Woonvisie kleine kernen positief ontvangen

Donderdag 26 september inloopmiddag aangescherpte woonvisie

De dorpsbelangenorganisaties hebben samen met de gemeente een Woonvisie kleine kernen opgesteld en gepresenteerd. Na een goedbezochte informatiebijeenkomst is de visie ter inzage gelegd. Wethouder Porskamp is blij met de respons: “De reacties op de visie zijn overwegend positief. Dat laat zien dat er draagvlak voor is. Wel zijn er kritische kanttekeningen bij bepaalde locaties. Daar moeten we goed naar kijken. Alle reacties worden nu uitgewerkt en gebruikt om de visie aan te scherpen. Die lichten we op donderdag 26 september toe tijdens een inloop in het gemeentehuis.”

Behoefte aan woningen

De woningmarkt zit in de lift, ook in de kleine kernen. Er is nauwelijks woningaanbod, bijv. voor starters en senioren die op zoek zijn naar betaalbare, levensloopbestendige en duurzame woningen. Aan de andere kant willen we leegstand in de toekomst voorkomen. Daarom zijn in gezamenlijk overleg de woningbouwkansen per kern in beeld gebracht en in een Woonvisie kleine kernen vertaald. Naast de al bestaande plannen willen we de komende twee jaar zo’n 15 woningen extra realiseren in elke kleine kern.

Nieuwe initiatieven

De reacties op de Woonvisie kleine kernen geven aan dat de inwoners zich betrokken voelen bij deze belangrijke ontwikkeling, meent wethouder Porskamp. “Aan de reacties kun je zien dat mensen er goed over nagedacht hebben. Het was ook leuk om reacties te zien van initiatiefnemers die locaties aanbieden die wij nog niet op het oog hadden. Natuurlijk waren er ook kritische kanttekeningen, maar vooral met het doel om het plan beter te maken.”

Besluitvorming

In afstemming met de dorpsbelangenorganisaties is de visie verder aangescherpt. Ook hebben we gesprekken gevoerd met initiatiefnemers en met mensen die hele specifieke vragen of reacties hebben ingeleverd. Het college van B&W neemt dinsdag 17 september een besluit over de Woonvisie kleine kernen. Wanneer het college positief beslist wordt die tijdens de raadsvergadering van 15 oktober inhoudelijk besproken (1 oktober in de commissie).

Inloopmiddag/avond

Om alle inwoners in de gelegenheid te stellen de definitieve Woonvisie kleine kernen in te zien en hier vragen over te stellen, organiseren wij op donderdag 26 september van 16.00 tot 19.00 uur een inloop in het gemeentehuis. Mocht u op dit moment vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marloes Kos, via mail naar kleinekernen@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer (0544) 39 35 35.

De gemeenteraad heeft 15 oktober unaniem de Woonvisie kleine kernen vastgesteld. Ga naar de definitieve versie van de Woonvisie.