z. 't Zwaantje, Zieuwentseweg 1, 7131 LA Lichtenvoorde, 08-03-2019, 19.30 tot 01.00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Lichtenvoordseweg 97, 30m3
 • Winterswijkseweg 88, 10m3

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 6a, 20m3
 • Rector Hulshofstraat 16, 10m3
 • Varsseveldseweg 93, 20m3

Lichtenvoorde

 • Japikweg 1, 6m3

Lievelde

 • Gasteveldsdijk 7, 8m3
 • De Stegge 5, 20m3
 • De Stegge 8, 7m3
 • Oude Lievelderweg 4a, 10m3

Vragender

 • Heringsaweg 10, 20m3

Zieuwent

 • Zegendijk 20, 15m3
 • Oude Maat 8, 50m3
 • Ruurloseweg 34, 4m3
 • Koolsweg 6, 10m3
 • Kevelderstraat 8, 25m3
 • Nijlandsdijk 1, 10m3

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerpbestemmingsplan

‘Dorpskern Lichtenvoorde herziening Antoniushove Lichtenvoorde’

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een herontwikkeling, door middel van nieuwbouw, waarbij de Antoniushove wordt getransformeerd naar individueel beschut wonen voor mensen met een (intensieve) zorgvraag.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 8 maart tot en met 18 april 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 8 maart). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPLIC106-OW01".

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 8 maart 2019 tot en met 18 april 2019.

Vastgesteld wijzigingsplan

Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan ‘Winterswijkseweg 62 en 64 Vragender’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 8 maart 2019 zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door het college van Oost Gelre op 26 februari 2019 vastgesteld wijzigingsplan:

‘Winterswijkseweg 62 en 64 Vragender’ welke voorziet in een wijziging in de bestemming ‘Wonen’ voor het perceel Winterswijkseweg 62 te Vragender waarbij de voormalige boerderij kan worden gesplitst in twee wooneenheden. Deze wijziging in de bestemming ‘Wonen’ alleen mogelijk is door aanpassing van het agrarisch bouwvlak voor het perceel Vragenderweg 64 te Vragender. Dit plan is dan ook een wijziging in de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ waarbij het agrarisch bouwvlak voor het perceel Winterswijkseweg 64 Vragender wordt aangepast.

Het wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld.  Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.WPBUI2009-VG01.

Inzage

Procedure 1, van 8 maart t/m 18 april 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 8 maart). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2009-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 8 maart 2019 t/m 18 april 2019, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de vaststelling van het wijzigingsplan.

Besluit omgevingsvergunning

Hemmeledijk 1, 1a Lievelde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in splitsing van de voormalige boerderij op het perceel Hemmeledijk 1, 1a te Lievelde.

Inzage

Procedure 1, van 11 maart t/m 21 april 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 11 maart). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2012-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 11 maart t/m 21 april 2019.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Imkersvereniging Groenlo, organiseren bijenmarkt op 27 april 2019 op een parkeerplaats tegenover de Lidl winkel aan de Buitenschans, tussen 8.00 en 12.30 uur (1-3-2019)

Lievelde

 • Avinkweg 5, organiseren kofferbakverkoop/rommelmarkt nabij de manege ‘de Grolse Veste’ op zaterdag 8 en zondag 9 juni 2019 (1-3-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Vishandel Asteleijner, standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante van 2 maart 2019 tot en met 31 december 2020 op de standplaatsstrook tegenover de Lidl winkel aan de Buitenschans op de zaterdag (28-02-2019)

Mariënvelde

 • EHBO Zieuwent-Mariënvelde, houden collecte van 25 t/m 30 maart 2019 (05-03-2019)

Zieuwent

 • EHBO Zieuwent-Mariënvelde, houden collecte van 25 t/m 30 maart 2019 (05-03-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing