Voortgang procedure RMS Groenlo

Het bedrijf RMS Nederland BV is van plan om op het regionale bedrijventerrein Laarberg in Groenlo een bioraffinagefabriek te bouwen. In 2018 heeft de provincie Gelderland hiervoor een omgevingsvergunning verstrekt. De rechtbank heeft deze vergunning echter vernietigd na beroep door diverse belanghebbenden. Het bedrijf is nu aan zet om uiterlijk 31 maart 2020 aanvullende informatie aan te leveren voor een nieuw ontwerpbesluit.

Door bioraffinage wil RMS mest uit de regio verwerken en duurzame groene energie produceren uit rest- en afvalstromen. Vanaf 2016 heeft RMS stappen gezet om de benodigde vergunningen te verkrijgen. Namens het bevoegd gezag provincie Gelderland voeren de omgevingsdiensten Achterhoek en Regio Nijmegen de procedures voor de omgevingsvergunning uit.

Mer-beoordeling en omgevingsvergunning

Op 27 juni 2016 is door RMS een aanmeldnotitie Mer-beoordeling ingediend. Een Mer- beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of door een besluit over een omgevingsvergunning belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen optreden. Op 11 augustus 2016 is besloten dat er voor de plannen van RMS geen Mer-procedure noodzakelijk is.

RMS heeft vervolgens op 29 maart 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een installatie voor bioraffinage op industrieterrein De Laarberg in Groenlo. De aangevraagde omgevingsvergunning is verleend op 1 november 2018.

Beroep en uitspraak Rechtbank Gelderland

Door diverse belanghebbenden is beroep ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning. Op 22 mei 2019 is het Mer-beoordelingsbesluit en de omgevingsvergunning inhoudelijk behandeld bij de Rechtbank Gelderland. Op 27 juni 2019 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan. De omgevingsvergunning is vernietigd.

De Rechtbank is van oordeel dat onvoldoende duidelijk is gemaakt waarom het oprichten van de inrichting geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu. De punten die beter gemotiveerd moeten worden gaan over energie-efficiëntie, het lozen van afvalwater en de gevolgen van het aanpassen van het proces voor geur en de stikstofuitstoot. De Rechtbank oordeelt dat het Mer- beoordelingsbesluit en enkele voorschriften in de vergunning aangepast moeten worden. De Rechtbank heeft ons opgedragen om een nieuw besluit te nemen, met inachtneming van de uitspraak.

Naast een omgevingsvergunning zijn voor RMS ook een Waterwetvergunning en een vergunning Wet natuurbescherming verleend. Net als de omgevingsvergunning, zijn ook deze vergunningen vernietigd door de Rechtbank. Ook voor deze procedures heeft de Rechtbank de bevoegde gezagen opgedragen om nieuwe besluiten te nemen.

Vervolg procedures

Na de uitspraak van de Rechtbank is RMS gevraagd om een nieuwe aanmeldnotitie Mer-beoordeling op te stellen. Daarnaast moet het bedrijf de aanvragen voor de verschillende vergunningen aanvullen met meer gegevens over energie, het afvalwater, geur en stikstof. Deze aanvullende gegevens moeten uiterlijk 31 maart 2020 door RMS zijn ingediend. Wij toetsen vervolgens of de aanvullende gegevens volledig zijn. Zodra voldoende aanvullende gegevens beschikbaar zijn worden nieuwe ontwerpbesluiten opgesteld.

Op dit moment kan de Omgevingsdienst nog niet aangeven wanneer de nieuwe ontwerpbesluiten gepubliceerd kunnen worden. Zodra dat wel duidelijk is informeren wij u daarover.

Publicaties

Op de website www.odrn.nl onder dossiers kunt u vanaf eind maart alle gepubliceerde besluiten en bijbehorende stukken vinden. Op deze website publiceren we ook de nieuwe aanvraag zodra deze ontvankelijk is. Zo kunt u alle officiële publicaties blijven volgen over RMS. Met vragen kunt u een mail sturen naar Wim Halfman via wim.halfman@odachterhoek.nl.