Nieuwe Toerisme & Recreatie Agenda Oost Gelre

Het college heeft in oktober ingestemd met het raadsvoorstel voor een nieuwe Toerisme & Recreatie Agenda voor Oost Gelre. De huidige beleidsnota toerisme is uit 2014 en is aan vervanging toe. Er zijn verschillende ontwikkelingen in de gemeente die aanleiding geven voor dit nieuwe beleid. Hiermee kan Oost Gelre goed voorbereid de volgende fase in. Niet alleen zijn in dit beleid de uitgangspunten vastgelegd, er is ook een uitvoeringsagenda, waarin acties zijn opgenomen.

Verbondenheid & trots

De vrijetijdseconomie in de Achterhoek groeit. Gasten, inwoners en ondernemers willen nu andere dingen doen dan een paar jaar geleden. Hierdoor zijn nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de identiteit van Oost Gelre en haar inwoners. Wethouder Marieke Frank: “Toerisme levert niet alleen een grote bijdrage aan de economie, maar ook aan saamhorigheid, verbondenheid en trots bij inwoners. En toeristen (en voorzieningen voor toeristen) zorgen voor meer levendigheid en reuring in de gemeente. Zonder toeristen zouden winkels en andere voorzieningen misschien minder rendabel zijn.”

Economisch belang

De bestedingen in de gemeente Oost Gelre zijn in 2019 geraamd op € 45,5 miljoen. Dit is een aandeel van 14,8% in de regio Achterhoek (het hoogste aandeel van alle gemeenten). In vergelijking met 2017 zijn deze bestedingen gegroeid met 15%, daarmee is Oost Gelre in 2019 ook de sterkst groeiende gemeente in de Achterhoek op het gebied van toerisme. Dit komt ook door het groeiende aantal bezoekers aan de Zwarte Cross.

Uitvoeringsagenda

Een van de speerpunten uit de uitvoeringsagenda is het werken aan de profilering van (de kernen van) Oost Gelre. En ook: ontwikkeling van het aanbod aan dagrecreatie en verblijfsaccommodaties, verdere samenwerking met bijvoorbeeld VVV en Achterhoek Toerisme, kennis vergroten bij o.a. recreatieondernemers, door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, lezingen, inspiratiebijeenkomsten te organiseren, inwoners betrekken bij ontwikkelingen in recreatie & toerisme (bijv. door enquêtes) en aanhaken bij mobiliteitsprogramma’s (regionaal/lokaal). Zo’n 40 grote(re) en kleine(re) actiepunten staan de komende 3 jaren op het programma.

Participatie

Veel partijen hebben meegedacht over dit nieuwe beleid. Er zijn 10 gesprekken en bijeenkomsten georganiseerd met verschillende organisaties, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Gemeenteraad

Op 2 november komt deze agenda aan de orde in de Raadscommissievergadering. Op 16 november spreekt de raad zich uit over de Toerisme & Recreatie-agenda 21-25.

fietsende mensen langs een beek