Bekendmakingen week 1 (02-01-2020)

Overzicht week 1

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Europaweg 9, tijdelijk plaatsen 2 Tiny Houses (20-12-2019)
 • Galileistraat 10, bouwen docshelter (20-12-2019)

Vragender

 • Meddoseweg 3, bouwen en werktuigenberging (20-12-2019)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • De Schans 3, bouwen woning (20-12-2019)
 • Notenboomstraat 10, bouwen garage/schuur (23-12-2019)
 • Oostermeenweg 23, oprichten zorgerf (23-12-2019)

Harreveld

 • Lindeboomweg 30, bouwen dierenverblijf (19-12-2019)

Zieuwent

 • Pastoor Zanderinkstraat 30, gedeeltelijk slopen monument (silocomplex) (20-12-2019)
 • Dorpsstraat 21, verbouwen van winkel tot woning (24-12-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Café Hogenkamp, organiseren Nieuwjaarsbal in tent aan Weijenborgerdijk en in tent op grasveld, hoek Weijenborgerdijk/Vragenderweg op woensdag 1 januari 2020 (21-12-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Afsluiting Beltrumsestraat 6 en 7 januari 2020

Vanwege werkzaamheden wordt de Beltrumsestraat (tussen Lepelstraat en Walstraat) van 6 januari, 7.00 uur, tot 7 januari, 17.00 uur, afgesloten voor alle verkeer.

Afsluiting Eschrand van 6 januari t/m 30 april 2020

De nieuwbouwlocatie Eschrand in Vragender wordt woonrijp gemaakt. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de Eschrand van 6 januari t/m 30 april 2020 afgesloten. Woningen zijn beperkt bereikbaar zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Rietberg Horeca VOF, uitoefenen slijtersbedrijf (slijterij van Ooijen) aan de Rapenburgsestraat 3 (20-12-2019)
 • Rietberg Horeca VOF, exploiteren openbare inrichting (café Van Ooijen) aan de Rapenburgsestraat 3 (20-12-2019)
 • Rietberg Horeca VOF, uitoefenen horecabedrijf (café Van Ooijen) aan de Rapenburgsestraat 3 (20-12-2019)
 • Rietberg Horeca VOF, plaatsen terras (café Van Ooijen) aan de Rapenburgsestraat 3 (20-12-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Oost Gelre

In de vergadering van 17 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre de ‘Beleidsregels Jeugdhulp’ vastgesteld.

In de Beleidsregels wordt onder andere beschreven hoe de toegangsprocedure tot de jeugdhulp geregeld is, hoe het onderzoek vorm krijgt, welke individuele voorzieningen er onder andere zijn en wat de afweging is die gemaakt wordt bij de beoordeling om al dan niet een individuele voorziening te verstrekken. De Beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2020.

U kunt de volledige tekst van de Beleidsregels vinden op de pagina Beleidsnota’s en beleidsregels – maatschappelijk zorg en welzijn.