Bekendmakingen week 1 (7-1-2021)

Overzicht week 1 2021

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Redoute ongenummerd, bouwen bedrijfshal met showroom (30-12-2020)

Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 2, vervangen T-Mobile antenne op dak van toren (16-12-2020)
 • Raadhuishof, bouwen 8 woningen (30-12-2020)
 • Oude Aaltenseweg 70, bouwen kapschuur (30-12-2020)
 • Galileistraat 14, bouwen overkapping (30-12-2020)

Vragender

 • Heelweg 1, verbouwen kerk tot 9 wooneenheden (28-12-2020)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

 

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Vragender

 • Heelweg 1, slopen t.b.v. verbouwen kerk tot 9 wooneenheden (24-12-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Raadhuishof, bouwen 10 woningen (oude aanvraag) (ingetrokken per 30-12-2020)

 

Buiten behandeling aanvraag

Groenlo

 • Oranjestraat 5, toestaan wonen in pand (04-01-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Nijverheidsstraat 14, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het uitbreiden van de inrichting met een productiehal voor het wassen van kunststofkorrels (21 december 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Groenlo

 • Veldpapenweg 5, vergunning voor het veranderen van het bedrijf en voor het ambtshalve aanpassen n.a.v. BBT conclusies

Bezwaar
Procedure 4A is van toepassing van 7 januari tot en met 17 februari 2021

 

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

 • de Riette 3, 50 m3 (in periode 13-1 t/m 10-2-2021) (30-12-2020)
 • Rector Hulshofstraat 10b, 5 m3 (16-01 t/m 13-2-2021) (5-1-2021)

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg 6, 10 m3 (in periode 12-1 t/m 9-2-2021) (29-12-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning twee kleine windmolens Huttendijk 8 Vragender'

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor het perceel Huttendijk 8 Vragender vanaf 8 januari 2021 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit “bouwen” en “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. De omgevingsvergunning voorziet in het realiseren van twee kleine windmolens aan de Huttendijk 8 te Vragender.

Inzage
Procedure 1, van 8 januari 2021 t/m 18 februari 2021, en digitaal raadpleegbaar op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl) en ook op deze website.Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBBUI2028-OW01.

Zienswijze
Procedure 2 A en 2 I, van 8 januari 2021 t/m 18 februari 2021.