Bekendmakingen week 10 (05-03-2020)

Overzicht week 10

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Matthijs van Dulkenstraat 5, realiseren nagelstudio/kapsalon (25-2-2020)
 • Oostendorperdiek 19, verbouwen woonhuis (29-2-2020)
 • Oude Klaverdijk (ongenummerd), bouwen woning (2-3-2020)

Lichtenvoorde

 • Van Heijdenstraat 2, bouwen berging (27-2-2020)

Lievelde

 • Parallelweg 10-24, bouwen hottub (27-2-2020)
 • Parallelweg 10-48, bouwen hottub en zwembad (27-2-2020)

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg 9, bouwen bijgebouw (26-2-2020)

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 51, verbouwen bedrijfswoning (24-2-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Herman Harmsenstraat 11a, verwijderen asbest (27-2-2020)

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg 9, slopen bijgebouw (26-2-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Kerkhoflaan 20, bouwen dakkapel (26-2-2020)

Lievelde

 • Hollandse Schans 22, bouwen woning (24-2-2020)

Vragender

 • Vragenderweg 69, bouwen ketelhuis (27-2-2020)

Zieuwent

 • Boekelderweg 3, herbouwen bijgebouw, legaliseren reclamebord en gebruiken gedeelte bijgebouw als yogastudio en atelier t.b.v. voedselbos (26-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning

Lievelde

 • Heringsaweg 18, verlengen openingstijden Uitspatting Besselinkschans op bepaalde data in 2020 (verlengd tot 11-4-2020)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Rapenburgsestraat 26, melding voor het starten van een bedrijf zijnde een restaurant (272-2020)

Vragender

 • Meddoseweg 3, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het beëindigen van de vleesvarkenstak; het vergroten van de (melk) rundveetak; het gedeeltelijk slopen van een vleesvarkensstal: in gebruik name van stalling voor vleesstieren en het bouwen van een werktuigenberging en stalling jongvee (24-2-2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Vragender

 • Oude Winterswijkseweg 31, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning naar aanleiding van BBT-conclusies (26 februari 2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing (van 5-03-2020 t/m 15-04-2020)

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Hotel 't Zwaantje Lichtenvoorde B.V., Zieuwentseweg 1, 7131 LA Lichtenvoorde, 29-2-2020 van 20.00 - 01.00 uur
 • Tapperij van Ooijen B.V., Rapenburgsestraat 3, 7131 CV Lichtenvoorde, 1-3-2020, van 16.00 - 22.00 uur
 • Hotel 't Zwaantje Lichtenvoorde B.V., Zieuwentseweg 1, 7131 LA Lichtenvoorde, 7-3-2020 van 20:00 - 01:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Mariënvelde

 • Scheiddijk 27, 10 m3 (in periode 14-3 t/m 11-4-2020) (26-2-2020)

Vragender

 • Winterswijkseweg 61, 3 m3 (in periode 23-3 t/m 20-4-2020) (3-3-2020)

Zieuwent

 • Kevelderstraat 1, 40 m3 (in periode 13-3 t/m 10-4-2020) (29-2-2020)
 • Oude Maat 5, 10 m3 (in periode 15-3 t/m 12-4-2020) (3-3-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Koopzondag met modeshow op de Markt op 5 april 2020 (28-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Ontheffingen rijden op gesloten wegvakken

 • Voor het uitvoeren van (onderhouds)werkzaamheden aan de openbare verlichting heeft Heijmans Infra BV ontheffing gekregen voor het rijden met voertuigen op gesloten wegvakken, voet- en fietspaden en voetgangersgebieden in beheer van de gemeente Oost Gelre. Deze ontheffing geldt t/m 31 december 2024 (28-2-2020)
 • Voor het beheer en onderhoud aan de openbare ruimte heeft ROVA Regio Achterhoek ontheffing gekregen voor het rijden op gesloten wegvakken, voet- en fietspaden en voetgangersgebieden in beheer van de gemeente Oost Gelre. Deze ontheffing geldt t/m 31 december 2025 (28-2-2020)
 • Voor het beheer en onderhoud aan de openbare ruimte heeft het serviceteam van de gemeente Oost Gelre ontheffing gekregen voor het rijden op gesloten wegvakken, voet- en fietspaden en voetgangersgebieden in beheer van de gemeente Oost Gelre. Deze ontheffing geldt t/m 31 december 2026 (28-2-2020)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Rapenburgsestraat 20, exploiteren van openbare inrichting De Koppelpaarden Exploitatie BV (26-2-2020)
 • Rapenburgsestraat 20, uitoefenen horecabedrijf De Koppelpaarden Exploitatie BV (26-2-2020)
 • Rapenburgsestraat 20, plaatsen terras voor horecagelegenheid De Koppelpaarden Exploitatie BV(26-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.