Bekendmakingen week 1 (04-01-2018)

Overzicht week 1 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Willem van Nassaustraat 11, bouwen verdieping op bestaande uitbouw (27-12-2017)

Lichtenvoorde

 • Vondelstraat 2 t/m 8, legalisatie erfafscheiding (23-12-2017)
 • Vondelstraat 8, legalisatie appartement (23-12-2017)
 • Rembrandtplein 8, legalisatie appartement (23-12-2017)
 • Sleedoornstraat, vervangen voetgangersbrug (22-12-2017)
 • Nieuwe Maat 9, verbouw kantoorruimte naar woonruimte en realiseren slaapkamer op de verdieping (27-12-2017)
 • Galileistraat 41, verplaatsen bestaande terreinafscheiding (27-12-2017)

Lievelde

 • Oude Lievelderweg 2, verbouw bijgebouw (22-12-2017)

Zieuwent

 • Kevelderstraat 4, plaatsen afrastering met pilaren en poort (23-12-2017)

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen (verdagen)

Groenlo

 • Eibergseweg 1, verbouwen Villa Adriana (tot 9-2-2018)
 • Boksveenweg 1a, bouwen schuurwoning t.p.v. voormalige boerderij (tot 14-2-2018)

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Vragender

 • Heelweg 8, melding voor het veranderen van de inrichting in hoofdzaak zijnde het bouwen van een emissiearme stal voor melkkoeien en een toename van het aantal vleesstieren en melkrundvee in een bestaande stal (27 december 2017)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Facetbestemmingsplan parkeren’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een parkeernormenregeling. De huidige parkeernormenregeling staat in de gemeentelijke bouwverordening en komt door een wetswijziging te vervallen. De parkeerregeling wordt daarom in de bestemmingsplannen opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op landelijk geldende kengetallen.

Dit bestemmingsplan regelt welke parkeernormen van toepassing zijn op ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied en in de kernen Lichtenvoorde, Groenlo en Mariënvelde. In de eigen bestemmingsplannen voor de kernen Zieuwent, Lievelde, Vragender en Harreveld wordt een vergelijkbare parkeerregeling opgenomen.

Inzage

Procedure 1, van 22  december 2017 tot en met 1 februari 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 22 december). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPPAR1800-OW01". De nota parkeernormen ligt ook ter inzage: Nota parkeernormen (pdf - 2 Mb)

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 22 december 2017 tot en met 1 februari 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.