Verkeersonderzoeken Groenlo

We voeren in Groenlo 2 verkeersonderzoeken uit. Het ene onderzoek gaat over het parkeren in Groenlo. Het andere onderzoek betreft de kruising Winterswijkseweg - Oude Winterswijkseweg. Hieronder een korte toelichting op de onderzoeken.

Parkeeronderzoek Centrum

Op donderdag 5 juli tot zaterdag 7 juli wordt in en rond de binnenstad van Groenlo een parkeeronderzoek uitgevoerd. Doel is te achterhalen hoe hoog de parkeerdruk is, hoe lang er geparkeerd wordt en met welk doel of motief.

Programma Stad Groenlo

In het Programma Stad Groenlo zijn verschillende maatregelen opgenomen om de aantrekkingskracht van Groenlo te vergroten. Een aantal daarvan is uitgevoerd, zoals het autovrij maken van de Markt. Ook is sinds kort het parkeerterrein Wheme opnieuw ingericht. Toch is een veel gehoorde klacht het tekort aan parkeervoorzieningen in de binnenstad. Een goed moment om nu inzicht te krijgen in het daadwerkelijke gebruik van alle parkeervoorzieningen.

Uitvoering

Het onderzoek wordt elke dag uitgevoerd van 06.00 uur tot 23.00 uur. Het moet inzicht geven in het patroon van aankomst en vertrek van parkeerders. Op basis hiervan kunnen we een inschatting maken van het parkeermotief: zijn het bezoekers, werknemers of bewoners? Hiermee krijgen we een goed beeld van het gebruik van de parkeervoorzieningen in en om de binnenstad.

Kaartje van de binnenstad van Groenlo
Het gebied waarbinnen het parkeeronderzoek wordt uitgevoerd in de binnenstad van Groenlo.

Kruising Winterswijkseweg – Oude Winterswijkseweg

Nu de N18 enige tijd open is zijn de effecten van de nieuwe weg op het onderliggende wegennet zichtbaar. Een locatie die vaak ter sprake komt is de combinatie van de kruispunten Winterswijkseweg – Oude Winterswijkseweg en de Oude Winterswijkseweg – Parallelweg. Beter bekend als het kruispunt bij de Rabobank en NEDAP.

Theorie en praktijk

In de jaren van ontwikkeling van de nieuwe N18 zijn verschillende berekeningen (met verkeersmodellen) uitgevoerd om de effecten in te schatten van de nieuwe weg. Een juiste inschatting bleek lastig te maken. Ook hebben wij destijds zelf een onderzoek laten uitvoeren naar de ontsluiting van Groenlo. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de ontsluiting van Groenlo voldoende veilig kon worden afgewikkeld. Maar ook blijkt dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie.

Uitvoering

Het onderzoek wordt uitgevoerd op dinsdag 3 juli tijdens de ochtendspits en avondspits. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een drone. De vluchten met de drone zijn uitgevoerd door HighScan Drone Solutions. Zij zijn volledig gecertificeerd om zulke vluchten uit te voeren en handelen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast wordt ook een schouw uitgevoerd door een verkeerskundig adviseur.

Van onderzoek naar oplossingen

Verkeersveiligheid vinden wij erg belangrijk. Wij horen en zien dat zich in de huidige situatie toch knelpunten voordoen. Daarom gaan wij daar nu onderzoek naar doen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan meer specifiek een oplossing worden bedacht. In of na de zomer zullen wij met alle belanghebbenden in gesprek gaan. Dus zowel met bewoners, belangengroepen als omliggende bedrijven.