Update Integraal Verkeersprogramma Oost Gelre 2014-2024

Het college heeft 19 oktober ingestemd met het voorleggen aan de raad van aanpassingen aan het gemeentelijke Verkeersprogramma 2014-2024. De aanpassingen zijn:

  • 30 km/uur binnen de bebouwde kom
  • Verbod op doorgaand vrachtverkeer
  • Extra verbinding zuidelijke woonwijken Lichtenvoorde

Wethouder Karel Bonsen: “Het gemeentelijk verkeersprogramma is sinds het opstellen nu voor het grootste deel gerealiseerd. De grootste aanpassing voor Groenlo is het gereedkomen van de huidige N18. Er staan nog enkele ruimtelijke ontwikkelingen met effect voor het verkeer op de planning (o.a. afsluiting kruispunt Zieuwentseweg – N18 en de sporthal Groenlo). Om deze reden is een tussentijdse update van het beleid gedaan en is een doorkijk gemaakt naar de komende jaren.”

Inwoners denken mee

Inwoners en andere betrokkenen hebben meegedacht over de mobiliteitsupdates van maart 2021. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en aanvullingen op de aanpassingen in mobiliteit.

Binnen de bebouwde kom bijna overal naar 30 km/uur

Veel inwoners maken zich zorgen om de veiligheid en snelheid op wegen binnen de bebouwde kom. In de mobiliteitsupdates van maart is daarom al aangegeven dat de snelheid van een groot aantal erftoegangswegen van 50 naar 30 km/uur wordt teruggebracht. Dat wordt nu uitgebreid. Op alle erftoegangswegen waar fietsers en autoverkeer op dezelfde baan rijden, wordt de nieuwe norm 30 km/uur. Ook komen daar nog enkele gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen type 1 bij (wegen waar in tegenstelling tot de ‘gewone’ erftoegangswegen, doorstroming een belangrijke functie van de weg is). Het gaat om:

  • Groenlo: Borculoseweg, Ruurloseweg, Winterswijkseweg, Industrieweg, Parallelweg, wegen ‘Laarberg’
  • Lichtenvoorde: Varsseveldseweg, Het Brook (v.a. Het Veen), Aaltenseweg, James Wattstraat, wegen ‘De Kamp’

Dat betekent dat op nog maar een beperkt aantal wegen binnen de bebouwde kom een snelheid van 50 km/uur geldt. Hierbij wordt rekening gehouden met de routes voor hulpdiensten en openbaar vervoer, de mogelijkheid om auto- en fietsverkeer te splitsen op aparte rijbanen en de nieuwe richtlijnen voor gebiedsontsluitingswegen. Ook de snelheid van autoverkeer op bedrijventerreinen is een aandachtspunt. De wegen zijn hier recht en breed, waardoor snel (te) hard gereden wordt.

Doorgaand vrachtverkeer

Vrachtverkeer door de kernen maakt gebruik van de zogeheten ‘gebiedsontsluitingswegen’. Niet al het vrachtverkeer moet echt in de kernen zíjn, maar is doorgaand verkeer. Het college streeft naar een ‘verbod op vrachtverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer’ (wanneer andere routes beschikbaar zijn) voor alle kernen in de gemeente.

Extra verbinding zuidelijke woonwijken Lichtenvoorde

Inwoners van de zuidelijke woonwijken hebben aangegeven een betere ontsluiting van de wijk te wensen richting het centrum. Deze mogelijkheid staat al in het verkeers- en vervoersbeleid 2014-2024. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een doortrekking van de Kievitstraat en de Willem Geurink-/Martin Leliveltstraat. Voor het aanleggen van een nieuwe weg moet onderzocht worden of het past in het bestemmingsplan en wat het betekent voor de doorstroming van verkeer. Aanwonenden krijgen dan wel een extra ontsluitingsmogelijkheid van de wijk, maar misschien trekt het extra verkeer aan, waardoor het drukker wordt.

De raad besluit in november over de aanpassingen aan het gemeentelijke Verkeersprogramma 2014-2024.