RMS krijgt verlenging termijn aanvulling gegevens

Al langere tijd loopt er een procedure met betrekking tot de vestiging van een bioraffinagefabriek op Regionaal Bedrijvenpark Laarberg in Groenlo. RMS wil door bioraffinage mest uit de regio verwerken en duurzame groene energie produceren uit rest- en afvalstromen. RMS heeft daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd. Het bedrijf heeft uitstel gekregen voor het aanleveren van aanvullende gegevens.

Aanvullende gegevens

Namens het bevoegd gezag provincie Gelderland voeren de omgevingsdiensten Achterhoek en Regio Nijmegen de procedures voor de omgevingsvergunning uit. Op 28 januari heeft de Omgevingsdienst Regio Nijmegen RMS verzocht om aanvullende gegevens te leveren over energie, afvalwater, geur en stikstof. Deze gegevens moesten voor 31 maart zijn aangeleverd.

Verlenging termijn

Op 26 maart heeft RMS verzocht om verlenging van deze termijn met 4 maanden. De omgevingsdienst heeft ingestemd met dit verlengingsverzoek. Er zijn verschillende redenen om tegemoet te komen aan dit verzoek.

  • Stikstof
    De landelijke kaders en provinciale beleidsregels om de stikstofdepositie te verminderen zijn nog niet definitief vastgesteld. Zo is nu nog niet duidelijk in hoeverre bedrijven, waaronder ook RMS, hun stikstofdepositie extern kunnen salderen. Ook werkt op dit moment het rekenmodel Aerius nog niet voldoende. Daarom kan nog geen volledige berekening van de stikstofdepositie worden gemaakt. Deze berekening is nodig voor de mer-beoordeling en de onderbouwing van de aanvraag voor een omgevingsomgeving.
  • Afvalwater
    Er wordt nog onderzoek gedaan naar mogelijk aanwezige stoffen als pesticiden en medicijnen in het afvalwater. Dit onderzoek is niet op korte termijn afgerond.
  • Corona
    Het blijkt in deze periode moeilijker de gevraagde gegevens op tijd te leveren en de aanvraag compleet te maken.

Nieuwe datum

De omgevingsdienst heeft met RMS afgesproken dat de aanvullende gegevens voor de mer-beoordeling en de omgevingsvergunning uiterlijk op 1 augustus 2020 bij de omgevingsdienst moeten liggen. De gegevens moeten gebaseerd zijn op de oorspronkelijke aanvraag uit 2017 en rekening houden met de uitspraak van de Rechtbank.

Publicaties ODA

Op de website www.odrn.nl onder dossiers kunt u alle gepubliceerde besluiten en bijbehorende stukken vinden. Op deze website publiceert de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) ook de nieuwe aanvraag zodra deze ontvankelijk is. Zo kunt u alle officiële publicaties over RMS blijven volgen.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u via de mail contact opnemen met Wim Halfman: wim.halfman@odachterhoek.nl.

Logo's Omgevingsdienst regio Nijmegen en Achterhoek