UPDATE - Mededeling gemeente n.a.v. veiligheid kunstgrasvelden

Begin 2017 is er het nodige te doen geweest over de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat in kunstgras. In Oost Gelre hebben 3 voetbalverenigingen kunstgras met rubbergranulaat. Het college van B&W heeft toen overleg gehad met de voorzitters van deze voetbalclubs. In goed overleg is toen aangesloten bij het advies van het RIVM, de GGD, de Vereniging Sport en Gemeenten en de KNVB.

12 okt.   >> Update gezondheidsrisico’s rubbergranulaat in kunstgras

Op 11 oktober 2017 is in het programma Zembla opnieuw gesproken over de risico’s van rubbergranulaat in kunstgras, meer specifiek over de samenstelling van de onderlaag van deze kunstgrasvelden. Nu gaat het over de milieurisico’s, bijvoorbeeld over de invloed op de waterkwaliteit en de bodem. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan het RIVM opdracht gegeven nader onderzoek te doen naar de mogelijke milieueffecten.

Het college ziet op dit moment geen aanleiding om haar standpunt ten aanzien van sporten op kunstgras met rubbergranulaat te wijzigen. Het college volgt daarin het advies van het RIVM en van de Vereniging Sport en Gemeenten.

20 febr. >> Update n.a.v. uitzending tv-programma Zembla

Op 15 februari heeft het tv-programma Zembla opnieuw aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat in kunstgras. Het RIVM ziet in deze uitzending geen aanleiding om haar advies bij te stellen. Het RIVM blijft bij haar advies dat het verantwoord is om te sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. De GGD, de KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten sluiten zich hier bij aan. Ook de gemeente Oost Gelre sluit zich bij het advies van het RIVM aan.  Lees de toelichting van het RIVM

20 dec. >> Update onderzoek rubbergranulaat in kunstgras

Vandaag heeft het RIVM de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s bij het spelen op kunstgras met rubbergranulaat. In onze gemeente spelen de SV Grol, Longa’30 en RKZVC op kunstgras, ingestrooid met rubbergranulaat.

De conclusie van het RIVM is als volgt: “Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten.”

Wethouder sport Jos Hoenderboom volgt het advies van het RIVM op. Maar de gemeente zal uiteraard het volledige rapport bestuderen en ook eigen conclusie daar uit trekken. De gemeente zal dit doen in overleg met de voorzitters van de voetbalverenigingen, maar bijvoorbeeld ook met de GGD.

Alle informatie over het onderzoek door het RIVM staat op haar website.

4 nov. >> Voortgang onderzoek kunstgrasvelden

Het RIVM is deze week gestart met de monstername van rubbergranulaat op 100 sportvelden in Nederland. Hiermee wordt een representatief beeld verkregen van de samenstelling van het granulaat.

Op 6 plekken op het veld worden monsters genomen. Per plek wordt minimaal 1 liter granulaat met een stofzuiger opgezogen en in een glazen fles meegenomen naar het laboratorium. In het lab wordt het rubbergranulaat geanalyseerd.

Werkwijze onderzoek

Het RIVM is op verschillende manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid. Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM alle relevante wetenschappelijke publicaties. Deze bevindingen worden gecombineerd met het veldonderzoek waarmee duidelijk moet worden welke stoffen voorkomen in het rubbergranulaat.

Een ander onderdeel van het onderzoek is dat we met een selectie uit de verkregen monsters in het lab gaan kijken in welke mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrij kunnen komen. Denk hierbij aan huidcontact of het inslikken van het granulaat.

Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de aanpak en resultaten van internationale onderzoeken. Daarnaast is de onderzoeksopzet ter toetsing voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie.

Meer informatie op:

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/RIVM_start_veldonderzoek_naar_rubbergranulaat

of op:  http://sportengemeenten.nl/dossiers/kunstgras-en-gezondheid/

11 okt. >> Update 11 oktober 2016

Maandag 10 oktober was er een vervolgoverleg tussen KNVB, de Vereniging Sport en Gemeenten en het RIVM. Dat overleg betrof de onrust met betrekking tot mogelijke gezondheidsrisico's bij het sporten op met rubber ingestrooide kunstgrasvelden.

Blijven sporten op kunstgras

In de vergadering heeft het RIVM (Rijksinstituut voor veiligheid en milieu) nogmaals benadrukt dat sporten op met rubber ingestrooid kunstgras gewoon mogelijk is. De KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten steunen deze opvatting en hebben volledig vertrouwen in het RIVM.

Al eerder heeft ook de GGD Noord- en Oost  Gelderland het advies van het RIVM overgenomen.

Het college van B&W van Oost Gelre schaart zich achter het advies van het RIVM en de GGD en ziet geen aanleiding om op dit moment maatregelen te nemen ten aanzien van kunstgrasvelden in Oost Gelre.

Uitgebreid onderzoek

Er wordt door het RIVM een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de gezondheidsrisico’s van rubberkorrels in kunstgras. Dit onderzoek, in  opdracht van het ministerie van VWS, wordt eind 2016 opgeleverd.  Zodra de onderzoeksopzet gereed is, wordt deze online gepubliceerd.

Van veldonderzoek tot literatuurstudie

Onderdeel van het onderzoek is dat, in samenwerking met de KNVB, alle met rubber ingestrooide kunstgrasvelden in kaart worden gebracht. Ook wordt gekeken naar andere rubber ingestrooide velden, zoals sommige playgrounds. Van 50 tot 100 velden worden monsters genomen om de samenstelling van het ingestrooide rubber te controleren op schadelijke stoffen voor de volksgezondheid. Daarnaast wordt een literatuurstudie verricht naar de resultaten van diverse internationale onderzoeken.

Informatie

RIVM: Sporten op kunstgrasvelden

GGD: http://www.ggdnog.nl/nieuws-2/item/publiek-nieuws/kunstgrasvelden-2

_____________________________________

06 okt. >> Mededeling RIVM: Sporten op kunstgrasvelden

Publicatiedatum: 06-10-2016

“Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.

Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden INDUSTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.“

Mededeling GGD Noord- en Oost Gelderland

“Op dit moment is er veel aandacht in de media over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden. Wij begrijpen de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden.

De GGD volgt hierin het advies van het RIVM. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.”

http://www.ggdnog.nl/nieuws-2/item/publiek-nieuws/kunstgrasvelden-2