Ruim 3 miljoen euro nodig voor sluitende begroting

Het college van B&W neemt 17 september een besluit over de Begroting 2020. Daarin moet structureel een gat van ruim 3 miljoen euro gedicht worden. Een forse opgave, aldus wethouder Karel Bonsen. “Dat red je niet door met een stofkam door de begroting te gaan. Dat hebben we de laatste jaren al gedaan. We moeten nu forse maatregelen nemen. Daarbij ontzien we ook de eigen organisatie niet.” In dit artikel legt wethouder Bonsen uit waar het college mogelijkheden ziet voor een sluitende begroting.

Wat blijft buiten schot

Het college wil de subsidies voor sport, welzijn en cultuur niet verlagen. Wethouder Bonsen: “Het college is trots op het verenigingsleven en de vele vrijwilligers die Oost Gelre telt. Dat staat ook nadrukkelijk in ons coalitieakkoord. We gaan dus niet korten op subsidies.”

Ook op de preventie wil het college niet bezuinigen, “dat raakt rechtstreeks de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Investeren in preventie voorkomt bovendien hogere uitgaven in de toekomst.”

Ook de grote projecten gaan door, zoals de bouw van het IEKC in Lichtenvoorde, de plannen voor de Dijkstraat, de woonvisie kleine kernen en een IKC en sporthal in Groenlo.

Personeelsformatie gemeente

Waar het college de inwoners aanspreekt om het tekort terug te brengen snijdt het ook in eigen vlees, aldus wethouder Bonsen. “Eén van de maatregelen is dat we teruggaan in personeelsformatie. We vangen dat vooral op door natuurlijk verloop. In de komende vier jaar betekent dat een structurele besparing van € 300.000. Dat is een fors bedrag, maar in onze ogen haalbaar en verantwoord.”

Sociaal domein

De zorgelijke financiële situatie van de gemeente wordt in grote mate bepaald door de uitgaven in het sociaal domein, zo’n 27 miljoen euro. Dat zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en de Participatiewet. Wethouder Bonsen: “Het tekort van zo’n 2 miljoen euro is ontstaan door besluiten op rijksniveau, daar hebben wij geen invloed op. Maar wij moeten het wel zelf oplossen voor onze gemeente. Het uitgangspunt blijft dat degene die hulp nodig heeft die ook krijgt. Maar we kunnen het nog efficiënter organiseren, daar is zeker nog winst te halen.”

Maatregelen sociaal domein

Een voorbeeld daarvan is de sluiting van het loket in Groenlo, “daar werd nagenoeg geen gebruik van gemaakt.” Ook gaan inwoners een eigen bijdrage betalen voor de ZOOV-pas, zoals in omliggende gemeenten al het geval is. “Wij denken aan een bedrag van € 50 per jaar.”

Verder overweegt het college een aanpassing van het minimabeleid. Oost Gelre kent een ruimer  minimabeleid dan Berkelland en Winterswijk, gemeenten die samenwerken in de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Door het beleid gelijk te trekken levert het Oost Gelre een besparing op.”

Taakstelling jeugdzorg

In Oost Gelre gaat zo’n 10 miljoen euro naar de jeugdzorg. Het college zet vooral in op preventie en efficiënter werken om deze uitgaven naar beneden te brengen. Wethouder Bonsen: “De kosten van jeugdzorg hangen van veel factoren af. We willen vooral aan de voorkant van problemen bij jongeren komen en daarmee onnodige kosten voorkomen. We hebben vertrouwen in die werkwijze. Daarom stellen we een taakstelling van € 300.000 voor in de jeugdzorg. Jonge inwoners die hulp nodig hebben krijgen die, daar mag geen misverstand over bestaan. Maar we moeten wel goed kijken hoe die hulp er uit ziet en onder welke voorwaarden we die verlenen.”

Lasten voor inwoners

Volgens wethouder Bonsen is het onvermijdelijk dat de inwoners bijdragen aan het tekort. “We stellen voor de OZB te verhogen, we denken inclusief de inflatiecorrectie aan 8%. Dat levert structureel bijna een half miljoen op. Om een voorbeeld te geven: een gezin met een eigen woning van twee ton betaalt volgend jaar zo’n € 20 meer OZB.”

Taakstellingen

Voor het openbaar groen is een taakstelling van € 300.000 opgenomen. Het college hoopt die besparing in de nieuwe aanbesteding van onderhoud van het openbaar groen te realiseren, aldus wethouder Bonsen. “Het contract met de Hacron loopt dit jaar af. In de nieuwe aanbesteding nemen we deze taakstelling mee. We gaan er van uit dat we die kunnen realiseren zonder dat het afbreuk doet aan de kwaliteit van ons openbaar groen.” Op dezelfde manier stelt het college bij meer onderwerpen taakstellingen vast die vooral door een betere en meer efficiënte samenwerking worden gerealiseerd.

Een verantwoorde begroting

Wethouder Bonsen vindt de oplossingen waar het college nu aan denkt verantwoord. “Ik kan ze goed uitleggen. Volgende week nemen we er als college een besluit over en leggen we het aan de raad voor. Het is een breed pakket aan maatregelen die ons uiteindelijk een structurele besparing van ruim 3 miljoen euro oplevert in 2020. En daarmee een sluitende begroting voor 2020 en de jaren daarna.”

Besluit

Op 17 september neemt het college een besluit over de begroting. Maar het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om de begroting vast te stellen. De begrotingsbehandeling is op 5 en 6 november. In aanloop naar de raadsbehandeling wordt de begroting gepubliceerd op de website en komt er een toelichting op de gemeentepagina’s in de Elna en Groenlose Gids. De raadsbehandeling is openbaar en u heeft de mogelijkheid om daar in te spreken.

Wie nu al vragen over de begroting heeft kan contact opnemen met de gemeente via een mail naar gemeente@oostgelre.nl of telefonisch via (0544) 39 35 35.

Karel Bonsen - wethouder VVD Oost Gelre

Wethouder Karel Bonsen: “Ik denk dat we met deze voorstellen tot een verantwoorde begroting komen.”